Специалност "Технология на шевното производство"

Специалната подготовка на докторантите е свързана с усвояването, научното изследване и прилагането на най-новите достижения на науката в oбластта на проектирането и производството на облекла, както и внедряването им в шевните фирми. В съответствие с бързо развиващите се технологии в шевното производство се провеждат изследвания за решаване на актуални проблеми от направленията: конструиране, моделиране и градиране на различни видове облекла; оптимизиране на размерките и настилите на площните текстилни материали предназначени за рязане; създаване на технологии за изработване на проектираните облекла; синхронизиране на технологичните операции по работни места в технологичните линии, контрол и управление на качеството.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Текстилна техника

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg