faculties_present_img

Катедра "Топлинна и хладилна техника"

Катедра “Топлинна и хладилна техника” е основана през учебната 1945г. – 1946г. към отдел “Машинно инженерство”  на тогавашната Държавна  политехника, и се явява една от най – старите и уважавани катедри в структурата на ТУ – София. Неин основател е доц. Карл Славомиров Хибаум. От начало катедрата обучава инженери по “Топлинна техника”  като първото име на катедрата е “Топлинна техника и техническа термодинамика” . По – късно през 1956 г. катедрата се преименува на “Промишлена топлотехника” и вече готви специалисти по две специалности “Промишлена топлотехника” и “Машини и апарати за химическата и хранителната промишленост”. През 1963г. се основава Енергомашиностроителния факултет и катедрата преминава към него, където продължава да съществува и се развива и до днес.  През 1975 г. специалността “Машини и апарати за химическата и хранителната промишленост” е закрита. Обучението продължава по една специалност, която през годините се преименова от “Промишлена топлотехника” в “Топлинна и масообменна техника, “Енергийна техника и технологии”, “Топлинна и хидравлична техника” за да се стигне до днешното наименование “Топлотехника”.
В хода на своето развитие катедра "Топлинна и хладилна техника" се утвърди като водещото у нас академично звено в областта на топлинната и хладилна техника, с установени традиции както в обучението и подготовката на инженерни кадри по специалност „Топлотехника“, така и в научноизследователската, проектно-конструкторската и внедрителската дейност в тази област. Ако трябва да се даде лаконично определение - цялостната  и дейност е насочена  към проблемите на "потреблението на топлина". Това потребление, което е съществен и до скоро пренебрегван у нас фактор за решаване на проблема енергийна ефективност и опазване на околната среда.

Специалност „Топлотехника“  осигурява високо качествени знания и умения на студентите, независимо от тяхната предварителна подготовка и образование, за развиване на техните възможности за професионална реализация в обществения сектор, промишлеността и бизнеса.

Учебният процес се осигурява от висококвалифициран преподавателски състав, който със своите теоретични знания и практически опит допринася и за успешно представяне на катедрата в международни и наши образователни, научноизследователски и внедрителски проекти. Учебно-изследователската дейност в катедрата се води от 2 професори, 5 доценти и 5 асистенти, в т.ч. 8 доктори, членове на авторитетни световни научни организации и академии.

Катедрата сътрудничи със световно известни университети като: Техническия университет в Карлсруе, Университета Стретклайд от Великобритания, Техническия Университет в Айндховен, Техническия Университет в Барселона, Университетът в Саутхемптън, Института по сградни технологии и науки- Ханой, Виетнам. Това сътрудничество дава възможност за непрекъснато усъвършенстване на натрупания опит и отразяване в учебните планове и програми на  съвременните тенденции в областта на висшето образование по топлотехника.

Интернет страница:

 • Ръководител катедра


  Име: Мерима Златева
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-2209
  Кабинет: 2370
  E-mail: mzlat@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител


  Име: Борислав Станков
  Научна степен: гл. ас. д-р инж.
  Кабинет: 2333
  E-mail: bstankov@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Никола Калоянов
каб.:2337, E-mail: ngk@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Константин Шушулов
каб.:2405, E-mail: koko@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Любомир Цоков
тел.:02 965-2235
каб.:2407, E-mail: lubo@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Мерима Златева
тел.:02 965-2509
каб.:2317-А, E-mail: mzlat@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Борислав Станков
каб.:2333, E-mail: bstankov@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Иван Димчев
каб.:2317Б, E-mail: ivan.dimchev@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Светослав Влашки
каб.:2331, E-mail: s.vlashki@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Томислав Атанасов
каб.:2317Б, E-mail: toatanasov@tu-sofia.bg
д-р инж. Момчил Василев
тел.:02 965-2556
каб.:2321Б, E-mail: momchil@tu-sofia.bg
маг. инж. Костадин Фикиин
тел.:02 965-3322
каб.:2221-A, E-mail: k.fikiin@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Георги Томов
каб.:2405, E-mail: tomov_emf@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

Николай Ружин
каб.:2009, E-mail:ryjo@tu-sofia.bg
маг. инж. Росен Цеков
каб.:2415Б, E-mail:rosen@tu-sofia.bg
маг. инж. Боряна Цекова
тел.:02 965-2207
каб.:2372, E-mail:bkirova@tu-sofia.bg

 • Възобновяеми енергийни източници
  • ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  Да даде на студентите научна основа и знания за технологичните възможности за оползотворяване на енергията на възобновяемите енергийни източници и приложението им в практиката. Използвайки системния подход се определя енергийната ефективност на енергопреобразуващите инсталации. Прави се сравнителен анализ за задоволяване на енергийните потребности с конвенционални и нископотенциални възобновяеми източници.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Мерима Златева

 • Газоснабдителни системи
  • Има за задача да обучи магистрите в техническата област на газоснабдяване с природни и изкуствени горими газове.

   Лектори:

   проф. д-р Димитър Киров

 • Енергийни характеристики на сгради
  • няма текст

   Лектори:

   проф. д-р инж. Никола Калоянов

 • Избираема дисциплина И2 Техника на безопасност
  • Дисциплината запознава студентите с основните проблеми на ергономичните условия и безопасност на труда. В края на обучението си студентите ще могат да организират и планират мероприятия по охрана на труда и да познават и съблюдават ергономичните условия на труд.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Константин Шушулов

 • Инженерна екология
  • Разглеждат се теми от икономическите категории и тяхната роля в енергийното предприятие.  Студентите получават знания за съвременните изисквания за ефективно осигуряване и използване на ресурсите на енергийното предприятие.

   Лектори:

   проф. д-р Димитър Киров

 • Климатизация на въздуха
  • Дисциплината “ Климатизация на въздуха” е задължителен учебен курс от бакалавърската програма на специалността  “Топлотехника”. На студентите се дават теоретични знания в областта на климатичната техника, изяснява се механизмът на явленията, съпровождащи тяхната работа. Изучават се основни енергийни и конструктивни характеристики на изграждащите ги елементи и методиките за тяхното топлинно и конструктивно пресмятане. Целта на учебната дисциплина е студентите да познават основните схеми, по които се изграждат климатичните инсталации, принципът на действие, методиките за тяхното топлинно, хидравлично, аеродинамично и конструктивно пресмятане.

   Лектори:

 • Климатизация на въздуха - проект
  • “ Климатизация на въздуха - проект” е задължителна учебна дисциплина от бакалавърската програма на специалността  “Топлотехника”. Целта на учебната дисциплина на дисциплината „Климатизация на въздуха – проект” е да даде на студентите практически знания и умения при проектирането на системи за климатизация на въздуха за  граждански и промишлени обекти. Всеки студент получава индивидуално задание за разработване на климатична инсталация  за конкретна сграда, технология и експлоатационен режим. Студентите прилагат изучените методики за определяне на топлинни и влажностни товари на климатизираните помещения. Избират и оразмеряват топлотехнически, хидравлично и аеродинамично елементите и съоръженията на инсталациите. Графичната част обхваща планове и разрези на помещенията с нанесени и оразмерени елементи на климатичните инсталации; схеми, изясняващи принципа на действие и функционалността на проектираните инсталации. 

   Лектори:

 • Моделиране и управление на топлинни процеси
  • Дисциплината запознава студентите с методите и средствата на математическото моделиране и компютърно симулиране на топлинни процеси при проектирането на системите  за управление и при анализа на поведението на комплексни динамични системи от топлотехниката. Използва се моделно базиран подход на основата на линейни и нелинейни системи със съсретодочени параметри.  Практическата част от курса е подпомогната от софтуер осигуряващ графичен потребителски интерфейс за построяване на моделите във вид на блокови диаграми. Всеки студент получава лицензирано копие на използвания софтуер и разработва курсова задача свързана със създаването на комплексен модел на процесите и системата за автоматично регулиране на конкретна топлотехническа система и анализ на поведението и при зададени условия.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Любомир Цоков

 • Отоплителна техника
  • ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  Да даде знания на инженера топлотехник принципите на функциониране на системите за отопление в жилищни, обществени и промишлени сгради. Създаване на умения за проектиране на отоплителни инсталации. Студентите придобиват знания за анализ на структурни схеми и елементи на системи за отопление.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Мерима Златева

 • Отоплителна техника - проект
  • ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  Целта на дисциплината “Отоплителна техника - проект” е да даде на студентите от специалности “Топлотехника” знания за елементите на системите за конвективно и лъчисто отопление; да създаде умения за проектиране на системи за отопление в жилищни, обществени и промишлени обекти. 

   Лектори:

   доц. д-р инж. Мерима Златева

 • Охлаждане и замразяване
  • На студентите се предлагат знания даващи им възможност да създават физико-математически модели на реални нестационарни процеси на охлаждане и замразяване на хранителни продукти.

   Разглеждат се съвременни технологии и конструкции на съоръжения за охлаждане и замразяване.

   Предлагат се методики  за хидравлично оразмеряване на елементите на хладилни и топлинни системи, свързани с преноса на топлина и студ .

   Обръща се внимание на топлофизичните и физико-химични свойства на предлаганите нови хладилни агенти и тяхното използване в конкретни решения на хладилни инсталации. Във връзка с това се разглеждат типови инсталации, свързани с използването на СО2 като хладилен агент.

           Отделя се особено внимание на централните фреонови хладилни инсталации с директно изпарение на хладилния агент , известни под наименованието „VRV“ системи, които са съвременно решение при осигуряване на микроклимата в обществени, офисни и жилищни сгради със смесено предназначение.

   Целта на учебната дисциплина  е студентите магистри да обогатят знанията си при създаването на математически модели на реални нестационарни процеси на охлаждане и замразяване, да прилагат придобитите знания при хидравлично оразмеряване на хладилни и топлинни системи.

   С придобитите знания от дисциплината обучаващият се ще може да проектира хладилни инсталации, използващи хладилен агент СО2 , а така също да осъществява избор на отделните елементи и фиксира работните режимни параметри на системи, работещи с променлив дебит на хладилния агент („VRV“ системи).

   Лектори:

 • Очистване на въздух и газове
  • Има за задача да задълбочи теоретичните и практически познания в областта на пречистването на дисперсните системи в индустрията. Задълбочено се изучава теорията на пречистването, като се обръща специално внимание на практическото приложение. Изучават се съоръженията (проектиране, конструиране, монтаж и експлоатация) за пречистване и проблемите, свързани с опазване на околната среда.

   Лектори:

   проф. д-р Димитър Киров

 • Промишлена вентилация и обезпрашаване
  • Дава конкретни теоретични и практически познания по промишлена вентилация и обезпрашаване. Разглеждат се следните основни теми: теория на въздушните потоци; естествена вентилация; вентилатори и въздухопроводи; системи за общообменна вентилация; местни смукателни инсталации; принципи на обезпрашаването; филтри и прахоуловители. Обхваща проектиране, реализиране, експлоатация и технико-икономически анализ на промишлените системи за вентилация и обезпрашаване. изучават се всички етапи на засмукване, транспортиране, пречистване и специални обработки на замърсен и чист въздух в промишлените предприятия. 

   Лектори:

   проф. д-р Димитър Киров

 • Промишлени топлотехнически системи
  • Дисциплината дава конкретни теоретични и практически познания по:топлотехнически системи на индустриални обекти; инсталации за оползотворяване на отпадна и вторична топлина от индивидуални топлинни системи; интензификация на топлообмена в промишлени обекти; Разглеждат се следните основни теми: технологични парокондензни системи; технологични процеси с открито изгаряне на горива; системи за изгаряне на горими отпадъци; инсталации за технологични газовe; инсталации за оползотворяване на отпадна и вторична топлина от индивидуални топлинни системи; интнзифициране на топлообмена чрез въздействие върху граничния слой при еднофазни флуиди, интензификация на топлообмена чрез оребряване и интензификация на топлообмена при промяна на агрегатното състояние и вдухване на газ в течност.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Константин Шушулов

 • Системи за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници
  • Да даде на студентите научна основа и знания за технологичните възможности за оползотворяване на енергията на възобновяемите енергийни източници и приложението им в практиката. Използвайки системния подход се определя енергийната ефективност на енергопреобразуващите инсталации. Прави се сравнителен анализ за задоволяване на енергийните потребности с конвенционални и нископотенциални възобновяеми източници.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Мерима Златева

 • Системи за поддържане на микроклимат в сгради
  • Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност “Топлотехника” от Енергомашиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”. Целта на дисциплината е да даде на студентите теоретични знания за топлинния режим на сгради при нестационарни външни въздействия, за топлинния комфорт в работните помещения, за топлинни и хладилни центрове на големи климатични инсталации, за системи за кондициониране на въздуха с директно изпарение (кондензация) на хладилния агент, за системи за кондициониране на особено чисти помещения, за методите за проектирането и оразмеряването им. Разглеждат се методи и средства за оползотворяване на отпадната топлина от системите за поддържане на микроклимата в сгради.

   Лектори:

 • Термодинамика
  • Студентите получават  знание за основните термодинамични закони и процеси, преобразуване на енергия, термодинамичните свойства на основните вещества и топлоносители и тяхното определение. Термодинамиката позволява да се определят направленията в които могат да протичат различните физични процеси.

   В края на обучението студентите ще :

   • Могат да решават конкретни задачи свързани с термодинамичните процеси в топлотехническите съоръжения и инсталации.
   • Да отчитат и определят топлофизическите свойства на различни вещества, материали и тела.
   • Да могат да извършват анализ и оценка на термодинамичната ефективност на топлотехнически съоръжения и инсталации.

   Лектори:

 • Термодинамични анализи
  • В дисциплината магистрите получават знания и умения за оценка на термодинамичната ефективност на процеси и системи в топлотехниката и избор на най-изгодните от енергийна и екологична гледна точка. В края на обучението студентите ще: Прилагат методите за определяне и отчитане на свойствата на основните работни тела в топлотехниката; Правят анализи на процеси и системи на базата на основните методи за термодинамични изследвания и оценки; Прилагат енергийния метод на термодинамичния анализ; Правят анализ и оценка на ефективността при замяна на озоноразрушаващи с екологосъобразни хладилни агенти.

   Лектори:

 • Топлинно стопанство
  • Дисциплината запознава студентите с теоретични и практически познания по топлинни стопанства на комунално-битови и промишлени обекти. Студентите придобиват знания и опит в областта на проектиране, изпълнение, експлоатация и управление на топлинни системи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Константин Шушулов

 • Топло и масопренасяне
  • няма текст

   Лектори:

   проф. д-р инж. Никола Калоянов

 • Топло- и масообменни системи
  • Дисциплината запознава студентите с основните видове масообменни процеси, апарати и инсталации с протичащите в тях топло- и масообменни процеси, както и сушене на различни видове материали. Дават се методите на изчисление и топлотехнически схеми на уредби и процеси на сорбция, дестилация и ректификация, изпарение и кристализация на разтвори в химическата, хранително-вкусовата и биотехнологическата промишленост.              В края на обучението си студентът ще може да: дефинира и оценява топло- и масообменните процеси в топлообменните апарати; анализира технологични схеми с топломасообменни съоръжения, сушилни и оптимизацията им; търси и предлага мерки за повишаване  на енергийната ефективност чрез използване на отпадъчни ресурси на топлини в технологични схеми на топлообменни уредби.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Константин Шушулов

 • Топлообменни апарати
  • няма текст

   Лектори:

   проф. д-р инж. Никола Калоянов

 • Хладилна техника
  • На студентите се дават теоретични знания, базирани на предврителната им подготовка по термодинамика в областта на хладилната техника. Изясняват се физическият смисъл и механизмът на явленията, съпровождащи работата на хладилната машина. Изучават се основни енергийни и конструктивни характеристики на изграждащите ги елементи и методиките за тяхното топлинно и конструктивно изчисление.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да познават детайлно физическите и топлинни процеси протичащи в компрсорните хладилни машини, основните схеми, диаграми и зависимости, чрез които се проектират и изграждат хладилните инсталации.

   Лектори:

 • Хладилници и хладилни инсталации
  • На студентите се дават знания, свързани основно с проектирането на големи промишлени хладилници и хладилните инсталации към тях. Изучават се основните обемно-конструктивни характеристики на промишлените хладилници, видовете топлоизолации и методиките за изчислението им, топлопритоците от различни източници и начинът на определянето им. Обръща се внимание на избора на отделните елементи на хладилните инсталации като се  предлагат на студентите софтуерни продукти на водещи световни фирми в областта на хладилната техника.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да се запознаят с основните принципи при проектиране на промишлени хладилници, методиките за тяхното топлинно изчисление и създаването на трайни навици за съставяне на приложими в практиката схемни решения на хладилни инсталации, съгласно тяхното технологично предназначение.

   Лектори:

 • Хладилници и хладилни инсталации - проект
  • Дисциплината "Хладилници и хладилни инсталации II" представлява подробен курсов проект, базиран на познанията придобити от студентите по дисциплините “Хладилна техника” и „Хладилници и хладилни инсталации I”.

   Целта на курсовия проект е да утвърди знанията на студентите в тази област като им даде възможност да разработят реален работен проект на промишлен хладилник, използвайки статистически данни, таблици, номограми , софтуерни продукти и утвърдени професионални методики.

   Лектори: