faculties_present_img

Специалност "Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника"

За специалността

Флуидната техника, хидравлични и пневматична, се използва практически във всички сфери на човешката дейност: енергетика, транспорт, машиностроене, авиационна техника,  водоснабдяване, екология и пречистване на води, хранително-вкусова промишленост, минна промишленост, металургия, градоустройство, комунално-битово стопанство и др. Тя намира приложение и в редица специфични области като например медицинската техника, техническите съоръжения в шоу-бизнеса и киноиндустрията, машини за бита и др.

Системите за хидро- и пневмозадвижване са основата на задвижващото технологично оборудване. Те се използват в транспортните средства, в строителните машини, подемно-транспортната техника, за задвижване на манипулатори и роботи, за механизация и автоматизация на множество производствени процеси, в селскостопанската техника и редица др.

Екологичните проблеми и ограничеността на природните горива – въглища, нефт, газ, налагат като актуален приоритет в световен мащаб и у нас, преобразуването и оползотворяването на енергията на природните източници. В основата на повечето възобновяеми енергийни технологии са флуидните машини. Произведената енергия от вода и вятър е над 80% от общото количество получено от възобновяемите енергийни източници, което показва централното място на хидроенергетиката и ветроенергетиката в този сектор.

Защо да избера тази специалност?
 • Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника” е широкопрофилна специалност от професионално направление „Машинно инженерство”. Това дава възможност на завършилите я да работят в почти всички сфери на стопанската дейност у нас и в чужбина.
 • За обучението на студентите от специалността  отговаря катедра “Хидроаеродинамика и хидравлични машини”, която в продължение на 70 години е натрупала богат опит, традиции и материална база.
 • Обучението по специалните предмети се провежда в просторни и удобни учебни зали, оборудвани с всички необходими технически средства – компютри, мултимедии и др.
 • Катедрата разполага с една от най-обширните и богати учебни и лабораторни бази в университета. Тя превъзхожда в много отношения базите на сродните специалности в страната.
 • Компютърните методи при проектирането и изследването на хидравличната и пневматична техника са застъпени широко в учебната и научно-изследователска работа.
 • Преподавателите от катедрата са с много добра педагогическа подготовка и богат практически опит, което им позволява в максимална степен да подготвят бъдещите инженери за реалната практика.
Какви са изискванията за прием?

Приемът се извършва по общите правила за прием на студенти в степен бакалавър на Технически университет – София.

Какво ще уча?

Обучението по специалността “Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника” е планирано и се провежда така, че да даде на студентите общообразователни, общоинженерни и специални инженерни знания.

Общотеоретичната подготовка се осъществява основно през първите две години, чрез изучаването на фундаментални и общотехнически дисциплини като: Математика, Физика, Химия, Материалознание, Механика, Машинни елементи, Теория на механизмите и машините, Основи на конструирането и CAD системи, Информатика и чуждоезиково обучение. Тя дава възможност на специалиста да решава широк кръг основни инженерни задачи.

Широкопрофилната инженерна подготовка включва знания по Механика на флуидите, Топлотехника, Електротехника и електроника, Отоплителна, вентилационна и климатичната техника, Инженерна метрология, Подемно-транспортна и строителна техника, Традиционни и алтернативни двигатели с вътрешно горене, Дигитални и производствени технологии, Термични и ядрени централи. Тя дава възможност на обучаващите се специалисти да се запознаят с теоретичните основи на възобновяемите енергийни технологии и на различните области на приложение на флуидната техника.

Специализиращата инженерна подготовка се формира от дисциплините: Възобновяеми енергийни технологии, Хидроенергетика, Водни турбини, Ветроенергетика и вятърни турбини, Възобновяеми енергийни технологии и околна среда, Обемни флуидни машини, Турбопомпи, турбокомпресори и вентилатори, Водопречистващи съоръжения и тръбен транспорт, Специални помпи в индустрията, Хидропредаватели, Хидравлични елементи и системи, Пневматични системи и автоматика, Автоматично регулиране и управление на флуидна техника, Приложна хидроаеродинамика, Измерване на хидравлични, пневматични и топлинни величини, Технология на производството на флуидна техника, Електрообзавеждане на флуидна техника и Експлоатация и диагностика на хидравлични машини и системи. Нейното предназначение е обучаващите се да получат специализирани знания за усвояване на енергията на водата и вятъра, проектирането, работата и експлоатацията на флуидната техника в различните й приложения.

Възможности за студентска мобилност

По време на обучението си в България студентите имат възможност за практики в известни фирми от областта у нас, което ги запознава с реалния бизнес.По линия на международни програми за академична мобилност, студентите от специалността могат да проведат част от обучението си в чужбина. Катедрата има договорни отношения и много добро сътрудничество с университети в Германия и Дания.

Моята реализация

Търсенето на квалифицирани машинни инженери в България нараства непрестанно и това определя тяхното много добро заплащане.

Бакалавърът по “Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника” придобива следните професионални умения:

 • конструиране на хидравлични и пневматични машини, елементи и системи;
 • конструиране на машинната част на хидро- и ветроенергийни обекти;
 • монтаж, въвеждане в експлоатация и управление на обекти, свързани с усвояването на енергията на водата и вятъра, помпени и пречиствателни станции;
 • производство, експлоатация и ремонт на водни турбини, турбопомпи, турбокомпресори, вентилатори, обемни помпи, компресори и двигатели, хидропредаватели, хидравлични и пневматични елементи и други флуидни машини и съоръжения;
 • изграждане, експлоатация, поддръжка и ремонт на хидравлични и пневматични системи за задвижване в различни технологични цикли, управление и автоматизация на различни технологични процеси;
 • консултантска дейност и пазарна реализация на флуидна техника.

Завършилите специалността „Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника” намират професионална реализация във всички стопански отрасли, в които се създава или използва флуидна техника. Някои от главните направления, в които се реализират специалистите са:

 • фирми производители на хидравлична и пневматична техника;
 • клонове на НЕК – „Водноелектрически централи” и „Язовири и каскади”;
 • ВЕЦ и вятърни паркове,
 • ВиК оператори; ТЕЦ и ЯЕЦ, Топлофикационни дружества;
 • търговски, инженерингови, проектантски и консултантски фирми, наши и чужди, в областта на възобновяемите енергийни технологии и флуидната техника;
 • фирми за производство, продажба, сервизно обслужване и ремонт на подемно-транспортна и пътно-строителна техника, металорежещи и металообработващи машини, селскостопанска техника, компресорно и помпено оборудване и др.
Код по ЕСТНК: REFT
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Машинен инженер


Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: Uplan_VETFT_bak.pdf
Студентска канцелария:

Теодора Петкова
Email: emf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2346
Тел.:02 965-3292

Ася Стоянова
Email: emf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2346
Тел.:02 965-3292

Деканска канцелария:

маг. ик. Росица Маркова
Email: rmark@tu-sofia.bg
Кабинет: 2344
Тел.:02 965-3290