faculties_present_img

Специалност "Машини и съоръжения за леката промишленост"

Специалната подготовка на докторантите е свързана с усвояването, научното изследване и прилагането на най-новите достижения на науката в oбластта на машините и съоръженията в текстилната и шевна промишленост, както и внедряването им в индустриални условия. В съответствие с бързо развиващите се технологии в шевното и текстилното производство се провеждат изследвания за решаване на актуални проблеми от направленията: проектиране и усъвършенстване на конструкциите на съвременните текстилни и конфекционни машини и съоръжения, разработване на стендове и методики за компютърно моделиране и изследване на поведението на текстилни и бримкови структури и др.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Текстилна техника

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg