Специалност "Технология на текстилните материали"

Специалната подготовка на докторантите е свързана с усвояването, научното изследване и прилагането на най-новите достижения на науката в oбластта на предачното, тъкачното, плетачното и НТМ производство, както и внедряването им в текстилните фирми. В съответствие с бързо развиващите се съвременни технологии в текстилното производство се провеждат изследвания за решаване на актуални проблеми от направленията: симулационно моделиране на процеси за производство на текстилни продукти, деформационно поведение на трикотажни платове при циклични натоварвания, получаване на филтри за очистване на замърсени с нефтопродукти отпадъчни води и тяхното последващо оползотворяване, получаване на НТМ от нановлакна чрез електропредене, плазмено подпомогнати технологии, стандартизацията и контрол на качеството, екологично ориентирано управление на текстилни предприятия, термофизиологичният комфорт на човека във вътрешна среда и др.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Текстилна техника

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg