faculties_present_img

Катедра "Хидроаеродинамика и хидравлични машини"

   Катедра "Хидроаеродинамика и хидравлични машини" (ХАД и ХМ) в настоящия си вид съществува от 1998 година, когато са обединени отделните дотогава катедри "Хидроаеродинамика" (ХАД) и "Хидравлични машини" (ХМ). Катедра "Хидравлични машини" е създадена през учебната 1945/46 г. при откриването на Машинно-технологичния факултет на Държавното висше политехническо училище. Катедра "Хидроаеродинамика" е създадена година по-късно - 1947 г. При създаването на Енергомашиностроителния факултет през 1963 година и двете катедри попадат в неговия състав. Дългогодишната история, натрупаната материална база, наследеният и придобит преподавателски опит, осигуряват много добри възможности за общоинженерно и специализирано обучение на студенти и провеждане на качествена научно-изследователска и инженерингова дейност.
   Катедра "ХАД и ХМ" води както общоинженерно, така и специализиращо обучение в областта на хидроаеродинамиката, хидравличните и пневматичните машини, задвижвания и технологии. Специализиращото обучение е за бакалаврите и магистрите от специалност "Хидравлична и пневматична техника" (ХПТ) в Енергомашиностроителния факултет.  Общоинженерното обучение осигурявано от катедрата е за студентите от: Машинно-технологичен факултет, Машиностроителен факултет, Факултет по транспорта, Електротехнически факултет, Колеж по енергетика и електроника на ТУ в София, както и за другите специалности в ЕМФ.  Катедрата участва и в обучението на чужд език за студентите от Факултет за Английско инженерно обучение и Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт.
   Катедра „ХАД и ХМ” провежда научно-изследователска дейност и обучава докторанти по три научни специалности.
В научната специалност „Механика на флуидите” изследователската дейност е в направленията: експериментално и числено изследване на флуидни течения при различни условия; експериментално и числено изследване на качеството на въздуха и топлинната среда в помещения - http://www.cfdc.tu-sofia.bg/; числено изследване на процесите в индустриални горивни инсталации, както и пожари в затворени помещения и открити пространства.
   В научната специалност „Хидравлични и пневматични задвижващи системи” изследователската дейност се развива в две направления: изследване и подобряване на конструкцията, бързодействието и устойчивостта на елементите изграждащи такива системи и повишаване на енергийната ефективност на системите.
   В научната специалност „Хидравлични и пневматични машини и съоръжения” се изследват, разработват и внедряват водни и вятърни турбини и хидроенергийни системи /http://hydrolab.tu-sofia.bg/, различни други хидравлични и пневматични машини (помпи, компресори, вентилатори), енерговъзстановяващи системи. Работи се в областта на компютърното моделиране на хидравлични и пневматични машини и съоръжения. Извършват се изпитвания в лабораторни и експлоатационни условия на помпи, вентилатори, тръбна арматура и различни разходомерни устройства.

Интернет страница:http://hadhm.tu-sofia.bg

 • Ръководител катедра

  I_Dukov_s_379.jpg
  Име: Иван Неделчев Дуков
  Научна степен: доц. д-р
  Телефон: 2327
  Кабинет: 11214
  E-mail: idukov@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  R_Velichkova_s_380.jpg
  Име: Росица Тодорова Величкова
  Научна степен: доц. д-р
  Кабинет: 2219
  E-mail: rvelichkova@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р Валентин Славов Обретенов
тел.:2333
каб.:11210, E-mail: v_obretenov@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Илчо Иванов Ангелов
тел.:2339
каб.:11202, E-mail: ilangel@tu-sofia.bg
доц. д-р Ангел Костадинов Терзиев
тел.:3443
каб.:2219, E-mail: aterziev@tu-sofia.bg
доц. д-р Венцислав Невянов Василев
тел.:2313
каб.:11212, E-mail: venvas@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Георги Тодоров Пичуров
тел.:3305
каб.:2252, E-mail: george@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Детелин Ганчев Марков
тел.:3305
каб.:2252, E-mail: detmar@tu-sofia.bg
доц. д-р Иван Неделчев Дуков
тел.:2327
каб.:11214, E-mail: idukov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Огнян Никифоров Бекриев
тел.:02 965-2567
каб.:2346а, E-mail: bekriev@tu-sofia.bg
доц. д-р Росица Тодорова Величкова
каб.:2219, E-mail: rvelichkova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Александър Стоилов Станилов
тел.:2038
каб.:2000, E-mail: astanilov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Мартин Пламенов Иванов
тел.:3305
каб.:2252,
ас. д-р инж. Александър Стоянов Митов
каб.:,
ас. маг. инж. Искра Сашова Симова
тел.:3305
каб.:2252,
ас. д-р инж. Цветан Илиев Цалов
тел.:2315
каб.:11207, E-mail: tsalov@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Юлиян Василев Тодоров
тел.:2038
каб.:2002,
ас. Антон Викторов Троянов
тел.:2327
каб.:11204, E-mail: antont@tu-sofia.bg

Докторанти

маг. инж. Емануил Георгиев Георгиев
маг. инж. Кирил Йорданов Кирилов
маг. инж. Стоян Маринов Марешки
маг. инж. Диана Пламенова Танева
маг. инж. Нушка Неджат Кехайова
маг. инж. Мирослав Илиев Кьосов
маг. инж. Георги Богданов Табаков
маг. инж. Красимир Добрев Кондев
маг. инж. Петър Марчев Марчев
маг. инж. Кръстьо Генов Дунчев
маг. инж. Камен Николаев Николов
маг. инж. Калоян Марчев Марков
маг. инж. Константин Марков Константинов

Помощно-технически персонал

бак. инж. Станислава Димитрова Евтимова
тел.:2400
каб.:2240, E-mail:sdimitrova@tu-sofia.bg