faculties_present_img

Специалност "Дизайн и технологии за облекло и текстил"

За специалността

Специалност „Дизайн и технологии за облекло и текстил " има 60 годишна история и е сред най-старите в Технически университет – София. Специалността е традиционна и масова, поради което е винаги актуална и търсена. Основна цел на специалността е подготовката на висококвалифицирани специалисти с висше образование в областта на облеклото и текстила. Акцентът е насочен към:

  • предлагане на съвременни знания и професионални компетенции;
  • разширяване на възможностите за допълнително обучение по време на следването;
  • възможност за включване на студентите при провеждането на приложни изследвания;
  • развитие на обмена на студенти и преподаватели чрез международни програми.

Стремежът на екипа на катедра „Текстилна техника“ е максимално да отговори на изискванията на фирмите, на съвременното ниво на развитие на бизнеса и на желанията на младите хора за по-голяма мобилност.

 

Защо да избера тази специалност?

Специалност „Дизайн и технологии за облекло и текстил " е едновременно инженерна и творческа. Бакалавърската програма по „Дизайн и технологии за текстил” дава много добри шансове на инженерите, завършили катедрата, да се реализират на българския и европейския пазар на труда. Завършващите тази специалност имат профил на подготовка, който отговаря на нуждите на практиката. Студентите получават знания и умения в област, която никога няма да изгуби приоритета си в ежедневието на хората: облеклото и храната са съпътствали и ще съпътстват винаги развитието на човешкото общество. Завършилите ТУ – София имат по-добри предложения за работа и са по-търсени като специалисти в сравнение с конкурентните университети.

Какви са изискванията за прием?

изпити, които трябва да държи кандидат-студента: Тест по математика

балообразуващи оценки. Оценките по математика и физика от дипломата за средно образование и от оценката от матурата по български език и литература, математика или физика, умножена по 2.8 или от теста по математика (предварителен или редовен), умножена по 3

за 20% от местата се състезават кандидат-студенти, завършили 4-годишни професионални гимназии по специалността, както и гимназиите, с които ТУ – София има договори за сътрудничество

 

Какво ще уча?

Обучението включва академични курсове за общотеоретична и за специална подготовка.

Общотеоретичната подготовка се осъществява през първите две години, чрез изучаването на фундаментални и общотехнически дисциплини и чужди езици, с овладяване на широкопрофилни познания.

Специалната подготовка е свързана с усвояването на теоретичните основи и придобиването на практически умения за информационно и технологично управление, в областта на текстилната и модна индустрия. Обучението се извършва по задължителни и избираеми дисциплини в профилирани интерактивни форми, стимулиращи развитието на инженерните и дизайнерски способности. В учебния план са включени дисциплини по мода и дизайн, проектиране на изделия, работа с CAD/CAM системи, колористика и облагородяване, неконвенционални технологии, организация и управление и др.

Подробна характеристика на академичните курсове от специалната подготовка на студентите може да видите в рубриката Катедри/ Текстилна техника/ Дисциплини за бакалавър.

Бакалавърът добива следните професионални умения:

творчески прилага в практиката придобитите теоретични знания, като за целта използва съвременни методи и средства;

конструира нови изделия с помощта на иновативни софтуерни продукти;

провежда експериментални изследвания и разработва технологична документация;

проектира и планира производството на текстилни изделия и облекла, извършва контрол върху качеството на продукцията.

Възможности за студентска мобилност

Договорите за сътрудничество в рамките на програмата Еразъм за академична мобилност позволяват на студентите да проведат учебен семестър или да разработят дипломна работа в партньорски университет в чужбина. Програми за студентска мобилност:

ERASMUS-SOCRATES

ENSISA, Мюлуз – Франция

ENSAIT, Рубе – Франция

Висше училище на Нидеррайн – Германия

Технически университет, Аахен – Германия

Висше училище  Райн Ваал, Клеве – Германия

Университет Улудаг, Бурса – Турция

Каунски технологичен университет – Литва

Моята реализация

В България работят над 3000 фирми в областта на производството на текстил и облекла, както и на търговията с текстил, облекла, машини и консумативи. Всички по-големи европейски и световни фирми имат свои представителства у нас, които също търсят за своите офиси инженери, завършили специалността „Дизайн и технологии за облекло и текстил”. Новите учебни планове включват необходимия минимум технически и икономически познания за създаване на собствен бизнес в областта на производството и търговията с текстил и облекло. Това е една от областите, в които предприемчивите могат да създадат малък или семеен бизнес, който да носи добри доходи.

Завършилият ОКС „бакалавър” е подготвен да работи във всички области, изискващи висше образование по специалността в националната и световната  икономика, пряко или косвено свързани с текстилната и конфекционната промишленост. Той е конкурентноспособен на пазара на труда не само като специалист в сферата на облеклото и текстила, но и като машинен инженер, притежаващ нужните умения да използва, управлява и поддържа техника с различни области на приложение. Той може да заема различни изпълнителски длъжности в производствената сфера.

Код по ЕСТНК: DTCT
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Машинен инженер


Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UP BDTCT-new.pdf
Студентска канцелария:

Теодора Петкова
Email: emf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2346
Тел.:02 965-3292

Ася Стоянова
Email: emf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2346
Тел.:02 965-3292

Деканска канцелария:

маг. ик. Росица Маркова
Email: rmark@tu-sofia.bg
Кабинет: 2344
Тел.:02 965-3290