faculties_present_img

Специалност "Топлинни и хладилни технологии и системи"

За специалността

„Топлинни и хладилни технологии и системи“ е уникална за страната специалност, която Ви дава възможност да бъдете висококвалифициран специалист в основен отрасъл на българската и световната икономика. Специалността има над 60-годишни история и традиции, като за този период са я завършили множество български и чуждестранни специалисти. Ако трябва да се даде лаконично определение - цялостната  и дейност е насочена  към проблемите на "потреблението на топлина". Това потребление, което е съществен и до скоро пренебрегван у нас фактор за решаване на проблема енергийна ефективност и опазване на околната среда.

Защо да избера тази специалност?

Обучението в образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност „Топлинни и хладилни технологии и системи” има за цел подготовка на инженери със знания и технически умения за проектиране, конструиране, поддръжка и експлоатация на отоплителни, вентилационни и климатични системи, хладилници и хладилни инсталации, сушилни инсталации, топлообменници и топло-масообменни системи в промишлени и биотехнологични производства, топлинни стопанства на промишлени предприятия, системи за оползотворяване енергията на алтернативни източници. Специализираното обучение се води в тясно съответствие със съвременните изисквания за висока ефективност и екологосъобразност на третираните системи.

Какви са изискванията за прием?

Приемът се извършва по общите правила за прием на студенти в степен бакалавър на Технически университет - София

Какво ще уча?

Обучението по специалност „Топлинни и хладилни технологии и системи” е изградено и се провежда така, че да даде на студентите общи и специални инженерни знания като:

  • Общообразователни и инженерни знания в областта на математиката, физиката, химията, изчислителната техника и програмирането, механиката, съпротивлението на материалите, електротехниката и електрониката, механиката на флуидите, техническата термодинамика и топлопренасянето
  • Знания по машиностроителните и енергомашиностроителните материали, основите на стандартизацията и изискванията за разработване и оформяне на техническа документация
  • Общо топлотехническата подготовка включва знания по фундаменталните за топлотехниката дисциплини като Механика на флуидите, Термодинамика, Топлопренасяне, Топлообменни апарати, Горивна техника и технологии, Хидравлични и пневматични машини, Топлотехнически измервания и уреди, Топлоснабдяване и газоснабдяване  и др. и осигурява необходимата база за разкриване на физиката на основните енергопреобразуващи и преносни процеси.
  • Върху тази база знания се изгражда и последната – специализираща част, в която основно място заемат дисциплините Отоплителна техника, Хладилна техника, Топло и масообменни системи, Климатизация на въздуха, Промишлена вентилация и обезпрашаване,  Хладилни инсталации, Топлинно стопанство, Регулиране и управление на топлинни процеси, Възобновяеми енергийни източници, Инженерна икономика, Инженерна екология и др. Тя е предназначена за получаване на знания и умения за реализиране, анализ и управление на конкретни топло- и масообменни процеси и системи.
Възможности за студентска мобилност

Специалността „Топлинни и хладилни технологии и системи" дава възможност за провеждане на стажове и практики извън задължителните, които са включени в учебния план. В допълнение на стажантските програми част от дипломантите имат възможност да разработват дипломните си проекти в реални условия и с реални задачи. Ежегодно студенти участват в научни конкурси, конференции, специализирани обучения и стажове както в страната, така и в чужбина.

Международната образователна програма „Еразъм” позволява на студенти и практиканти да специализират в редица университети, партньори на ТУ – София.

Моята реализация

Успешно завършилите Енергиен инженер по специалност Топлинни и хладилни технологии и системи с образователно-квалификационна степен “бакалавър” намират работа на всички длъжности, изискващи висше образование със съответния ценз по тази специалност в държавния сектор, както и във фирми и предприятия на частния сектор, като: проектантски, конструкторски и технологични отдели, бюра, цехове и лаборатории, монтажни организации, консултантски и търговски фирми, предприятия и фирми в областта на енергетиката, строителството, химическата, хранително- вкусовата, биотехнологичната, текстилната промишленост, транспорта и селското стопанство, урбанистиката и екология.

Код по ЕСТНК: BHRTS
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Енергиен инженер


Професионално направление:

5.4. Енергетика

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPLAN-bak_new.pdf
Студентска канцелария:

Теодора Петкова
Email: emf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2346
Тел.:02 965-3292

Ася Стоянова
Email: emf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2346
Тел.:02 965-3292

Деканска канцелария:

маг. ик. Росица Маркова
Email: rmark@tu-sofia.bg
Кабинет: 2344
Тел.:02 965-3290