faculties_present_img

Специалност "Инженерна безопасност и охрана на труда"

За специалността

Инженерна безопасност обхваща съвкупност (система) от знания, с насоченост към осигуряване на безопасността и хигиената на работната среда. Тя не бива да се разглежда само в аспект опасните съоръжения и технологии да се обезопасят. Безопасността обхваща, както по-добрия дизайн на машините и съоръженията, така и по-доброто управление и контрол на опасностите, чрез ефективно управление на рисковете относно безопасните условия на труд и въздействие върху здравето на човека.

Осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд е право, гарантирано от Конституцията и регламентирано от Закона за здравословни и безопасни условие на труд (ЗЗБУТ). Оптимизирането на условията на труд и на работната среда води до подобряване на здравословното състояние на работещите; до снижаване на материалните разходи чрез отсъствия от работа, намаляване текучеството, повишаване производителността и качеството на вложения труд.

Необходимостта от подготовка на кадри с магистърска степен в това направление има съществен социален икономически и здравен ефект.

Защо да избера тази специалност?

“Инженерната безопасност и охрана на труда” е широкопрофилна специалност от професионално направление 5.13Общо инженерство”. Това дава възможност на завършилите я да работят в почти всички сфери на стопанската дейност у нас и в чужбина.

  • За обучението на студентите от специалност “Инженерната безопасност и охрана на труда”  отговаря катедра “Хидроаеродинамика и хидравлични машини”, която в продължение на 70 години е натрупала история,  традиции и материална база.
  • Обучението по специалните предмети се провежда в просторни и удобни учебни зали, оборудвани с всички необходими технически средства – компютри, мултимедии и др.
  • Катедрата разполага с една от най-обширните и богати учебни и лабораторни бази  в университета. Тя превъзхожда в много отношения базите на сродните специалности в страната.
  • Компютърните методи при проектирането и изследването на хидравличната и пневматична техника са застъпени широко в учебната и научно-изследователска работа.
  •  Преподавателите от катедрата са с много добра педагогическа подготовка и богат практически опит, което им позволява в максимална степен да подготвят бъдещите инженери за реалната практика.
Какви са изискванията за прием?

За завършили ОКС „Бакалавър” и/или „Магистър” в ТУ-София или в други университети в страната и в чужбина по специалности от област 5. Технически науки, при завършване ще придобият ОКС „Магистър“ в професионално направление 5.13 Общо инженерство

Какво ще уча?

Студентите изучават общо тринадесет дисциплини от които 10 задължителни, две избираеми дисциплини и един курсов проект. Шест са общо образователни, и шест са специализиращи. Студентите подготвят и курсов проект с което се задълбочават своите знания и се изграждат практически умения относно проектиране на инженерни съоръжения за опазване на околната среда.

Общообразователните дисциплини (Промишлена хигиена и професионални заболявания, Психология на труда, Инженерно прогнозиране, Управление на безопасността на труда и производствени рискове,Мониторинг на екологичните и производствени рискове, Правни аспекти на инженерната безопасност и охрана на труда) формират базова представа за инженерната безопасност и охрана на труда и опазването на човека, като създават и необходимата мотивация за нейното опазване.

В процеса на разработване и защита на Дипломната работа те ще придобият практически умения за разработване на инженерни решения на конкретни ситуации, подготовка на необходимата документация и представяне на разработката пред „Възложителя“ – в случая Държавната изпитна комисия.

Възможности за студентска мобилност

По време на обучението си в България студентите имат възможност за практики в известни фирми у нас, което ги запознава с реалния бизнес.

Отлични студенти от специалността могат да се изпращат по програма „Еразъм+” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети. Катедрата има договорни отношения и много добро сътрудничество с  университети в Германия , Дания, Норвегия и Китай.

Моята реализация

Необходимостта от специализирано обучение на инженери по безопасност е актуален, като в последното десетилетие нуждата от тях става все по-голяма. Неприемвлива е обичайната форма на обучение в миналото формирането на инженер, специализиращ в областта на безопасността да става чрез практиката на следдипломна квалификация. Съвременната динамика на инженерната дейност, новите технологии, изследователската, проектанската, експертна и контролна дейност изискват едно съвремнно виждане по въпроса.

Кадрите завършили магистърския курс ще намерат реализация:

1.Във всяко едно промишлено предприятие

2.Във фирмите, които се занимват с проектна, консултантска и експертна дейност в областта на инженерната безопасност

3.Като специалисти по охрана на труда във фирмите

4.В системата на пожарна и аварийна безопасност и защита на населението от бедствия и аварии

5.В общините

6.В министерството и ведомства, като експерти по Инженерна безопасност и охрана на труда

7.Като преподаватели на инженерна безопасност и охрана на труда в специализираните средни училища и университети

В Република България се чувства недостиг или пълна липса на специалисти в това направление.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

магистър инженер


Професионално направление:

5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 1,5 годинаОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: Uplan_IBOT_mag.pdf
Студентска канцелария:

Теодора Петкова
Email: emf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2346
Тел.:02 965-3292

Ася Стоянова
Email: emf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2346
Тел.:02 965-3292

Деканска канцелария:

маг. ик. Росица Маркова
Email: rmark@tu-sofia.bg
Кабинет: 2344
Тел.:02 965-3290