faculties_present_img

BG05M2OP001-1.001-0008

Име на проекта: Национален център по мехатроника и чисти технологии

Бенифициент: Институт по обща и неорганична химия – БАН

Начало на проекта: 28-02-2018

Срок за изплънение: 31-12-2023

Целта на проекта е изграждането на нов тип национален Център за върхови постижения по  Мехатроника и чисти технологии, който да мобилизира научно‐изследователския потенциал така че  да  се  постигне  качествено  ново  ниво  на  познанието  в  няколко  взаимно  припокриващи  се  икономически  сегмента:  механика , роботика,  енергийна  ефективност ,  устойчиво  използване  на  суровини и ресурси, редуциране на парникови емисии.  

Координатор на проекта е Институтът по обща и неорганична химия към БАН.

Центърът  е  съставен  на  принципа  „комплементарност‐синергизъм”  и  обединява  водещи  научни групи от институти на БАН (общо 12) и висши училища СУ „Св. Климент Охридски”, ТУ‐София,  ТУ‐Варна, ТУ‐Габрово и ХТМУ ‐ София. Ролята на всяка една от партньорските организации е да се  координират, организират и провеждат независими научно‐изследователски дейности в областта  на мехатроника и чисти технологии.  

С цел по‐тесни връзки с бизнеса, като асоциирани партньори въз основа на публично обявен  конкурс са привлечени Клъстерът по мехатроника, фирма Борима ЕАД и сдружение за НИРД. За  осигуряване на по‐високо научно ниво на центъра отново чрез обява като асоциирани портньори са  привлечени структури от световно известни университети (Тел Авив, Берлин и Делфт) и Института  по роботика и интелигентни системи към Федералния технически университет, Цюрих.  

Планът  на  научно‐изследователската  дейност  по  проекта  е  съставен  с  цел  да  се  осигури  изграждането, функционирането, развитието и превръщането на Центъра във водеща национална  и конкурентноспособна Европейска научна структура в рамките на 10 годишен период . По този  начин  проектът  ще  има  добавена стойност  към  реализирането  на  програмата  за  устойчив  и  интелигентен икономически растеж на България.  

В рамките на Центъра е предвидено изграждането на специфична инфраструктура, включваща  конструирането  на  три  уникални  за  страната  апаратурни  комплекса:  Комплекс  „ТУ”  ‐  специализиран в областта на механтрониката, Комплекс „Лозенец” ‐ насочен предимно в областта  на чистите технологии, Комплекс „Г. Милев” ‐ обхващащ областите мехтроника и чисти технологии.  Новият тип инфраструктура ще обогати и задълбочи изследванията в областта на мехатрониката и  чистите  технологии,  но  също  така  ще  спомогне  за  сформиране  на  конкурентноспособни и  интердисциплинарни научно‐изследователски колективи, които са способни да участват успешно в  други програми и конкурси.  

Научната програма има за цел развитието на специфични научни методи и инструменти за  постигане  на  интелигентен  дизайн,  планиране  и  експлоатация  на  материалните  ресурси,  енергийните системи и мехатронни компоненти. Тя е структурирана в рамките на четири работни  пакета (РП), като всеки от тях е тематично‐ориентиран в синхрон с приоритетните направления на  ИСИС:  

  • РП1. Компютърно моделиране и развитие на технологии и нови материали за инженеринг и  реинженеринг;
  • РП2. Електронни, оптични, сензорни и био‐мехатронни системи и технологии;  
  • РП3. Мехатронни системи и технологии;  
  • РП4. Чиста енергия и зелени технологии. 

Темите  са  подбрани  така,  че  да  се  следва цялостния  икономически  цикъл:  от  високотехнологично  производство,  през  ресурсно  ефективно  производство  към  въвеждане  на  нисковъглеродна  икономика.  Провеждането  на  тези  дейности  е  необходимо  за  да  се  постави  научно‐изследователския  фундамент  в България за  ускоряване  на  прехода  й  от  групата  на  „плахите  иноватори”  в  групата  на „умерените  иноватори”  ‐  стратегическа  цел  на  България  за  справяне с обществените предизвикателства.

Списъкът на научния колетив на ТУ-София и партньори може да изтеглите от тук.


Повече информация за проекта може да получите от тук.

Ръководител: на екип от ТУ- София проф. д-р инж. Георги Тодоров