faculties_present_img

Катедра "Топлоенергетика и ядрена енергетика"

 

 

     Катедра "Топлоенергетика и ядрена енергетика" е основана през 1948 година под името "Парни котли и двигатели" в състава на Машинно технологичния Факултет на Държавната Политехника (сега Технически Университет - София). Неин основател и пръв ръководител е проф. инж. Яким Иванов Якимов (тогава доцент), който ръководи катедрата до своята смърт през 1965 година. Първите редовни асистенти на проф. Я. Якимов са: инж. Симеон Батов и инж.Стефан Дончев.

     Първоначално (1948 година) проф. Я. Якимов чете само две дисциплини: парни двигатели и парни котли пред студентите от отдела по машинно инженерство, а упражненията се водят от асистентите С. Батов и Ст. Дончев. През 1950 година в катедрата постъпва като асистент по парни двигатели инж. Марин Опрев. По това време в състава на катедрата е и групата от направление подвижен железопътен състав с отговорници: инж. Светослав Матакиев (1950-53 година) и инж. Александър Атанасов (по късно професор). От 1960 година тази група се обособява като самостоятелна катедра.

     Преломен момент в развитието на катедра "Парни двигатели и котли" е 1953 година когато се създава Машинно Електротехническия Институт (МЕИ) и в състава на машиностроителния факултет се обособява специалността "Топлотехника". Това налага разширяването на учебната дейност, при което се въвеждат курсовете по парни двигатели, парни котли и горивна техника, кондензационни уредби, топлотехнически измервания и уреди, газови турбини и автоматично управление на топлинни процеси. Паралелно с това академичният персонал се насочва към четене на нови курсове и пред студентите -нетоплотехници. Така възникват дисциплините:

топлотехника и топлинна част на ТЕЦ - за електроинженери (С. Батов)
топлотехника - за машинни инженери - нетоплотехници (М. Опрев)
топлотехника - за инженер - химици (Ст. Дончев)
топлосилови централи - за хидроинженери (С. Батов) и други

     През 1953 година постъпват като асистенти: инж. Никола Тодориев и инж. Гарабед Мумджиян, които започват да четат лекции съответно по топлотехнически измервания и уреди и по кондензационни уредби. От 1955г. по предложение на проф. Я. Якимов е утвърдено ново име на катедрата "Топлоенергетика". Независимо от това обаче студентите продължават да се обучават в рамките на общата специалност "Топлотехника" като насочването им към профила по топлоенергетика става по време на изготвяне на дипломната работа. Това продължава до 1962 година, когато е създадена специалността "Топлоенергетика".

     През периода 1953-1962 година катедра "Топлоенергетика" се развива постепенно като водещо звено в енергетиката на България. Нейният състав се увеличава със следните асистенти: инж. Д. Узунов (1958 година), инж. хим. М. Йовчев (1959 година), инж. Ив. Чорбаджийски, инж. Е. Пангелов, инж. Г. Глухов и инж. Ст. Стоянов (1961 година), инж. Ст. Ножарова (1962 година), инж. Т. Баръмов и инж. Н. Хаджигенова (1963 година). Паралелно с това стават и някои промени в преподаваните основни дисциплини. През 1959-1960 година Н. Тодориев става титуляр на дисциплината парни котли и горивна техника, М. Опрев - на дисциплината парни двигатели и С. Батов - на дисциплината топлосилови централи (ТЕЦ). Въвеждат се и новите дисциплини: икономика на енергетиката и атомна енергетика (Ст. Ножарова, 1962 година) и автоматично регулиране за специалностите ПТ и МАХХП (Г. Мумджиян, 1962 година).

     След смъртта на проф. Я. Якимов през 1965 година за ръководител на катедра "Топлоенергетика" е избран доц. Симеон Батов (от 1969 година професор), който остава такъв до 1985 година Катедрата продължава да се развива по пътя на усъвършенстване на преподаваните дисциплини и въвеждане на нови дисциплини за нуждите на изгражданата вече в България ядрена енергетика. Привлечени са нови асистенти (Т. Ганчев – 1965 година, К. Шушулов – 1966 година, Ал. Кирий и М. Маринов – 1967 година, М. Лаков – 1968 година) и са въведени нови курсове по ядрени енергийни съоръжения (Г. Глухов, 1968година), водоподготовка и воднохимичен режим на ТЕЦ и ЯЕЦ (М. Йовчев, 1969 година), и дозиметрия и защита от излъчвания (М. Лаков, 1970 година). По този начин се създават предпоставки за прерастването на специалността "Топлоенергетика" в специалност "Топлоенергетика и Ядрена енергетика", което е оформено юридически през 1973 година. От тогава и до днес (1998 година) катедрата запазва и защитава своето име "Топлоенергетика и Ядрена енергетика". Нещо повече тя успява и да запази своята единствена във България специалност "Топлоенергетика и ядрена енергетика", която последователно преминава през различни етапи на развитие. През 1984 година, във връзка с въвеждането на т.нар. тристепенно обучение, към основната специалност се формират специализациите "Топлоенергетика", "Ядрена енергетика" и "Промишлена топлоенергетика". През 1988 година вече се обособяват две самостоятелни специалности "Топлоенергетика" и "Ядрена енергетика". През 1992-1993 година тези специалности се вливат в широкопрофилната специалност "Енергийна техника и технологии". От 1995 година с решение на АС на ТУ се възстановява специалността "Топлоенергетика и Ядрена енергетика" с две специализации: топлоенергетика и ядрена енергетика. От 1998-1999 година катедрата единствена в България получава правото да подготвя инженер - бакалаври и инженер - магистри по Топлоенергетика и Ядрена енергетика. Тя запазва правото си да подготвя и доктор-инженери по същата специалност.

     През целия този период от време (1973-1998 година) катедра "Топлоенергетика и ядрена енергетика" води своя нормален академичен живот. Подготвят се и се четат нови курсове. Обучават се докторанти и специализанти. Защитават се дисертации (за доктор-инженери и доктори на науките). Модернизират се лабораториите. Компютърната техника става рутинна дейност за студентите. Паралелно с това катедрата развива активна научна дейност като ръководи и участвува в научни и международни проекти, организира научни конференции и форуми, от които популярната НТКМУ "Топло и ядреноенергийни проблеми на РБ" достига до своето осмо издание и т.н. Развива се и израства академичния персонал на катедрата . Постъпват нови колеги. Напускат ни подготвени специалисти за да работят в други страни (САЩ, Канада). Интересно е да се проследи това движение на "кадрите" в условията на свободен обмен и международна реализация, както и при променящите се условия в областта на висшето техническо образование през последните 30 години. Статистическите данни сочат следното:

1973-1980 година - Постъпват: П. Гаджанов, В. Станчев
1981-1985 година - Постъпват: В. Палазов, Б. Бонев, Д. Попов, Г. Рампов Напуска: Кр. Попов
1986-1990 година - Постъпват: Ив. Геновски, Ал. Григоров, А. Асенов, Т. Тотев, Е. Енчев, М. Ковачев, Н. Петков, Й. Йорданов. Напускат: доц. Г. Ганчев (пенсионер), проф. С. Батов (пенсионер), проф. М. Опрев (починал), Й. Йорданов
1991-2000 година - Постъпват: Г. Петков, Н. Станков, Ц. Цанов. Напускат: проф. Г. Мумджиян (пенсионер), доц. Д. Узунов (пенсионер), доц. Е. Пангелов (починал), доц. Н. Хаджигенова (починала), доц. Е. Енчев, М. Ковачев, В. Палазов, Н. Петков
2001-2003 година - Напускат: проф. Ив. Чорбаджийски (пенсионер), проф. М. Йовчев (пенсионер), доц. Г. Глухов (пенсионер), доц. М. Маринов (пенсионер)

     Определени промени в цялостната работа на катедрата настъпиха след преместването и от сградата при паметника на булевард “В.Левски” в бл. №2 на Технически университет - София (в кв. Дървеница). Наложи се на практика да започне изграждането на нова учебно-технологична материална база съобразно новите лабораторни дадености и изискванията за минимизация на енергийните разходи. Усилията на катедрата са насочени към създаване на учебна база със следните характеристики:

Съвременни малогабаритни икономични стендове с развита информационно - управляваща част.
Използване на реалнодействуващи енергийни съоръжения ( отоплителни тела, елементи от абонатни станции и др.) след тяхното осъвременяване и адаптация за осъществяване на учебна работа.
Формиране на специализирани компютърни класове за трите основни учебно-изследователски направления в катедрата, разполагащи със съвременен специализиран софтуер.
Използване на създадени в катедрата или предоставени за ползуване симулатори на енергийни обекти (блокове).
Широко използване на информационната база, макети и илюстративни материали на енергийните фирми партниращи на катедрата.
Създаването на тази база се осъществява ( макар и трудно) в резултат на действието на следните фактори:
Спонсориране от държавните и частни фирми, явяващи се потребители на инженерни кадри в областта на "ТЯЕ" каквито са: ТЕЦ-овете, АЕЦ, топлофикационните дружества, МЕЕР, АЯР, ДКЕР, фирми свързани с изграждане и обслужване на енергийни обекти - доставка на горива, съоръжения и резервни части, ремонтна дейност, инженерингово и научно обслужване и др.
Международни и национални изследователски и инженерингови проекти изпълнявани от членовете на катедрата.
Активна работа на докторанти и изявени студенти по създаване на учебната база.

     Като цяло стремежът е катедрата да се превърне в съвременен център (обезпечен кадрово и технически) за обучение и изследователска работа в областта на топло и ядрената енергетика. Естествено е акцентирането върху следните характеристики на топло и ядрено енергийните обекти: екологичност, ядрена безопасност, енергийна ефективност.

     Поколенията се сменят, сменят се и ръководителите на Катедрата, но тя остава със същото име, със същия авторитет, на същото място и на същия адрес.

     Не е възможно, а и не е необходимо в тези кратки бележки да се проследи половинвековната дейност на катедра "Топло и ядрена енергетика". Важното е да се подчертае обаче, че винаги академичният персонал подпомогнат от своите инженери, техници, майстори-специалисти и лаборанти се е стремил да даде на своите възпитаници не само конкретни съвременни и конвертируеми технически знания, но и да подготви инженери с високо чувство на отговорност пред България - инженери годни да работят в един от най-трудните отрасли на индустриалното общество - Топлоенергетика и Ядрената енергетика.

Интернет страница:http://dtnpe.tu-sofia.bg/

 • Ръководител катедра

  070171 1_BW_357.jpg
  Име: Калин Филипов
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-2297
  Кабинет: 2332
  E-mail: filipov@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  Grigorov_348.png
  Име: Александър Григоров
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-2253
  Кабинет: 2358
  E-mail: grigorov@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Бончо Бонев
тел.:02 965-3438
каб.:2342, E-mail: bibonev@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Димитър Попов
тел.:02 965-2303
каб.:2368, E-mail: dpopov@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Тотьо Тотев
тел.:02 965-2295
каб.:2348, E-mail: t-totev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Александър Григоров
тел.:02 965-2253
каб.:2358, E-mail: grigorov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Асен Асенов
тел.:02 965-2249
каб.:2360, E-mail: a.asenov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Иван Геновски
тел.:02 965-2247
каб.:2362, E-mail: genovski@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Калин Филипов
тел.:02 965-2297
каб.:2332, E-mail: filipov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Силвия Бойчева
тел.:02 965-2537
каб.:2354-Б, E-mail: sboycheva@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Борислав Игнатов
тел.:02 965-2245
каб.:2364, E-mail: b_ignatov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Ивайло Найденов
каб.:2510,
гл. ас. д-р инж. Иван Спасов
тел.:02 965-2301
каб.:2326, E-mail: spasov@tu-sofia.bg

Докторанти

маг. инж. Динко Кънев
каб.:2352, E-mail:
маг. инж. Никола Байкалов

Помощно-технически персонал

маг. инж. Борислав Ангелов
тел.:02 965-2245
каб.:2364, E-mail:b_angelov@tu-sofia.bg
маг. инж. Анелия Божилова
тел.:02 965-2359
каб.:2348, E-mail:a_slanova@tu-sofia.bg
маг. инж. Виктория Попова
тел.:02 965-2251
каб.:2356, E-mail:v_popova@tu-sofia.bg

 • Анализ на надеждността и риска в ЯЕЦ
  • Код: MNPE07

   Семестър: 2

   Вид на обучението: Лекции, Лабораторни упражнения, Курсова задача

   Часове за седмица: Л-2 часа, ЛУ-2 часа

   Брой кредити: 6

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Курсът “Анализ на надеждността и риска в ЯЕЦ” е задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност “Ядрена енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на дисциплината е да даде знания на студентите-магистри по „Ядрена енергетика” за теорията и практиката на вероятностното моделиране и пресмятане на надеждността и риска в ЯЕЦ.

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът дава теоретична основа и практическа подготовка за системен анализ на безопасността на ЯЕЦ. Разглеждат се източниците за изпускане на радиоактивност, грешни действия на оператор, разработване на подробни вероятностни модели за оценка на надеждността на системите на ЯЕЦ.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити по математика, физика, термодинамика, ядрена техника и технология, и проектните характеристики на ядрени енергийни реактори и оборудването на ЯЕЦ.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни на черна/бяла дъска и с помощта на видеотехника, графични материали, диапозитиви, схеми, вероятностни модели на системи и оборудване на ЯЕЦ. Лабораторни упражнения, провеждани на лабораторията по ядрена енергетика с компютърни програми за анализ на надеждността и риска под ръководството на асистента.

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Двучасов писмен изпит с помощта на тест, включващ всички основни теми от анализа на надеждността и риска в ЯЕЦ.

   ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български (с основни термини на английски и руски).

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Hiromitsu Kumamoto and Ernest J. Henley, 1996, Probabilistic Risk Assessment and Management for Engineers and Scientists, Second Edition, IEEE Press, 1/597 (1996)., 2. Швыряев Ю. В. и др., 1992, Вероятностный анализ безопасности атомных станции. Методика выполнения, М.: ИАЭ им. Курчатова, 1992. – 266с.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Иван Спасов

 • Водоподготовка и водохимичен режим на топлоенергийни и ядреноенергийни системи
  • Код: BTNPE48

   Семестър: 8

   Вид на обучението: Лекции, Лабораторни упражнения

   Часове за седмица: Л-3 часа, ЛУ-2 часа

   Брой кредити: 4

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност  “Топло- и ядрена енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Основна цел на дисциплината е да се изучат негативните воднохимични процеси в ТЯС (накипообразуване, корозия, замърсяване на парата и др.) и методите за тяхното предотвратяване, включващи дълбоко обезсоляване на водата и управление на водохимичните режими.

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината се състои от четири основни части изучавани в следната последователност: 1. Водата като топлоносител в ТЯС; 2. Воднохимични процеси в ТЯС; 3. Водоподготовка в ТЯС; 4. Водохимичен режим на ТЯС. Изучаваните въпроси осигуряват необходимите базови знания, свързани с повишаване на надеждността на ТЯС от химична и физико-химична гледна точка.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити от предходни дисциплини: Химия, Енергийни парогенератори, Ядрени енергийни реактори, Tермични и ядрени централи.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с визуализация на схеми, уравнения, процеси. Лабораторни упражнения изпълнявани в химическа лаборатория на к-ра ТЯЕ.

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит под форма на тест.

   ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:Български

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Йовчев М., Водоподготовка и воднохимичен режим на топлоенергийни инсталации, С., Техника, 1986. 2. Добревски Ив., Технология на водата, Част първа, Водоподготовка, С., Техника, 1983, 3. Мартинова О., Водоподготовка, Процеси и апарати, М., Атомиздат, 1977, 4. Йовчев М., Корозия на топлоенергийни и ядреноенергийни обекти, С., Техника, 1985.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Силвия Бойчева

 • Горивна техника и технологии
  • Номер: BTNPE33

   Семестър: 5

   Вид на обучението: Лекции, Лабораторни упражнения

   Часове за седмица: Л-2 часа, ЛУ-2 часа

   Брой кредити: 6

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни студенти от специалност „Топло и ядрена енергетика” и „Топлотехника” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен „бакалавър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  Получаване на минимум знания необходими на инженера топлоенергетик и топлотехник за конструиране, настройка и експлоатация на горивни устройства и съоръжения.

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Дисциплината “Горивна техника и технологии” е основна дисциплина в която се дават познания по основния енергопреобразуващ процес в топлоенергетиката – горенето на органичните горива, както и за техниката която се използва за неговата реализация. Разглеждат се основните горивни технологии и изходните данни необходими за избора  и оразмеряването на елементи от горивната техника.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити от предходни или съпътствуващи дисциплини: химия, физика, топлопренасяне, термодинамика , механика на флуидите, машинни елементи.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции – изнасяни по класически метод.

   Лабораторни упражнения – провеждат се в лабораторията по „Водоподготовка и горива” и в лабораторията по „Газоснабдяване и газова горивна техника”

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текущ контрол и контролна работа в края на семестъра.

   ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Тодориев Н., Ив.Чорбаджийски. Енергийни парогенератори. С., Техника, 1983. 2. Хзмалян Д.М., Я.А.Коган. Теория  горения и топочные устройства. М., Энергия, 1976.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Тотьо Тотев

 • Експлоатация на ТЕЦ
  • Код: MTPE08

   Семестър: 2

   Вид на обучението: Лекции и лабораторни упражнения

   Часове за седмица: Л-2 часа, ЛУ - 2 часа

   Брой кредити: 6

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за студентите по специалност “Топло и ядрена енергетика” на Енерго- машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентът получава знания върху проблемите и инженерните задачи възникващи при експлоатацията на ТЕЦ

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината Експлоатация на ТЕЦ цели да даде познания на студентите за инженерната същност на най-важните преходни режими в работата на  основните съоръжения в ТЕЦ. На тази база се изграждат алгоритми и графици за технологичните операции изпълнявани при пускане, работа и спиране на различни видове котелни и паротурбинни и газотрубинни инсталации. Подробно се разглеждат и специфичните проблеми възникващи при експлоатацията на парогенераторите и парните и газовите турбини.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити при изучаването на дисциплините Термодинамика, Топло и масопренасяне, Топлообменни апарати, Енергийни парогенератори, Технологични съоръжения и системи в ТЕЦ и ЯЕЦ, Парни и газови турбини;

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни на черна дъска и с помощта на видеотехника. Лабораторни упражнения, провеждани в лабораториите на кат/ „Топло и ядрена енергетика” и ТЕЦ .

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на II семестър

   ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Попов Д., Парни и газови турбини. С., 2010; 2. Усов С., С. Казаров., “Режимы тепловых электростанций”. Энергоатомиздат  1985, 3. Тодориев Н., И. Чорбаджийски., “Парогенератори за ТЕЦ и ЯЕЦ”

   Лектори:

   проф. д-р инж. Димитър Попов

 • Енергийни парогенератори
  • Код: BTNPE35

   Семестър: 6

   Вид на обучението: Лекции, Лабораторни упражнения

   Часове за седмица: Л -3 часа, ЛУ – 2 часа

   Брой кредити: 6

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Топло и ядрена енергетика” и “Топлинна и хладилна техника” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Придобиване на знания по проектирането и експлоатацията на основни съоръжения в ТЕЦ-парогенераторите.

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината обхваща следните части: Баланс и загуби на топлина при генерацията на пара; Видове пещи и парогенератори ; Топлинни изчисления на парогенераторите; Вътрешно-парогенераторни процеси-прегряване на парата; Хидродинамика в нагревните повърхности; Процеси по газовата страна на нагревните повърхности-замърсяване, износване, корозия, движение на въздуха и газовете; Експлоатационни проблеми-промени с метала, почистване; Режими на работа, пускане и спиране, преходни процеси и изпитване.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити в: Горивна техника и технологии, Химия, Термодинамика, Топлопренасяне, Металознание, Хидро и аеродинамика.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  Лекции изнасяни по класическия метод на черна дъска. Лабораторни упражнения.

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНИ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на V семестър.

   ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:  български

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Тодориев Н., И. Чорбаджийски, Енергийни парогенератори, С., Техника, 1983., 2. Резников М.И., Ю.М.Липов, Паровые котлы тепловых электростанции, М., Энергоиздат, 1981., 3.Липов Ю.М., и др., Ръководство за курсово проектиране на парогенератори в ТЕЦ и ЯЕЦ, С, Техника, 1982.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Бончо Бонев

 • Енергийни парогенератори- проект
  • Номер: BTNPE44

   Семестър: 7

   Вид на обучението: Курсов проект

   Часове за седмица: КП- 2 часа

   Брой кредити: 5

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Топло и ядрена енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Придобиване на знания по проектирането и експлоатацията на основни съоръжения в ТЕЦ-парогенераторите.

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината обхваща следните дейности: Баланс по маса на реагиращите вещества . Определяне на енталпията на продуктите на горене. Избор на топлинна схема и компановка на парогенератора. Предварителен график за изменение параметрите на пароводната и газовата среда. Определяне коефициента на полезно действие и разхода на гориво. Пресмятане на радиационни и полурадиационни нагревни повърхности. Пресмятане на конвективните нагревни повърхности (първичен и вторичен паропрегревател, економайзер и въздухоподгревател). Чертожна работа по основния разрез и допълнителните проекции на парогенератора. Якостни пресмятания на елемент от паропрегревателя. Оформяне и защита на курсовия проект.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити в: Горивна техника и технологии, Химия, Термодинамика, Топлопренасяне, Металознание, Хидро и аеродинамика.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Курсов проект.

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текущ контрол; Защита на курсов проект в края на VII семестър.

   ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:  български

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Тодориев Н., И. Чорбаджийски, Енергийни парогенератори, С., Техника, 1983. 2. Резников М.И., Ю.М.Липов, Паровые котлы тепловых электростанции, М., Энергоиздат, 1981. 3. Липов Ю.М., и др., Ръководство за курсово проектиране на парогенератори в ТЕЦ и ЯЕЦ, С., Техника, 1982.

   Лектори:

 • Енергпреобразуващи технологии и системи
  • Номер: MNPE05

   Семестър: 1

   Вид на обучението: Лекции и Семинарни упражнения

   Часове за седмица: Л-2 часа, ЛУ-2 часа

   Брой кредити: 6

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна дисциплина за редовни  студенти по специалност “Топлоенергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА Студентът да получи знания за технологии приложими както в “голямата” енергетика така и в промишлената топлоенергетика. Особено внимание е отделено на енергийната ефективност и на екологичните характеристики на разглежданите технологии.

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Дисциплината “Енергопреобразуващи технологии и системи” се явява естествено продължение на следните специализиращи дисциплини от бакалавърския курс на специалност “Топло и ядрена енергетика”: “Горивна техника и технологии”, “Енергийни парогенератори”. Чрез тази дисциплина студентите обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационната степен “магистър” ще получат знания в областта на енергийните технологии свързани с оползотворяване на органични горива.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по “Горивна техника и технологии” и “Енергийни парогенератори”.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и демо-програми, лабораторните упражнения с протоколи.

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две едночасови писмени текущи оценки в средата и края на семестъра.

   ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Б. Бонев, Т. Тотев, Изгаряне на енергийни горива, Кота, София, 2002., 2. Б. Бонев, Т. Тотев, Изгаряне на органични горива и екология, „Св. Иван Рилски”, София, 2006., 3. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Draft Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, World Trade Center, Isla de la Cartuja s/n, E-41092 Seville – Spain;

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Борислав Игнатов

 • Икономика и мениджмънт на ТЕЦ
  • Код: MTPE10

   Семестър: 2

   Вид на обучението: Лекции и семинарни упражнения

   Часове за седмица: Л – 2 часа, СУ – 2 часа

   Брой кредити: 5

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна дисциплина за редовни  студенти по специалност “Топлоенергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ - София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА са след завършване на курса студентите да получат познания за основните технико-икономически показатели за работата на ТЕЦ, същността и състава на основните и оборотните фондове в енергетиката, икономичното разпределение на натоварването между паралелно работещи енергогенериращи мощности; за същността, основните свойства, предназначението, целите и задачите на оперативното управление (ОУ).

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината "Икономика на ТЕЦ" включва теми, свързани с определяне на топлинни баланси и икономика по време на работата на инсталациите, парни и газови турбини. Определяне на специфичните разходи на условно гориво за производство на електрическа и топлинна енергия. Особености при определяне на себестойността на произведената от ТЕЦ топлинна и електрическа енергия. В частта мениджмънт е отделено внимание на трудовата заетост и създаването на експертни системи с изкуствен интелект за избор и оценка на управленските решения.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания по дисциплините „Енергийни парогенератори”, „Парни и газови турбини, „Термични и ядрени електроцентрали”, и избираемата дисциплина „Мениджмънт и маркетинг”.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и демо-програми, семинарни упражнения с протоколи.

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две едночасови писмени текущи оценки в средата и края на семестъра.

   ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. http://sopko.tu-sofia.bg >> Дисциплини >> Експертни системи; 2.http://sopko.tu-sofia.bg >> Дисциплини >> Икономика на ТЕЦ; 3. Марков А., Николова В., Технико-икономически показатели на ТЕЦ, Техника, София, 1983; 4. Батов С., Икономика на енергетиката, Техника, София, 1979; 5. Ненов М., Оперативно управление, С., 1987; 6. Станчев, В., Експертни системи, С., “ТУ – София”, 2006, ISBN 954-438-535-5.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Тотьо Тотев

 • Парни и газови турбини
  • Код: BTNPE31

   Семестър: 5

   Вид на обучението: Лекции, Лабораторни упражнения

   Часове за седмица: Л-3 часа, ЛУ-2 часа

   Брой кредити: 6

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Топло и ядрена енергетика” на Енерго- машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса е да се дадат знания на студентите от специалност “Топло и ядрена енергетика” за процесите в парните и газовите турбини, както и теоретичните основи на експлоатацията им. Проведените лабораторни упражнения са практическа реализация на някои теоретични изводи.

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината е изградена върху базата на редица общо технически дисциплини: термодинамика, топло и масообмен, механика на флуидите, якост на металите и металознание. Експлоатацията на парните турбини в ТЕЦ и ЯЕЦ изисква задълбочено познаване на процесите в проточната част и влиянието на различните фактори върху икономичността и надеждността им.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити в: Термодинамика, Топло и масообмен, Механика на флуидите и Материалознание.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни по класическия метод на черна дъска и лабораторни упражнения.

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на V семестър.

   ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА1. Опрев М., Парни и газови турбини, С., 1990; 2. Маринов М., Узунов Д., Ръководство за лабораторни упражнения и курсово проектиране на парни турбини, С., 1990; 3. Самойлович Г.С., Трояновский Б.М., Переменые и переходные режимы в паровых турбинах, Энергоатомиздат, М., 1982; 4. Рунов Б.Т., Исследование и устранение вибрации паровых турбоагрегатов, М., Энергоатомиздат, 1982.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Димитър Попов

 • Парни и газови турбини- проект
  • Код: BTNPE39

   Семестър: 6

   Вид на обучението: Лабораторни упражнения

   Часове за седмица: ЛУ-2 часа

   Брой кредити: 6

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Топло и ядрена енергетика” на Енерго- машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентът получава знания необходими му за работа в ТЕЦ и АЕЦ и други задачи свързани с проектирането, развитието и експлоатацията на парни и газотурбинни инсталации и съоръжения.

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентът по специалност “Топло и ядрена енергетика” получава познания за процесите в парните и газовите турбини, както и теоретичните основи на експлоатацията им. Включените въпроси имат приложна насоченост. Подробно се изучават различните фактори влияещи върху икономическата и надеждна работа на парните турбини.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити от предходни дисциплини :

   Термодинамика, Механика на флуидите, Парни и газови турбини.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Курсов проект.

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Защита на курсов проект

   ПРЕПОДАВАНЕ: български

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА1. Опрем М., Парни и газови турбини, С., 1990; 2. Маринов М., Узунов Д., Ръководство за лабораторни упражнения и курсово проектиране на парни турбини, С., 1990;

   Лектори:

   проф. д-р инж. Димитър Попов

 • Проектиране, експлоатация и извеждане от експлоатация на ЯЕЦ
  • Код: MNPE08

   Семестър: 2

   Вид на обучението: Лекции, Лабораторни упражнения

   Часове за седмица: Л-2 часа, ЛУ-2 часа

   Брой кредити: 6

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност “Ядрена енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на дисциплината е да даде знания на студентите-магистри по „Ядрена енергетика” за проектирането, експлоатацията и извеждането от експлоатация на системите на ЯЕЦ.

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът дава теоретична основа и практическа подготовка, съответстващи на изискванията за контрол и управление на процесите в ЯЕЦ по време на жизнения им цикъл – проектиране, експлоатация, техническо обслужване, ремонт и извеждане от експлоатация.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания по физика, термодинамика, ядрена техника и технология, а също така познаване на проектните характеристики на ядрени енергийни реактори и оборудването на ЯЕЦ.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни на черна/бяла дъска и с помощта на видеотехника, графични материали, диапозитиви, схеми, снимки и макети на оборудването на ЯЕЦ. Лабораторни упражнения, провеждани на лабораторията по ядрена енергетика с компютърен симулатор на ВВЕР-1000 под ръководството на асистента.

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Писмен изпит с помощта на тест, включващ всички основни теми от проектирането, експлоатацията и извеждането от експлоатация на ЯЕЦ.

   ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български (с основни термини на английски и руски).

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Тепловые и атомные электрические станции: Справочник -М.: Энергоатомиздат, 1989., 2. Овчинников Ф.Я., Семенов В.В., 1988, Эксплуатационные режимы водо-водяных энергетических реакторов, М.: Энергоатомиздат, 1988., 3. Frank J Rahn, Acheless G. Adamantiades, John E. Kenton, Chaim Braun, 1989, A Guide to Nuclear Technology, A Wiley-Interscience Publication, New York.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Калин Филипов

 • Промишлена топлоенергетика
  • Код: МТРЕ06

   Семестър: 1

   Вид на обучението: Лекции и лабораторни упражнения

   Часове за седмица: Л-2 часа, ЛУ-2 часа

   Брой кредити: 5

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност  “Топлоенергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентът получава знания върху проблемите и изграждането на топлинното стопанство при генерирането на топлина и нейното ефективно оползотворяване.

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината Промишлена топлоенергетика е сборна дисциплина, която запознава студентите с промишлените парни и водогрейни котли, способите за повишаване на тяхната ефективност и изискванията при обслужването и експлоатацията им. Специално внимание е отделено на кондензните котли, като високоефективни съоръжения при генерацията на топлинна енергия, способите за проверка на ефективността им, студопроизводството,  възможностите за оползотворяване на отпадните топлини от производствените процеси. Във втората част на дисциплината са разгледани устройствата и средствата за високоефективно усвояване на толинната енергия в производствените процеси, отстраняването на вредните включвания, методите за пресмятане на топлинното и кондензно стопанство, определяне на загубите в топлинните стопанства и възможните технологични решения за тяхното отстраняване.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити при изучаването на дисциплините Термодинамика I и II част, Топло и масопренасяне, Топлинни апарати, Енергийни парогенератори, Термопомпени инсталации, Кондензационни уредби, утилизатори на отпадна топлина, Помпи, компресори и вентилатори, Технологични съоръжения и системи в ТЕЦ и ЯЕЦ,.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни на черна дъска и с помощта на видеотехника. Лабораторни упражнения, провеждани на лабораторията за газово стопанство, изградена със съдействие на фирмата RIELLO.

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит.

   Език на преподаване: Български

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Пенев П..,   За парата, С., 2004 г.; 2. Wayne C. Turner, Energy management handbook   The Fairmont Press., 1992 3. Фирменни каталози на фирмите: Viessman; Spirax Sarco, Armostrong.

   Лектори:

 • Радиационна защита
  • Код: BTNPE50

   Семестър: 8

   Вид на обучението: Лекции, Лабораторни упражнения

   Часове за седмица: Л-2 часа, ЛУ-1 часа

   Брой кредити: 3

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Топло и ядрена енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на дисциплината е да даде знания на студентите от специалност ТЯЕ за системите за радиационен контрол в ЯЕЦ, средствата за защита от йонизиращи лъчения и методите за тяхното оразмеряване.

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Технологичните процеси в ядрените електроцентрали се съпровождат от йонизиращи лъчения, представляващи опасност както за обслужващия персонал, така и за околната среда. В лекционния курс се изучава физическата природа и взаимодействието на йонизиращите лъчения с веществата, методите за индентификация и количествени измервания на лъченията, биологично действие и допустими нива на облъчване.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания, придобити при изучаването на дисциплините “Ядрена техника и технологии” и “Ядрени енергийни реактори”.

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ и оценяване: Лекции изнасяни на черна/бяла дъска и с помощта на видеотехника. Лабораторни упражнения, провеждани в лабораторията по ядрена физика.

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Писмен изпит.

   ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български (с основни термини на английски и руски).

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Георги Петков, Радиационна защита, ТУ-София, 120с., 2004. 2. Манушев, Б. П., Практическа метрология на ядрените лъчения, 592с., 2001. 3. В. Козлов, Справочник по радиационной безопасности, Энергоатомиздат, М. 1999.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Иван Спасов

 • Регулиране и управление на топлинни процеси
  • Код: BTNPE46

   Семестър: 7

   Вид на обучението: Лекции, Лабораторни упражнения

   Часове за седмица: Л-2 часа, ЛУ-2 часа

   Брой кредити: 5

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност  “Топло- и ядрена енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на дисциплината “Регулиране и управление на топлинни процеси” е да даде знания на студентите от специалност “Топло- и ядрена енергетика” по основни теоретични и приложни въпроси на регулирането и управлението на топлинни процеси и технологии, с което да се създадат предпоставки за  реализация на студените в традиционните области на промишлената топлоенергетика, ТЕЦ, както и в конвенционалната част на ЯЕЦ, където е налице управление на отговорни технологични процеси.

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината “Регулиране и управление на топлинни процеси” е въвеждаща в теоретичната и приложна област на системите за регулиране и управление на топлинните процеси в топлотехнически и топлоенергийни  обекти.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити при изучаването на математика, физика, топло и масопренасяне, топлообменни апарати, горивна техника и технологии.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: 1. Лекции изнасяни на черна дъска и с помощта на видеотехника. Лабораторни упражнения, провеждани на лабораторни стендове и на компютри с използване на специализиран софтуер.

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпитът се провежда на два етапа:

   1. Писмен изпит - тест.
   2. Събеседване по писмената работа и по допълнителни въпроси за оценка на знанията на студента с продължителност 10 мин.

   ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Григоров А., Регулиране и управление на топлинни процеси, ИТУС, 2009.2. Мумджиян Г.С., Автоматично управление и регулиране на топлинни процеси, Техника, С., 1987.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Александър Григоров

 • Симулационно моделиране в ЯЕЦ
  • Код: МNPE10

   Семестър: 2

   Вид на обучението: Лекции и Лабораторни упражнения

   Часове за седмица: Л-2 часа, ЛУ-2 часа

   Брой кредити: 6

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Ядрена енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите и методите на симулационното моделиране на реакторите, както и да добият познания върху различни аварийни режими.

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Дисциплината е свързана с моделните изследвания на работни и аварийни режими в различни типове ядрени енергийни реактори. Разглеждат се принципите на работа и на създаване на симулационни модели на ядрени реактори и на специализирани програмни продукти за провеждане на термохидравлични пресмятания на ядрени реактори.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания, придобити от предходни или съпътствуващи дисциплини: Ядрена техника и технологии, Топлопренасяне, Ядрени енергийни реактори, Топлофизика на ядрените реактори.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции – изнасяни по класически метод на черна дъска и презентационна техника. Лабораторни упражнения – провеждат се в компютърната лаборатория по Ядрена енергетика (използват се компютърни симулатори на ядрени реактори и специализиран софтуер).

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на семестъра.

   ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Велев В., Топлофизика на ядрените реактори, Ифо дизайн, София 2003., 2. Маринов М., К.Авджиев, Топлохидравлични аспекти на безопасността на атомни реактори ВВЕР-440., Херон Прес, 1999., 3. WWER-1000 Reactor Simulator - WORKSHOP MATERIAL, INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY,2003

   Лектори:

 • Системи за мониторинг и управление в електроцентралите
  • Номер: MTPE09

   Семестър: 2

   Вид на обучението: Лекции и лабораторни упражнения

   Часове за седмица: Л-2 часа, ЛУ-2 часа

   Брой кредити: 5

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  На специалност “ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА”, професионално напрравление: 5.4. Енергетика за завършилите образуветелно-квалификационна степен “бакалавар” по специалност “Топло и ядрена енергетика”. 

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентът получава необходимите знания и умения за следващите конструктивни дисциплини в инженерното обучение и системите за мониторинг и управление на процесите в енергийния отрасъл.

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината “Системи за мониторинг и управление в електроцентралите” разглежда методите и средствата прилагани при обособяването и изграждането на иерархичната структура на информационно-управляващите системи. Изучават се стандартите за унификация на сигналите и видовете комуникационни протоколи за предаване на информацията на водещи фирми в областа.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити от предходни дисциплини – Топлотехнически измервания и уреди, Регулиране и управление на топлинни процеси Топлотехника, Хидро и аеродинамика.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни по класическия метод на черна дъска и мултимедия. Лабораторни упражнения-провеждат се в лаборатория “топлотехнически измервания и уреди”, в ОЦ- “Земляне” и ТЕЦ София на конкретни системи за мониторинг и управление.

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка в края на семестъра.

   ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Ал. Кирий, А. Асенов ”Топлотехнически измервания и уреди” – II-ро пр еработено издание – в електрон вид, 2007 г., 2. А. Асенов, ”Измерване на разход на флуиди”, София, 2007 г., 3. Ал. Кирий, А. Асенов ”Системи за контрол на технологичните процеси в топлоелектрическите централи” – учебен филм на УВКЦ при ТУ София , 1991 г.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Асен Асенов

 • Системи и устройства за опазване на околната среда в топлоенергийни обекти
  • Код: MTPE04

   Семестър: 1

   Вид на обучението: Лекции и лабораторни упражнения

   Часове за седмица: Л-2 часа, ЛУ-2 часа

   Брой кредити: 4

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност  “Топлоенергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Основна цел на дисциплината е да се изучат механизмите на генериране на замърсители от топлоенергийни обекти, физико-химичните основи на методите, както и базиращите се на тях съвременни технологии, съоръжения и системи за ограничаване на емисиите (прахоулавяне, редукция на азотни оксиди, сероочистване, неутрализация на отпадни водни потоци, улавяне на тежки метали, улавяне и съхранение на въглеродни емисии). 

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината се състои от четири основни модула, изучавани в следната последователност: 1. Топлоенергийните обекти като замърсител на околната среда. 2. Очистване на газообразни замърсители от топлоенергийни обекти. 3. Системи за обработване на течни и твърди отпадъци от топлоенергийни обекти. 4. Нормативна уредба за контрол на замърсяванията от топлоенергийни обекти. Изучаваните въпроси осигуряват необходимите базови знания, свързани с технологиите и съоръженията за ограничаване на праховите, газообразните и течни замърсители при производството на топло- и електроенергия

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити от предходни дисциплини: Химия, Горивна техника и технологии, Енергийни парогенератори, Tермични и ядрени централи.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с визуализация на схеми, уравнения, процеси. Лабораторни упражнения, изпълнявани в химическа лаборатория на к-ра ТЯЕ.

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит под форма на тест.

   ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. http://sopko.tu-sofia.bg >> Дисциплини >> Системи и устройства за опазване на околната среда в топлоенергийни обекти, 2. Б. Бонев, Т. Тотев, Изгаряне на органични горива и екология, Изд. “Св. Иван Рилски” Минно-геоложки Унивеситет, София, 2006. 3. Внуков, А.К. Теплохимические процессы в газовом тракте паровых котлов, Москва, 1981. 4. М. Хокинг, Съвременни химични технологии и контрол на емисиите, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, 2002.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Силвия Бойчева

 • Съвременни ядрени реактори
  • Код: МNPE09

   Семестър: 2

   Вид на обучението: Лекции и Лабораторни упражнения

   Часове за седмица: Л-2 часа, ЛУ-2 часа

   Брой кредити: 5

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Ядрена енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите и методите на ядрената безопасност относно решаването на принципни проблеми при конструирането на ядрени реактори от ново поколение.

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Дисциплината “Съвременни ядрени реактори” дава знания относно типовете конструкции на ядрените реактори от новите поколения, историята и развитието на реакторостроенето и тенденциите за повишаване на безопасността. Предлага задълбочени знания по отношение на последните поколения енергийни и други типове ядрени реактори. Представя различни подходи при конструирането на системите за нормалната експлоатация и на системите за безопасност.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания, придобити от предходни или съпътствуващи дисциплини: Ядрена техника и технологии, Ядрени енергийни реактори, Ядрена безопасност.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции – изнасяни по класически метод на черна дъска и презентационна техника. Лабораторни упражнения – провеждат се в компютърната лаборатория по Ядрена енергетика (използват се компютърни симулатори на ядрени реактори и специализиран софтуер).

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текущ контрол с писмени работи по време на семестъра.

   ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Глухов Г., Ядрени енергийни реактори, С., Ифо Дизайн, 2004., 2. Велев В., Топлофизика на ядрените реактори, ИФО Дизайн, 2003г., 3. Велев В., Филипов К., Ядрени горива, ИФО Дизайн, 2008г.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Калин Филипов

 • Термични и ядрени електроцентрали
  • Код: BTNPE42

   Семестър: 7

   Вид на обучението: Лекции, Лабораторни упражнения

   Часове за седмица: Л-3 часа, ЛУ-2 часа

   Брой кредити: 6

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност  “Топло и ядреня енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентът получава знания върху проблемите на изграждането, системите и съоръженията и експлоатацията на ТЕЦ и ЯЕЦ.

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината ТЕЦ и ЯЕЦ е сборна дисциплина, която заключва въпроси касаещи графиците на енергийните товари, топлинни и технологични схеми на ТЕЦ и ЯЕЦ, топлинна ефективност на кондензационни електроцентрали, методи за отпускане на топлина от ТЕЦ и ЯЕЦ, инсталации и системи на основните съоръжения в ТЕЦ и ЯЕЦ, проектиране и изграждане на ТЕЦ и ЯЕЦ, спомагателни съоръжения и системи, проблеми на експлоатацията и на опазване на околната среда от ТЕЦ и ЯЕЦ. Включените въпроси имат приложна насоченост и са неотменна част от специална подготовка на инженерното образование по специалност “Топло и ядрена енергетика”.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити при изучаването на дисциплините Термодинамика I и II, Топло и масопренасяне, Топлинни апарати, Енергийни парогенератори, Технологични съоръжения и системи в ТЕЦ и ЯЕЦ, Парни и газови турбини, Ядрени енергийни реатори.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни на черна дъска и с помощта на видеотехника и лабораторни упражнения, провеждани на лабораторията за Ядрена енергетика.

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит.

   Език на преподаване: Български

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Батов С.Г., Топлоелектрически и ядрени централи, Техника, С., 1986; 2. Хаджигенова Н.П., Термична чата на ТЕЦ и ЯЕЦ, Техника, С., 1994; 3. Рыжкин В.Я., Теплавые электрические станции , Энергоатомиздат, М., 1987; 4. Маргулова Т.Х., Атомние электрические станции, „Высшая школа”, М., 1984.

   Лектори:

 • Технологични съоръжения и системи в ТЕЦ и ЯЕЦ
  • Номер: BTNPE37

   Семестър: 6

   Вид на обучението: Лекции, Лабораторни упражнения

   Часове за седмица: Л-2 часа, ЛУ-2 часа

   Брой кредити: 5

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна учебна дисциплина за студентите по специалност “Топло и ядрена енергетика” на Енергомашиностроителния факултет за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да познават конструкциите и принципа на работа на технологични системи и съоръжения от топлинната схема на ТЕЦ и ЯЕЦ. Студентите придобиват знания за топлинно пресмятане на съоръжения, с които те се срещат в инженерната си практика.

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Кондензационни инсталации – предназначение, конструкции, процеси, топлинно оразмеряване; Отвеждане на некондензиралите газове от кондензатора – устройство, принцип на работа и пресмятане на ежекторни инсталации; Подгреватели ниско и високо налягане  за подгряване на кондензата и питателната вода - особености на конструкцията, топлообменни процеси, топлинно оразмеряване; Деаерация на кондензата – конструкции, принцип на работа на деаераторните инсталации; Системи за охлаждане на циркулационната вода – отворена и затворена система; Изпарителни и паропреобразувателни инсталации – конструкция и принцип на работа; Масло- и газоохладители – конструкция и принцип на работа; Редукционно охладителни уредби – конструкция и принцип на работа и др.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Физика, Математика, Термодинамика, Топло и масопренасяне., Механика на флуидите, Топлообменни апарати

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни на дъска с използване на печатни материали, слайдове и демо-програми, лабораторни упражнения с протоколи и защита.

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:  Писмен изпит по лекционния материал (80%) и протоколи от лабораторните упражнения (20%)

   ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български

   ЛИТЕРАТУРА: 1. Шушулов К. Н. Спомагателни топлоенергийни съоръжения, Техника, 1984 г. 2. Геновски И.К. Проектиране на ТЕЦ, Ръководство за курсово проектиране, АВС Техника,1999 г. 3. Бойко Е. А. Тепловые электрические станции, Кр., 2006 г.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Геновски

 • ТЕЦ и ЯЕЦ - проект
  • Код: BTNPE49

   Семестър: 8

   Вид на обучението: Лабораторни упражнения

   Часове за седмица: ЛУ – 2 часа

   Брой кредити: 3

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Топло и ядрена енергетика” на Енерго- машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентът получава знания върху проблемите на изграждането, системите и съоръженията и експлоатацията на ТЕЦ и ЯЕЦ.

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината ТЕЦ и ЯЕЦ е сборна дисциплина, която заключва въпроси касаещи графиците на енергийните товари, топлинни и технологични схеми на ТЕЦ и ЯЕЦ, топлинна ефективност на кондензационни електроцентрали, методи за отпускане на топлина от ТЕЦ и ЯЕЦ, инсталации и системи на основните съоръжения в ТЕЦ и ЯЕЦ, проектиране и изграждане на ТЕЦ и ЯЕЦ, спомагателни съоръжения и системи, проблеми на експлоатацията и на опазване на околната среда от ТЕЦ и ЯЕЦ. Включените въпроси имат приложна насоченост и са неотменна част от специална подготовка на инженерното образование по специалност “Топло и ядрена енергетика”.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити при изучаването на дисциплините Термодинамика I и II, Топло и масопренасяне, Топлообменни апарати, Енергийни парогенератори, Технологични съоръжения и системи в ТЕЦ и ЯЕЦ, Парни и газови турбини, Ядрени енергийни реактори.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни на черна дъска и с помощта на видеотехника. Лабораторни упражнения, провеждани на лабораторията за Ядрена енергетика.

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: защита на курсов проект

   ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Батов С.Г., Топлоелектрически и ядрени централи, Техника, С., 1986; 2. Рыжкин В.Я., Теплавые электрические станции , Энергоатомиздат, М., 1987; 3. Маргулова Т.Х., Атомние электрические станции, „Высшая школа”, М., 1984.

   Лектори:

 • Топлоснабдяване и газоснабдяване
  • Код: BTNPE41

   Семестър: 7

   Вид на обучението: Лекции, Лабораторни упражнения, Курсова работа

   Часове за седмица: Л-2 часа, ЛУ-2 часа

   Брой кредити: 5

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Индустриално: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Топло и ядрена енергетика” и “Топлинна и хладилна техника”за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да запознае студентите с основите на изграждане и експлоатация на системите за битово и промишлено топлоснабдяване и газоснабдяване.

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Топлинни товари; Производство на топлинна енергия; Абонатни станции; Топлопреносни мрежи; Централно, местно и индивидуално регулиране; Топлинно счетоводство; Хидравлично и топлинно пресмятане на топлопреносни мрежи; Хидравличен режим;Добив, състав и свойствана на природния газ; Магистрална газотранспортна  система; Селищни газоснабдителни системи; Газопроводи; Газоснабдяване на жилищни сгради; Газоснабдяване на промишлени обекти.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по: хидро- и газодинамика, термодинамика, топлопренасяне и др.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни на дъска, с печатни материали, мултимедия и учебни помагала. Лабораторни упражнения провеждани в лаборатории на катедрата и в учебна лаборатория в ТЕЦ”София-изток”.

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ и оценяване: Писмена работа по лекционния материал и самостоятелно разработена задача

   Език на преподаване: Български

   Препоръчителна ЛИТЕРАТУРА: 1. Стамов Ст. Справочник по отопление, топлоснабдяване и газоснабдяване, Техника, 2000г. 2. Günter Gerbe, Otto Carlowiz, Gerd Hölzer, Günter Knauf. Grundlagen der Gastechnik. Carl Nanser Verlag Munchen Wien. 3. Геновски И.К. Ръководство по топлоснабдяване и газоснабдяване,, ТУ - София,1999 г. 4. Николов Г.К. Разпределение и използване на природен газ, Юнокомикс, 2007 г.5. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. Энергоатомиздат, 2001. 6. Йонин А.А. Газоснабжение, Стройиздат, 1989.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Геновски

 • Топлотехнически измервания и уреди
  • Номер: BTNPE45

   Семестър: 7

   Вид на обучението: Лекции, Лабораторни упражнени

   Часове за седмица: Л-2 часа, ЛУ-2 часа

   Брой кредити: 4

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Топло и ядрена енергетика” и “Топлинна и хладилна техника” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентът получава необходимите знания и умения за следващите конструктивни дисциплини в инженерното обучение и системите за измерване в енергийния отрасъл.

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината Топло технически измервания и уреди разглежда методите за измерване на топлинни, хидравлични и механични величини. Основно внимание е отделено на принципите на действие на измервателните уреди, на свойствата които определят избора и областта на приложението им и на основните източници на грешки и методите за тяхното намаляване.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити от предходни дисциплини – Физика, Математика, Топлотехника, Хидро и аеродинамика.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни по класическия метод на черна дъска и мултимедия. Лабораторни упражнения-провеждат се в лаборатория “топлотехнически измервания и уреди” на обособени стендове за разход, температура, налягане, ниво и регистрация.

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка в края на семестъра.

   ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Ал. Кирий, А. Асенов ”Топлотехнически измервания и уреди” – II-ропреработено издание – в електронен вид, 2007 г. 2. А. Асенов, ”Измерване на разход на флуиди”, София, 2007 г. 3. Ал. Кирий, А. Асенов ”Системи за контрол на технологичните процеси в топлоелектрическите централи” – учебен филм на УВКЦ при ТУ София , 1991 г.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Асен Асенов

 • Топлотехнически изпитания на съоръжения в ТЕЦ
  • Код: MTPE07

   Семестър: 2

   Вид на обучението: Лекции и лабораторни упражнения

   Часове за седмица: Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа

   Брой кредити: 6

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна дисциплина за редовни  студенти по специалност “Топлоенергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да изучат основните топлотехнически изпитания, които се изискват от стандартите, да бъдат провеждани в ТЕЦ. Да се запознаят с обема и същността на „предварителните”опити – тарировка на сечения; оценка на просмукванията на въздух в различни съоръжения и др. Разглеждат съдържанието на същинските изпитания, както и се запознават с някои специфични изпитания, които се реализират при изследване на основни и спомагателни съоръжения в ТЕЦ.

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Дисциплината “Топлотехнически изпитвания на съоръжения в ТЕЦ” включва лекционен курс с 2 модула: Модул „Парогенератори” и Модул „Парни турбини”. В модул „Парогенератори” са разгледани последователно въпроси свързани с тарировка на сеченията; вземане и приготвяне на средни проби гориво, въглищен прах и остатъци след изгарянето и обработване на получените данни; разгледано е съдържанието на същностните изпитания на парогенераторите; разгледани са и някои специални измервания – определяне точката на росата и др. В модул „Парни турбини”, са разгледани аналогични въпроси свързани с измервания характерни за парните турбини.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по “Горивна техника и технологии”, “Енергийни парогенератори”; „Парни и газови турбини”; „Топлотехнически измервания и уреди” от бакалавърския курс.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и демо-програми, лабораторните упражнения с протоколи.

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две едночасови писмени текущи оценки в средата и края на семестъра.

   ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. http://sopko.tu-sofia.bg >> Дисциплини >> Топлотехнически изпитания на съоръжения в ТЕЦ; 2. Тодориев Н., Чорбаджийски Ив., Енергийни парогенератори, Техника, София, 1983; 3. Хаджигенова Н., Термична част на ТЕЦ, Техника, София, 1980; 4. Антонов, Ив., Гориво-технически изпитвания и настройка на парогенератори, Техника, София, 1988; DIN 1942; DIN 1943;

   Лектори:

   проф. д-р инж. Тотьо Тотев

 • Топлофизика на ядрените реактори
  • Код: МNPE03

   Семестър: 1

   Вид на обучението: Лекции и Лабораторни упражнения

   Часове за седмица: Л-2 часа, ЛУ-2 часа

   Брой кредити: 6

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Ядрена енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите и методите на реакторната физика и топлофизиката на реакторите, както и да добият познания върху развитието на различни аварийни режими и процесите, които протичат при тяхното възникване.

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Дисциплината “Топлофизика на ядрените реактори” е свързана с изследването на топлофизичните процеси на ядрени централи с реактори с топлоносител вода. В нея се разглеждат термохидравличните пресмятания на активната зона и на основния контур като цяло. Тя е свързана пряко с топлофизичната надеждност на активната зона, както и с определени аспекти на ядрената безопасност на ЯЕЦ.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания, придобити от предходни или съпътствуващи дисциплини: Ядрена техника и технологии, Ядрени енергийни реактори, Ядрена безопасност.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции – изнасяни по класически метод на черна дъска и презентационна техника. Лабораторни упражнения – провеждат се в компютърната лаборатория по Ядрена енергетика (използват се компютърни симулатори на ядрени реактори и специализиран софтуер).

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на семестъра.

   ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Велев В., Топлофизика на ядрените реактори, Ифо дизайн, София 2003.2. Маринов М., К.Авджиев, Топлохидравлични аспекти на безопасността на атомни реактори ВВЕР-440., Херон Прес, 1999.

   Лектори:

 • Управление на процесите в ТЕЦ и ЯЕЦ
  • Код: BTNPE 47

   Семестър: 8

   Вид на обучението: Лекции, Лабораторни упражнения, Курсова работа

   Часове за седмица: Л-3 часа, ЛУ-2 часа, КР

   Брой кредити: 4

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни  студенти по специалност “Топло и ядрена енергетика” на Енергомашиностроителния факултет на ТУ – София за образователно-квалификационна степен “бакалавър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентът получава основни познания: за принципните схеми за управление на основните и спомагателни величини на конвенционален и ядрен енергиен блок; за контрол на основни технологични параметри и управление на мощността на ЯЕР; за приложение на АСУТП в ТЕЦ и АЕЦ; за цифрово и размито управление на технологични процеси.

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината “Управление на процесите в ТЕЦ и АЕЦ” включва следните теми: задачи на управлението на процесите в ТЕЦ; управление на процесите на парогенератор с естествена циркулация (горивен процес, налягане на парата, температура на прегрята пара, захранване с вода); управление на процесите на правотоков парогенератор (топлопроизводство и захранване с вода и температура на прегрята пара); управление на топлопроизводството на паралелно работещи котли и САР на енергиен блок "парогенератор-турбогенератор"; ядрен енергиен реактор (ЯЕР), работещ на топлинни нива на мощност (видове топлоотделяне, коефициенти и ефекти на реактивност, еквивалентни динамични структури на реактора).

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити от дисциплините “Енергийни парогенератори”, “Ядрени енергийни реактори” и “Регулиране и управление на топлинни процеси”.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни по класическия метод на черна дъска и с използване на слайдове и демо-програми; Лабораторни упражнения; Курсова работа.

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит през лятната сесия на 8 семестър.

   ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Станчев В., Ал. Григоров, Управление на процесите в ТЕЦ и ЯЕЦ, С., “ТУ – София”, 2003. 2. Станчев В, Управление на процесите в ТЕЦ и ЯЕЦ - Съвременни системи и методи за управление на процесите в ТЕЦ, С., “ТУ – София”, 2004.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Александър Григоров

 • Ядрена безопасност
  • Код: BTNPE 43

   Семестър: 7

   Вид на обучението: Лекции, Лабораторни упражнения

   Часове за седмица: Л-2 часа, ЛУ-2 часа

   Брой кредити: 5

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за студентите по специалност  “Топло и ядрена енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Основна цел на дисциплината е да даде на студентите да изградят разбиране, навици и умения за количествена оценка на безопасността, постановка и решаване на конкретни задачи по надеждност и ядрена безопасност.

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Технологичните процеси в ядрените енергийни реактори са съпроводени от известен риск, свързан преди всичко с възможността за неконтрулируемо развитие на неутронно – физическите и топлохидравличните режими. В резултат на такива процеси е възможно  настъпване на ядрени аварии с последващо радиоактивно натоварване на околната среда.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити от предходни дисциплини: “Ядрена техника и технологии” и “Ядрени енергийни реактори”.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни по класически метод, включително с ползване на мултимедия и лабораторни упражнения изпълнявани в лаборатория на к-ра ТЯЕ.

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит.

   ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Български език.

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. IAEA Safety Standards, № SF-1, “Fundamental Safety Principles”, IAEA, Vienna, 2006; 2. “Сборник от нормативни актове по безопасно използване на ядрената енергия”, Том I и Том II, Първо издание, 2005 г. София;3. “Basic Safety Principles for Nuclear Power Plants”, 75-INSAG-3 Rev. 1, INSAG-12, IAEA, Vienna, 1999; 4. “Безопасность Атомных Электростанции: Проектирование”, Nо NS-R-1, Венна, Австрия, 2000; 5. “Безопасность Атомных Электростанции: Эксплуатация”, Nо NS-R-2. Венна, Австрия, 2001; 6. E. J Henley, H. Kumamoto, “Reliability engineering and risk assessment”, Prentice-Hall Inc. 1987; 7. “An Approach for Using Probabilistic Risk Assessment in Risk-Informed Decisions on Plant Specific Changes to the Licensing Basis”, U.S.NRC Regulatory Guide 1.174, Revision 1, November 2002; 8. Други издания на МААЕ по безопасност, www.iaea.org.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Калин Филипов

 • Ядрена техника и технологии
  • Код: BTNPE32

   Семестър: 5

    

   Вид на обучението: Лекции, Лабораторни упражнени

   Часове за седмица: Л-2часа, ЛУ-2 час

   Брой кредити: 6
   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  Предлагат се основни знания за ядрените горивни цикли: получаване, изгаряне в ядрените реактори, съхранение, транспорт. Изучават се конструктивните особености на реактори с топлинни неотрони, както и принципите на безопасната им експлоатация.

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Топло и ядрена енергетика”на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината “Ядрена техника и технологии” е основна дисциплина в която се дават познания за физичните процеси на превръщане на ядрената енергия в топлинна в ядрените реактори. Изучават се условията за критичност на хомогенни и хетерогенни реактори, както и кинетиката на енергийните реактори.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити от предходни или съпътствуващи дисциплини: Физика, Термодинамика.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на презентационна техника и лабораторни упражнения в лабораторията по Ядрена енергетика.

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текущ контрол  в края на семестъра.

   ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Лаков М., Глухов Г., Основи на ядрената техника”, Сиела, София, 2000г.; 2. Лаков М., Теория на ядрените реактори, Сиела, София, 2002г.

    

   Лектори:

 • Ядрени горива, материали и термомеханични процеси в ядрените реактори
  • Код: МNPE04

   Семестър: 1

   Вид на обучението: Лекции и Лабораторни упражнения

   Часове за седмица: Л-2 часа, ЛУ-2 часа

   Брой кредити: 6

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Ядрена енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта е студентите да изучат специфичните свойства и характеристики на ядрените горива и на материалите, използвани в ядрените реактори, както и на физикохимичните и термомеханичните процеси, които протичат в тях.

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината разглежда технологията на добиване, проектиране, изготвяне, монтаж, експлоатация и съхраняване на ядрените горива и материали. Създават се умения за моделиране и изследване на процесите в ядрените горива и реакторните материали.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания, придобити от предходни или съпътствуващи дисциплини: Ядрена техника и технологии, Ядрени енергийни реактори, Радиационна защита, Ядрена безопасност, ЯЕЦ, Водоподготовка и водохимичен режим на ЯЕЦ.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции – изнасяни по класически метод на черна дъска и презентационна техника. Лабораторни упражнения – провеждат се в компютърната лаборатория по Ядрена енергетика (използват се компютърни симулатори на ядрени реактори и специализиран софтуер).

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на семестъра.

   ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Велев В., Филипов К., Ядрени горива, Ифо Дизайн, София, 2007г.; 2. Frank J. Rahn, Achelles Admantiades, A Guide to Nuclear Power Technology, A Wiley-Interscience Publication, John Wiley and Sons, 1986; 3. Лаков М., Теория на ядрените реактори, Сиела, София, 2002г.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Калин Филипов

 • Ядрени енергийни реактори
  • Код: BTNPE36

   Семестър: 6

   Вид на обучението: Лекции, Лабораторни упражнения, Курсова работа

   Часове за седмица: Л-3 часа, ЛУ-2 часа, КР

   Брой кредити: 6

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Топло и ядрена енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите придобиват знания за физическите и топлофизическите процеси в ядрените реактори.

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината запознава студентите от специалност “Топло и ядрена енергетика” с неутронно – физическите и топлофизически процеси в ядрените енергийни реактори и с методите за тяхното пресмятане лекционния материал обхваща три основни раздела: неутронно – физически процеси, топлофизически процеси, конструкции на реактори. Лабораторните упражнения са върху лекционния материал. Курсовата работа има за задача да се усвои приложението на получените знания по дисциплината.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити в: Горивна техника и технологии, Химия, Термодинамика, Топлопренасяне, Металознание, Хидро и аеродинамика.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на презентационна техника. Лабораторни упражнения в лабораторията по Ядрена енергетика. Курсова работа

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ  И  ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на VI семестър.

   ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Глухов Г., Ядрени енергийни реактори, Ифо Дизайн, С., 2004. 2. Глухов Г., В. Палазов. Ръководство за курсово проектиране на ядрени енергийни реактори, С., 1990г.

   Лектори:

 • Ядрени реактори – проект
  • Код: МNPE12

   Семестър: 2

   Вид на обучението:Лекции и Лабораторни упражнения

   Часове за седмица: ЛУ-2 часа

   Брой кредити: 3

   СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Ядрена енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

   ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите и методите на реакторната физика и топлофизиката на реакторите, както и конструктивните особености и експлоатационните характеристики на реакторите с вода под налягане..

   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Дисциплината “ Ядрени реактори – проект” дава възможност на студентите да придобият знания за неутронно-физичните и топлофизичните процеси в ядрените енергийни реактори и методите за тяхното пресмятане и конструиране. Учебният материал обхваща три основни раздела: неутронно-физични процеси, топлофизични процеси и конструкции на реактори. Дават се знания и за конструктивните материали и биологична защита на реакторите.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания, придобити от предходни или съпътствуващи дисциплини: Ядрена техника и технологии, Ядрени енергийни реактори, Ядрена безопасност.

   МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лабораторни упражнения – провеждат се в компютърната лаборатория по Ядрена енергетика (използват се компютърни симулатори на ядрени реактори и специализиран софтуер).

   МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на семестъра.

   ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Бартоломей Г.Г. и др. Основы теории и методы расчета ядерных энергетических реакторов, М., Энергоиздат, 1982, 1988г., 2. Лаков М. Основи на ядрената техника, С., Сиела, 1999г., 3.        Лаков М., Теория на ядрените реактори, С., Сиела, 2002.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Калин Филипов