faculties_present_img

Специалност "Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти"

За специалността

В хода на своето развитие катедра "Топлинна и хладилна техника" се утвърди като водещото у нас академично звено в областта на топлинната и хладилна техника, с установени традиции както в обучението и подготовката на инженерни кадри по специалност „Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти”.

Специалността „Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти “ е единствената в страната, която  осигурява знания за енергийните характеристики и енергийната ефективност в сгради и промишлени системи, системите за осигуряване на микроклимата в средата, в която хората живеят и работят. Знания за балансиране на качеството на живота с потребността от съхранение на ресурсите на земята и по-специално енергията, и опазването на околната среда, като магистърската програма е естествено продължение на бакалавърската специалност „Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти “

Обучението в магистърската специалност се предлага в редовна и задочна форма.

Защо да избера тази специалност?

Обучението по магистърската специалност „Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти“ дава възможност на студентите да повишат своите знания и умения, получени в бакалавърската степен. Курсът по „Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти “ подготвя магистри-инженери, които да притежават необходимите познания, умения и способности, позволяващи им да бъдат високо квалифицирани кадри, с възможности за реализация в научноизследователски лаборатории, инженерингови фирми, занимаващи се с  различните енергийни ресурси – традиционните и възобновяемите – и ефективните системи за тяхното оползотворяване, като комбинирани системи за производство на топлина, студ и електричество, различни активни и пасивни слънчеви системи, високоефективни генератори на топлина и студ, съвременни материали и системи за управление на топлинни процеси. 

Студентите изучават влиянието на енергопотреблението върху околната среда и начините за намаляване на вредния ефект от това, като получават знания и придобиват умения за прилагане на съвременни методи за анализ на този сложен комплекс от взаимни връзки и ефекти. По такъв начин студентите се подготвят като професионалисти, които разбират баланса между потребността от енергия, качество на средата и изчерпаемостта на енергийните ресурси и могат да предложат съвременни ефективни и екологосъобразни решения. Около 90% от завършилите специалността започват работа, която изисква квалификация в областта на топлотехниката. Магистърското обучение включва стажантски и стипендиантски програми и разнообразни възможности за реална научноизследователска дейност, както и участия в конкурси и конференции.

Какви са изискванията за прием?

Завършилите бакалавърска специалност по направление 5. Технически науки, различна от „Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти“, преминават през съответното изравнително обучение, преди да започнат обучението си в магистърската програма. 
Приемането на студенти при преминаване от образователно-квалификационна степен „бакалавър” в образователно-квалификационна степен „магистър” за специалност „Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти” се извършва с конкурс по документи.

 

Какво ще уча?

Магистърската специалност „Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти“ представлява естествено продължение на бакалавърската специалност „Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти “. Учебният план съдържа основни дисциплини като: Приложна математика, приложна механика на флуидите, Моделиане и упавление на топлинни процеси, Промишлени топлотехнически системи, Охлаждане и замразяване, Термодинамични анализи, Енергийни характеристики на сгради, Системи за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници, Очистване на въздух и газове и Газоснабдителни системи.

Възможности за студентска мобилност

Магистърската специалност „Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти “ дава възможност за провеждане на стажове и практики извън задължителните, които са включени в учебния план. В допълнение на стажантските програми част от дипломантите имат възможност да разработват дипломните си проекти в реални условия и с реални задачи. Ежегодно студенти участват в научни конкурси, конференции, специализирани обучения и стажове както в страната, така и в чужбина.

Международната образователна програма „Еразъм” позволява на студенти и практиканти да специализират в редица университети, партньори на ТУ – София.

Моята реализация

Образователно-квалификационна степен “магистър”, специалност Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти”,  е създадена за осигуряване на високо качествени знания и умения на студентите, независимо от тяхната предварителна подготовка и образование, за развиване на техните възможности за професионална реализация в обществения сектор, промишлеността и бизнеса. Предметът на дейност на специалност “ Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти ” обуславя нейната непреходна актуалност: проучване, изследване и проектиране на обекти и системи, свързани с консумацията на топлина и студ, енергопреобразуващи системи и оценка на енергийната ефективност на нови и съществуващи обекти. Магистър - инженер по специалност “ Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти ” с образователно-квалификационна степен “магистър” извършва изследователска, експериментално изпитателна, проектна и  проекто-конструкторска, организационно-производствена дейност в областта на топлотехниката, машините, апаратите и съоръженията. Професионалната си реализация намира във всички стопански отрасли, като машиностроене, енергетика, металургия, транспорт,  строителство, минна промишленост, химическа и хранително-вкусова промишленост, екология и  битово строителство. Конкретно той работи по проектирането и анализа на енергопреобразуващите системи при крайния потребител на енергия – в сградите и промишлените обекти, по процесите и системите за отопление, вентилация, климатизиране, както и различни промишлени топлинни процеси и системи.

Магистърската степен по „Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти “ е важна предпоставка за заемането на средни и висши ръководни позиции в сферата на енергийната ефективност и топлоехниката.

Код по ЕСТНК: MЕТЕЕ
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър инженер


Професионално направление:

5.4. Енергетика

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 години
Задочно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPlan-EMF_ETEESPO-mag-z.pdf
Студентска канцелария:

Теодора Петкова
Email: emf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2346
Тел.:02 965-3292

Ася Стоянова
Email: emf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2346
Тел.:02 965-3292

Деканска канцелария:

маг. ик. Росица Маркова
Email: rmark@tu-sofia.bg
Кабинет: 2344
Тел.:02 965-3290