faculties_present_img

Катедра "Хидроаеродинамика и хидравлични машини"

   Катедра "Хидроаеродинамика и хидравлични машини" (ХАД и ХМ) в настоящия си вид съществува от 1998 година, когато са обединени отделните дотогава катедри "Хидроаеродинамика" (ХАД) и "Хидравлични машини" (ХМ). Катедра "Хидравлични машини" е създадена през учебната 1945/46 г. при откриването на Машинно-технологичния факултет на Държавното висше политехническо училище. Катедра "Хидроаеродинамика" е създадена година по-късно - 1947 г. При създаването на Енергомашиностроителния факултет през 1963 година и двете катедри попадат в неговия състав. Дългогодишната история, натрупаната материална база, наследеният и придобит преподавателски опит, осигуряват много добри възможности за общоинженерно и специализирано обучение на студенти и провеждане на качествена научно-изследователска и инженерингова дейност.
   Катедра "ХАД и ХМ" води както общоинженерно, така и специализиращо обучение в областта на хидроаеродинамиката, хидравличните и пневматичните машини, задвижвания и технологии. Специализиращото обучение е за бакалаврите и магистрите от специалност "Хидравлична и пневматична техника" (ХПТ) в Енергомашиностроителния факултет.  Общоинженерното обучение осигурявано от катедрата е за студентите от: Машинно-технологичен факултет, Машиностроителен факултет, Факултет по транспорта, Електротехнически факултет, Колеж по енергетика и електроника на ТУ в София, както и за другите специалности в ЕМФ.  Катедрата участва и в обучението на чужд език за студентите от Факултет за Английско инженерно обучение и Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт.
   Катедра „ХАД и ХМ” провежда научно-изследователска дейност и обучава докторанти по три научни специалности.
В научната специалност „Механика на флуидите” изследователската дейност е в направленията: експериментално и числено изследване на флуидни течения при различни условия; експериментално и числено изследване на качеството на въздуха и топлинната среда в помещения - http://www.cfdc.tu-sofia.bg/; числено изследване на процесите в индустриални горивни инсталации, както и пожари в затворени помещения и открити пространства.
   В научната специалност „Хидравлични и пневматични задвижващи системи” изследователската дейност се развива в две направления: изследване и подобряване на конструкцията, бързодействието и устойчивостта на елементите изграждащи такива системи и повишаване на енергийната ефективност на системите.
   В научната специалност „Хидравлични и пневматични машини и съоръжения” се изследват, разработват и внедряват водни и вятърни турбини и хидроенергийни системи /http://hydrolab.tu-sofia.bg/, различни други хидравлични и пневматични машини (помпи, компресори, вентилатори), енерговъзстановяващи системи. Работи се в областта на компютърното моделиране на хидравлични и пневматични машини и съоръжения. Извършват се изпитвания в лабораторни и експлоатационни условия на помпи, вентилатори, тръбна арматура и различни разходомерни устройства.

Интернет страница:http://hadhm.tu-sofia.bg

 • Ръководител катедра

  I_Dukov_s_379.jpg
  Име: Иван Дуков
  Научна степен: доц. д-р
  Телефон: 2327
  Кабинет: 11214
  E-mail: idukov@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р Валентин Обретенов
тел.:2333
каб.:11210, E-mail: v_obretenov@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Илчо Ангелов
тел.:2339
каб.:11202, E-mail: ilangel@tu-sofia.bg
доц. д-р Ангел Терзиев
тел.:3443
каб.:2219, E-mail: aterziev@tu-sofia.bg
доц. д-р Венцислав Василев
тел.:2313
каб.:11212, E-mail: venvas@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Георги Пичуров
тел.:3305
каб.:2252, E-mail: george@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Детелин Марков
тел.:3305
каб.:2252, E-mail: detmar@tu-sofia.bg
доц. д-р Иван Дуков
тел.:2327
каб.:11214, E-mail: idukov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Огнян Бекриев
тел.:02 965-2567
каб.:2346а, E-mail: bekriev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Росица Величкова
тел.:02 965-2436
каб.:2240, E-mail: rvelichkova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Александър Станилов
тел.:2038
каб.:2000, E-mail: astanilov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Александър Митов
тел.:02 965-2809
каб.:11-203, E-mail: a_mitov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Искра Симова
каб.:2252,
гл. ас. д-р инж. Мартин Иванов
тел.:02 965-3517
каб.:2107,
гл. ас. д-р инж. Цветан Цалов
тел.:2315
каб.:11207, E-mail: tsalov@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Юлиян Тодоров
тел.:2038
каб.:2002,
ас. Антон Троянов
тел.:2327
каб.:11204, E-mail: antont@tu-sofia.bg

Докторанти

маг. инж. Емануил Георгиев
маг. инж. Кирил Кирилов
маг. инж. Стоян Марешки
маг. инж. Диана Танева
маг. инж. Нушка Кехайова
маг. инж. Мирослав Кьосов
маг. инж. Георги Табаков
маг. инж. Красимир Кондев
маг. инж. Петър Марчев
маг. инж. Кръстьо Дунчев
маг. инж. Камен Николов
маг. инж. Калоян Марков
маг. инж. Константин Константинов

Помощно-технически персонал

маг. инж. Валя Зюдмерзен
тел.:02 965-2400
каб.:2240, E-mail:vsuedmersen@tu-sofia.bg