faculties_present_img

Катедра "Хидроаеродинамика и хидравлични машини"

   Катедра "Хидроаеродинамика и хидравлични машини" (ХАД и ХМ) в настоящия си вид съществува от 1998 година, когато са обединени отделните дотогава катедри "Хидроаеродинамика" (ХАД) и "Хидравлични машини" (ХМ). Катедра "Хидравлични машини" е създадена през учебната 1945/46 г. при откриването на Машинно-технологичния факултет на Държавното висше политехническо училище. Катедра "Хидроаеродинамика" е създадена година по-късно - 1947 г. При създаването на Енергомашиностроителния факултет през 1963 година и двете катедри попадат в неговия състав. Дългогодишната история, натрупаната материална база, наследеният и придобит преподавателски опит, осигуряват много добри възможности за общоинженерно и специализирано обучение на студенти и провеждане на качествена научно-изследователска и инженерингова дейност.
   Катедра "ХАД и ХМ" води както общоинженерно, така и специализиращо обучение в областта на хидроаеродинамиката, хидравличните и пневматичните машини, задвижвания и технологии. Специализиращото обучение е за бакалаврите и магистрите от специалност "Хидравлична и пневматична техника" (ХПТ) в Енергомашиностроителния факултет.  Общоинженерното обучение осигурявано от катедрата е за студентите от: Машинно-технологичен факултет, Машиностроителен факултет, Факултет по транспорта, Електротехнически факултет, Колеж по енергетика и електроника на ТУ в София, както и за другите специалности в ЕМФ.  Катедрата участва и в обучението на чужд език за студентите от Факултет за Английско инженерно обучение и Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт.
   Катедра „ХАД и ХМ” провежда научно-изследователска дейност и обучава докторанти по три научни специалности.
В научната специалност „Механика на флуидите” изследователската дейност е в направленията: експериментално и числено изследване на флуидни течения при различни условия; експериментално и числено изследване на качеството на въздуха и топлинната среда в помещения - http://www.cfdc.tu-sofia.bg/; числено изследване на процесите в индустриални горивни инсталации, както и пожари в затворени помещения и открити пространства.
   В научната специалност „Хидравлични и пневматични задвижващи системи” изследователската дейност се развива в две направления: изследване и подобряване на конструкцията, бързодействието и устойчивостта на елементите изграждащи такива системи и повишаване на енергийната ефективност на системите.
   В научната специалност „Хидравлични и пневматични машини и съоръжения” се изследват, разработват и внедряват водни и вятърни турбини и хидроенергийни системи /http://hydrolab.tu-sofia.bg/, различни други хидравлични и пневматични машини (помпи, компресори, вентилатори), енерговъзстановяващи системи. Работи се в областта на компютърното моделиране на хидравлични и пневматични машини и съоръжения. Извършват се изпитвания в лабораторни и експлоатационни условия на помпи, вентилатори, тръбна арматура и различни разходомерни устройства.

Интернет страница:http://hadhm.tu-sofia.bg

 • Ръководител катедра

  I_Dukov_s_379.jpg
  Име: Иван Дуков
  Научна степен: доц. д-р
  Телефон: 2327
  Кабинет: 11214
  E-mail: idukov@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Илчо Ангелов
тел.:2339
каб.:11202, E-mail: ilangel@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Ангел Терзиев
тел.:02 965-3443
каб.:2219, E-mail: aterziev@tu-sofia.bg
доц. д-р Венцислав Василев
тел.:2313
каб.:11212, E-mail: venvas@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Георги Пичуров
тел.:3305
каб.:2252, E-mail: george@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Детелин Марков
тел.:3305
каб.:2252, E-mail: detmar@tu-sofia.bg
доц. д-р Иван Дуков
тел.:2327
каб.:11214, E-mail: idukov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Огнян Бекриев
тел.:02 965-2567
каб.:2102, E-mail: bekriev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Росица Величкова
тел.:02 965-2436
каб.:2240, E-mail: rvelichkova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Александър Митов
тел.:02 965-2809
каб.:11-203, E-mail: a_mitov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Александър Станилов
тел.:2038
каб.:2000, E-mail: astanilov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Искра Симова
тел.:02 965-3305
каб.:2252,
гл. ас. д-р инж. Мартин Иванов
тел.:02 965-3517
каб.:2107,
гл. ас. д-р инж. Цветан Цалов
тел.:2315
каб.:11207, E-mail: tsalov@tu-sofia.bg

Докторанти

маг. инж. Росен Илиев
маг. инж. Мартин Пушкаров

Помощно-технически персонал

маг. инж. Валя Зюдмерзен
тел.:02 965-2400
каб.:2240, E-mail:vsuedmersen@tu-sofia.bg