Специалност "Топлоенергетика"

За специалността

В технически университет – София се извършва обучение по ядрени специалности в трите степени – бакалавър, магистър и доктор. Бакалавърската специалност е обща – „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ и в нея се изучават базовите дисциплини, които дават основата на технологията. В магистърската специалност „Топлоенергетика“ се изучават тясно специализирани дисциплини, свързани с експлоатацията на топлоенергийни съоръжения, като специално внимание е обърнато на симулационното моделиране и използването на специализирани софтуерни продукти, които широко се използват не само в магистърския, но и в бакалавърския курс.

Защо да избера тази специалност?

Един от многото, а може би и най-основният от всички въпроси, които всеки един млад специалист си задава, е именно този  – защо да избера точно тази специалност?

Обучението по магистърската специалност „Топлоенергетика“ дава възможност на студентите да повишат своите знания и умения, получени в бакалавърската степен. Курсът по „Топлоенергетика“ подготвя магистри-инженери, които да притежават необходимите познания, умения и способности, позволяващи им да бъдат високо квалифицирани кадри, с възможности за реализация в научноизследователски лаборатории, инженерингови фирми и топлоелектрически централи. Завършилите специалисти са в състояние да извършват проучвателна, изследователска, конструкторска, проектанска, производствена, технологична, експлоатационна, монтажна и ремонтна дейности в топлоелектрически централи, топлофикационни централи, промишлени топлоенергийни обекти, топло и газоснабдителни предприятия, инженерингови организации, работещи в областта на топлоенергетиката и др.

Какви са изискванията за прием?

Завършилите бакалавърска специалност по направление 5. Технически науки, различна от „Топлоенергетика и ядрена енергетика“, както и завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ по същото направление, преминават през съответното изравнително обучение, преди да започнат обучението си в магистърската програма.

Приемането на студенти при преминаване от образователно-квалификационна степен „бакалавър” в образователно-квалификационна степен „магистър” за специалност „Топлоенергетика” се извършва с конкурс по документи.

Състезателният бал по специалността „Топлоенергетика” се образува от:

  1. Средният успех от дипломата за образователно-квалификационна степен „бакалавър”, умножен по 10.
  2. Оценката от дипломната работа, умножена по 2.
  3. Сумата от усреднените оценки от три групи дисциплини изучавани в курса на обучение, както следва:
  • Първа оценка – средно аритметично от оценките по дисциплините: „Механика на флуидите”, „Термодинамика”, „Помпи, компресори и вентилатори” и „Топло и масопренасяне”
  • Втора оценка – средно аритметично от оценките по дисциплините: „Горивна техника и технологии” и „Енергийни парогенератори”
  • Трета оценка – средно аритметично от оценките по дисциплините: „Парни и газови турбини” и „Термични и ядрени електроцентрали”
  1. Допълнителни активности, съпътстващи бакалавърския курс на обучение, като дипломиране на първата редовна сесия за дипломни защити, участие в научни публикации, участие в изграждането на материално-техническата база и други.
Какво ще уча?

Магистърската специалност „Топлоенергетика“ представлява естествено продължение на бакалавърската специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика“. Общо теоретичната подготовка се създава в първия семестър от обучението, където се изучават: Математическо моделиране и оптимизация, Конструкционни материали в електроцентралите, Изчислителна механика на флуидите, Системи и устройства за опазване на околната среда в топлоенергийни обектии други. Специална подготовка включва Промишлена топлоенергетика, Топлотехнически изпитания на съоръжения в ТЕЦ, Енергопреобразуващи технологии и системи, Експлоатация на ТЕЦ, Системи за мониторинг и управление на електроцентралите.

Възможности за студентска мобилност

Магистърската специалност „Топлоенергетика“ дава възможност за провеждане на стажове и практики извън задължителните, които са включени в учебния план. В допълнение на стажантските програми част от дипломантите имат възможност да разработват дипломните си проекти в реални условия и с реални задачи. Ежегодно студенти участват в научни конкурси, конференции, специализирани обучения и стажове както в страната, така и в чужбина.

Международната образователна програма „Еразъм” позволява на студенти и практиканти да специализират в редица университети, партньори на ТУ – София.

Моята реализация

Магистър-инженерът по „Топлоенергетика” е подготвен да разработва, проектира, експлоатира и внедрява енергийни парогенератори, парни турбини за ТЕЦ и ТФЕЦ, технологични съоръжения и системи за топлоелектрически централи (ТЕЦ), модули за комбинирано топло и електропроизводство, да управлява оперативно и да автоматизира технологичните процеси в основните и спомагателни агрегати и съоръжения в ТЕЦ и промишлената топлоенерегетика, да управлява топлофизичните, водно-химичните процеси в ТЕЦ, както и системите свързани с техническата безопасност.

Областите на професионална реализация на завършилите по специалността магистри включват всички отрасли на националната икономика, университети, научно-изследователски, проектански, конструкторски и технологични отдели, бюра, лаборатории, консултантски и търговски фирми, министерства, държавни агенции, топлоцентрали, топлофикационни дружества, промишлени предприятия със значима енергийна компонента, газови предприятия и други.

Код по ЕСТНК: TPE
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър


Професионално направление:

5.4. Енергетика

Форма на обучение:

Редовно - 1,5 годинаОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: uplanMTPE_BG.pdf
Студентска канцелария:

Теодора Петкова
Email: emf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2346
Тел.:02 965-3292

Ася Стоянова
Email: emf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2346
Тел.:02 965-3292

Деканска канцелария:

маг. ик. Росица Маркова
Email: rmark@tu-sofia.bg
Кабинет: 2344
Тел.:02 965-3290