Специалност "Хидравлична и пневматична техника"

За специалността

Хидравлична и пневматична техника се използва практически във всички сфери на човешката дейност: нефтодобивната и нефтопреработвателната промишленост, енергетиката, миннодобивната промишленост, хранително-вкусовата индустрия, водоснабдителните системи, транспорта, земеделието и др. Тя намира приложение и в редица специфични области като например медицинската техника, пречистването на води, техническите съоръжения в шоу-бизнеса, машини за бита и др.

Без хидравлична и пневматична техника е немислимо използването на енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) – енергията на водите в язовири, реки и морета, както и енергията на вятъра. Това налага изучаване на лопатъчни хидравлични и пневматични машини (турбомашини), ВЕЦ и хидроенергийни съоръжения.

Системите за хидро- и пневмозадвижване са основата на задвижващото силово технологично оборудване. Те се използват в транспортните средства, в строителните машини, подемно-транспортната техника, за задвижване на манипулатори и роботи, за механизация и автоматизация на множество производствени процеси, в селскостопанската техника и редица др.

Развитието на индустрията и специфичното приложение на хидравличните задвижващи системи, както и възможностите за разширяване на функциите им като системи за регулиране и контрол доведоха до едно изключително разнообразие на видовете и на конструктивните решения на хидравличните  компоненти.

Изключително важно  направление в развитието на хидравличната задвижваща техника е преминаването ѝ в електрохидравлична задвижваща техника за регулиране и управление. При това значително се разширява приложението и в областта на силовите сервосистеми с електронно управление.

Защо да избера тази специалност?

“Хидравлична и пневматична техника” е широкопрофилна специалност от професионално направление 5.1 „Машинно инженерство”. Това дава възможност на завършилите я да работят в почти всички сфери на стопанската дейност у нас и в чужбина.

 • За обучението на студентите от специалност “Хидравлична и пневматична техника”  отговаря катедра “Хидроаеродинамика и хидравлични машини”, която в продължение на 70 години е натрупала история,  традиции и материална база.
 • Обучението по специалните предмети се провежда в просторни и удобни учебни зали, оборудвани с всички необходими технически средства – компютри, мултимедии и др.
 • Катедрата разполага с една от най-обширните и богати учебни и лабораторни бази  в университета. Тя превъзхожда в много отношения базите на сродните специалности в страната.
 • Компютърните методи при проектирането и изследването на хидравличната и пневматична техника са застъпени широко в учебната и научно-изследователска работа.
 •  Преподавателите от катедрата са с много добра педагогическа подготовка и богат практически опит, което им позволява в максимална степен да подготвят бъдещите инженери за реалната практика.
Какви са изискванията за прием?

За завършили ОКС „Бакалавър” и/или „Магистър” в ТУ-София или в други университети в страната и в чужбина по специалности от област 5. Технически науки, при завършване ще придобият ОКС „Магистър“ в професионално направление 5.1 Машинно инженерство

Какво ще уча?

Целта на магистърското обучение е да даде задълбочена подготовка по фундаментални дисциплини, като надстройка на изучаваните в ОКС „Бакалавър”. За постигане на професионална подготовка на завършилите магистри, се дава приоритет на приложни дисциплини, които дават знания, умения и възможности, съответстващи на съвременното ниво на развитие на хидравличната и пневматична техника:

 • Компютърно моделиране и проектиране на хидравлична и пневматична техника
 • Хидравлични системи за задвижване
 • Хидравлични и пневматични турбомашини
 • Анализ и синтез на хидравлични задвижващи системи
 • Анализ и синтез на хидроенергийни турбосистеми
 • Възобновяеми енергийни технологии
 • Пневмоавтоматика
 • Приложна изчислителна хидроаеродинамика
 • Основи на двуфазните течения в хидравличните системи и екологията
Възможности за студентска мобилност

По време на обучението си в България студентите имат възможност за практики в известни фирми у нас, което ги запознава с реалния бизнес.

Отлични студенти от специалността могат да се изпращат по програма „Еразъм+” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети. Катедрата има договорни отношения и много добро сътрудничество с  университети в Германия  и Дания.

Моята реализация

Търсенето на квалифицирани машинни инженери в България нараства непрестанно и определя тяхното добро заплащане.

Специалистите по хидравлична и пневматична техника намират успешна реализация във всички сфери на стопанската дейност: енергетика, минна промишленост, металургия, транспорт, машиностроене, авиационна техника, автоматизация на производството, медицинска техника, битова техника, лека промишленост, водоснабдяване, екология и пречистване на води, отопление, вентилация и др.

Те могат компетентно да извършват проектантска, конструкторска, сервизна и управленска дейности, в т.ч.:

 • Проектиране и конструиране на хидравлични и пневматични елементи, машини и системи за задвижване, автоматизация и управление
 • Проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация на нови и рехабилитация на вече съществуващи обекти за усвояване на енергията на водата и вятъра
 • Проектиране и надзор на хидравлични и пневматични машини и съоръжения
 • Диагностика, дефектация, обслужване и ремонт на хидравлични и пневматични елементи, машини и системи
 • Консултантска дейност при реализацията на хидравлична и пневматична техника за нуждите на енергийния сектор
 • Повишаване на квалификацията по докторски програми
Код по ЕСТНК: HPT
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Машинен инженер


Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: Ucheben plan mag.HPT26092017_0000.pdf
Студентска канцелария:

Теодора Петкова
Email: emf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2346
Тел.:02 965-3292

Ася Стоянова
Email: emf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2346
Тел.:02 965-3292

Деканска канцелария:

маг. ик. Росица Маркова
Email: rmark@tu-sofia.bg
Кабинет: 2344
Тел.:02 965-3290