faculties_present_img

Специалност "Дизайн и технологии за облекло и текстил"

За специалността

Специалност „Дизайн и технологии за облекло и текстил " има 60 годишна история и е сред най-старите в Технически университет – София. Специалността е традиционна и масова, поради което е винаги актуална и търсена. Основна цел на специалността е подготовката на висококвалифицирани специалисти с висше образование в областта на облеклото и текстила. Акцентът е насочен към:

· предлагане на съвременни знания и професионални компетенции;

· разширяване на възможностите за допълнително обучение по време на следването;

· възможност за включване на студентите при провеждането на приложни изследвания;

· развитие на обмена на студенти и преподаватели чрез международни програми.

Стремежът на екипа на катедра „Текстилна техника“ е максимално да отговори на изискванията на фирмите, на съвременното ниво на развитие на бизнеса и на желанията на младите хора за по-голяма мобилност.

Защо да избера тази специалност?

Специалност „Дизайн и технологии за облекло и текстил " е едновременно инженерна и творческа. Магистърската програма „Дизайн и технологии за текстил” включва три профилирани модула – „Дизайн и технологии за облекло”, „Дизайн и технологии за текстил” и „Дизайн и технологии за защитно облекло”. Те дават много добри шансове на инженерите, завършили катедрата, да се реализират на българския и европейския пазар на труда.

Обучението се извършва в  редовна и задочна форма в рамките на 1,5 години.

Завършващите тази специалност имат профил на подготовка, който отговаря на нуждите на практиката. Студентите получават знания и умения в област, която никога няма да изгуби приоритета си в ежедневието на хората: облеклото и храната са съпътствали и ще съпътстват винаги развитието на човешкото общество. Завършилите ТУ – София имат по-добри предложения за работа и са по-търсени като специалисти в сравнение с конкурентните университети.

Какви са изискванията за прием?

Държавна поръчка:

· Може ли студенти завършили бакалавърска си степен в друг университет, със същата специалност, да кандидатстват за държавна поръчка? Може.

· Какъв трябва да е успехът на студента? Минимум добър (3.50).

· Балообразуващи оценки. Балообразуването на студентите от образователно-квалификационната степен “бакалавър” по „Проектиране и технологии за облекло и текстил” в степен “магистър” се извършва съгласно следните критерии:

1. Среден успех от всички положени изпити от І до ІV курс включително, умножен по 10. Максимален брой точки 60.

2. Средноаритметична оценка от дипломната защита,  умножена по 2. Максимален брой точки 12.

3. Средно аритметична оценка от две тематично подбрани специализиращи дисциплини. Максимален брой точки 6.

4. Средно аритметична оценка от други две тематично подбрани специализиращи дисциплини. Максимален брой точки 6.

5. Средно аритметична оценка от други две тематично подбрани специализиращи дисциплини. Максимален брой точки 6.

6. Участие в научноизследователска работа в рамките на международни или национални проекти. Максимален брой точки 4.

7. Защита на дипломна работа през първата редовна сесия 6 точки.

Какво ще уча?

Обучението включва академични курсове за специална и академични курсове за профилираща подготовка. Специалната подготовка се осъществява през първия семестър, чрез изучаването на три групи курсове, с овладяване на фундаментални общотекстилни познания и широкопрофилни познания с икономическа насоченост.

Профилиращата подготовка е свързана с усвояването на теоретичните основи и придобиването на практически умения за информационно и технологично управление, в областта на текстилната и модна индустрия. Обучението се извършва по задължителни и избираеми дисциплини и в трите модула, което позволява на студентите да изберат курсове в съответствие със собствените си интереси и насоки за професионално развитие.

В учебния план на първата магистърска програма са включени дисциплини като Моделиращи системи за облекла, Графичен дизайн на облеклото, Технологични системи за облекла, Технология на трикотажни облекла и Организация на шевното производство. Втората магистърска програма е свързана с изучаването на: Високотехнологични влакна и НТМ, Съвременни предачни методи, Специални сплитки и тъкани, Сложни надлъжни и напречни плетки и Текстилна екология. Третата магистърска програма дава подготовка по: Материали за защитни облекла, Текстилни структури за защитни облекла, Проектиране на облекла със защитни свойства, Конструиране и технология на защитни облекла, Конструиране и технология на работни облекла.

Подробна характеристика на академичните курсове от специална подготовка на студентите може да видите в рубриката Катедри/ Текстилна техника/Дисциплини за магистър.

Магистърът по специалността „Дизайн и технологии за облекло и текстил” добива следните професионални умения:

· използва творчески в своята дейност придобитите теоретични познания, като прилага комплексен технико-икономически подход и съвременни методи и средства за решаване на инженерни проблеми;

· изпълнява ръководни функции във фирмите за облекло и текстил, управлява качеството на продукцията;

· общува с национални и световни специалисти от своята и общоинженерната област, обменя знания, опит и информация;

· извършва преподавателска дейност във висши и средни учебни заведения.

Възможности за студентска мобилност

Договорите за сътрудничество в рамките на програмата Еразъм за академична мобилност позволява на студентите да проведат учебен семестър или да разработят дипломна работа в партньорски университет в чужбина. Програми за студентска мобилност:

· ERASMUS-SOCRATES

· ENSISA, Мюлуз – Франция

· ENSAIT, Рубе – Франция

· Висше училище на Нидеррайн – Германия

· Технически университет, Аахен – Германия

· Висше училище  Райн Ваал, Клеве – Германия

· Университет Улудаг, Бурса – Турция

· Каунски технологичен университет – Литва.

Моята реализация

В България работят над 3000 фирми в областта на производството на текстил и облекла, както и на търговията с текстил, облекла, машини и консумативи. Всички по-големи европейски и световни фирми имат свои представителства у нас, които също търсят за своите офиси инженери, завършили специалността „Дизайн и технологии за облекло и текстил”. Новите учебни планове включват необходимия минимум технически и икономически познания за създаване на собствен бизнес в областта на производството и търговията с текстил и облекло. Това е една от областите, в които предприемчивите могат да създадат малък или семеен бизнес, който да носи добри доходи.

Магистър-инженерът е подготвен да работи във всички области, изискващи висше образование по специалността в националната и световната  икономика, свързани пряко или косвено с текстилната и конфекционната промишленост. Той е конкурентноспособен на пазара на труда не само като специалист в сферата на облеклото и текстила, но и като машинен инженер, притежаващ нужните умения да използва, управлява и поддържа техника с различни области на приложение. Той може да заема различни ръководни и изпълнителски длъжности в производствената сфера, както и успешно да се изявява в творчески професии, свързани с дизайна на текстил и облекло, педагогическа работа и изследователска дейност.

Код по ЕСТНК: DTOT
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Машинен инженер


Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: Magistur-DTOT-redovno.pdf
Студентска канцелария:

Теодора Петкова
Email: emf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2346
Тел.:02 965-3292

Ася Стоянова
Email: emf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2346
Тел.:02 965-3292

Деканска канцелария:

маг. ик. Росица Маркова
Email: rmark@tu-sofia.bg
Кабинет: 2344
Тел.:02 965-3290