Специалност "Ядрена енергетика"

За специалността

В технически университет – София се извършва обучение по ядрени специалности в трите степени – бакалавър, магистър и доктор. Бакалавърската специалност е обща – „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ и в нея се изучават базовите дисциплини, които дават основата на технологията. В магистърската специалност „Ядрена енергетика“ се изучават тясно специализирани дисциплини, свързани с експлоатацията на ядрени съоръжения, ядрената безопасност, ядрените горива и ядрените горивни цикли, като специално внимание е обърнато на съвременните проекти на ядрени енергийни реактори, симулаторното обучение и използването на специализирани софтуерни продукти, които широко се използват не само в магистърския, но и в бакалавърския курс. Обучението на докторанти е по научната специалност „Ядрени енергетични инсталации и уредби“.

Специалността „Ядрена енергетика“ е единствената в страната, която подготвя ядреноенергийни инженери, като магистърската програма е естествено продължение на бакалавърската специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика“

Защо да избера тази специалност?

Един от многото, а може би и най-основният от всички въпроси, които всеки един млад специалист си задава, е именно този  – защо да избера точно тази специалност?

Обучението по магистърската специалност „Ядрена енергетика“ дава възможност на студентите да повишат своите знания и умения, получени в бакалавърската степен. Курсът по „Ядрена енергетика“ подготвя магистри-инженери, които да притежават необходимите познания, умения и способности, позволяващи им да бъдат високо квалифицирани кадри, с възможности за реализация в научноизследователски лаборатории, инженерингови фирми, занимаващи се с анализи на безопасността и симулационно моделиране на ядрени съоръжения, ядрени електроцентрали, като част от инженерния или експлоатационния персонал, както в страната, така и извън нея. Около 90% от завършилите специалността започват работа, която изисква квалификация в областта на ядрената енергетика. Магистърското обучение включва стажантски и стипендиантски програми и разнообразни възможности за реална научноизследователска дейност, както и участия в конкурси и конференции, посветени на ядрената енергетика.

Какви са изискванията за прием?

Завършилите бакалавърска специалност по направление 5. Технически науки, различна от „Топлоенергетика и ядрена енергетика“, както и завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ по същото направление, преминават през съответното изравнително обучение, преди да започнат обучението си в магистърската програма.

Приемането на студенти при преминаване от образователно-квалификационна степен „бакалавър” в образователно-квалификационна степен „магистър” за специалност „Ядрена енергетика” се извършва с конкурс по документи.

Състезателният бал по специалността „Ядрена енергетика” се образува от:

 1. Средният успех от дипломата за образователно-квалификационна степен „бакалавър”, умножен по 10.
 2. Оценката от дипломната работа, умножена по 2.
 3. Сумата от усреднените оценки от три групи дисциплини изучавани в курса на обучение, както следва:
 • Първа оценка – средно аритметично от оценките по дисциплините: „Механика на флуидите”, „Термодинамика”, „Помпи, компресори” и „Топло и масопренасяне”;
 • Втора оценка – средно аритметично от оценките по дисциплините: „Ядрена техника и технологии” и „Ядрени енергийни реактори”;
 • Трета оценка – средно аритметично от оценките по дисциплините: „Парни и газови турбини” и „Термични и ядрени електроцентрали”
 1. Допълнителни активности, съпътстващи бакалавърския курс на обучение, като дипломиране на първата редовна сесия за дипломни защити, участие в научни публикации, участие в изграждането на материално-техническата база и други.
Какво ще уча?

Магистърската специалност „Ядрена енергетика“ представлява естествено продължение на бакалавърската специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика“. Основни дисциплини, които се изучават, са Механика на флуидите в ЯЕЦ, Неутронно-физични процеси в ЯЕЦ, Топлофизика на ядрените реактори, Ядрени горива и материали, Проектиране, експлоатация и извеждане от експлоатация на ядрени централи, Съвременни ядрени реактори, Управление на ядрените знания, Симулационно моделиране в ЯЕЦ и др. Обучението в магистърската специалност, подобно на бакалавърската, също включва задължителна преддипломна практика, която се провежда на територията на АЕЦ Козлодуй. Докато в бакалавърската програма стажът има по-скоро опознавателна цел, в магистърската практиката е свързана с конкретни работни места и възлагане на теми за разработване, които в края на практиката се защитават пред комисия с членове от ТУ и АЕЦ Козлодуй. В рамките на преддипломната практика е включено и обучение на пълномащабен симулатор на ядрен енергиен реактор.

Възможности за студентска мобилност

Магистърската специалност „Ядрена енергетика“ дава възможност за провеждане на стажове и практики извън задължителните, които са включени в учебния план. В допълнение на стажантските програми част от дипломантите имат възможност да разработват дипломните си проекти в реални условия и с реални задачи. Ежегодно студенти участват в научни конкурси, конференции, специализирани обучения и стажове както в страната, така и в чужбина.

Международната образователна програма „Еразъм” позволява на студенти и практиканти да специализират в редица университети, партньори на ТУ – София.

Моята реализация

Успешно завършилият магистърската програма по ядрена енергетика може да работи на множество позиции в страната и чужбина, изискващи висока квалификация:

 • Инженерен и оперативен персонал в ядрени централи;
 • Инженерни и експертни длъжности в областите на управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци;
 • Експертни длъжности в държавната администрация (Агенция за ядрено регулиране, Комисия за енергийно и водно регулиране и др.);
 • Проектиране, изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;
 • Работа в научно-изследователски и приложни центрове, университети и развойни компании;
 • Експертни и инженерни позиции в областта на ядрената безопасност, радиационната защита и работата с източници на йонизиращи лъчения;
 • Проектиране, експлоатация и поддръжка на конструкции, системи и компоненти на ядрени съоръжения;

Магистърската степен по „Ядрена енергетика“ е важна предпоставка за заемането на средни и висши ръководни позиции в сферата на енергетиката.

Код по ЕСТНК: NPE
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър- инженер


Професионално направление:

5.4. Енергетика

Форма на обучение:

Редовно - 1,5 годинаОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: uplan_MNPE_BG.pdf
Студентска канцелария:

Теодора Петкова
Email: emf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2346
Тел.:02 965-3292

Ася Стоянова
Email: emf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2346
Тел.:02 965-3292

Деканска канцелария:

маг. ик. Росица Маркова
Email: rmark@tu-sofia.bg
Кабинет: 2344
Тел.:02 965-3290