Лаборатории

Лаборатория по компютърно зрение

ip_.JPG Създадена през 2007 г. От 2011 разполага със специализирана лаборатория. ...

Още...

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРЕДАЧЕСТВО

8_.jpg В лабораторията се провеждат лабораторни упражнения по „Предачество”, „Компютърн...

Още...

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛНО МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ И ИЗПИТВАНИЯ

9_.jpg Лабораторията по „Текстилно материалознание и изпитвания” е оборудвана с уреди и...

Още...

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЪКАЧЕСТВО

10_.jpg Тъкачната лаборатория в катедра „Текстилна техника” подпомага създаването в студ...

Още...

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРИКОТАЖ

11_.jpg В лабораторията се провеждат лабораторни упражнения по дисциплините „Плетачество...

Още...

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ШЕВНО ПРОИЗВОДСТВО

12_.jpg Лабораторията по „Шевно производство” е предназначена за обучение на студенти от...

Още...

ЛАБОРАТОРИЯ ПО КОЛОРИСТИКА И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ

13_.jpg Лабораторията по „Колористика и облагородяване” дава на студентите нужните позна...

Още...

ЛАБОРАТОРИЯ ПО НЕКОНВЕНЦИОНАЛЕН ТЕКСТИЛ

14_.jpg Лабораторията по „Неконвенционален текстил“ е оборудвана със стенд за получаване...

Още...

„Системи за поддържане на микроклимат в сгради ”

15_.jpg Лаборатория „Системи за поддържане на микроклимат в сгради”на катедра „Топлинна ...

Още...

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ЕНЕРГИЙНИ АНАЛИЗИ (ЦЕА)

16_.jpg „Център за енергийни анализи“ е научноизследователска лаборатория с университетс...

Още...