faculties_present_img

BG05M2ОP001-2.009-0033

Име на проекта: „Стимулиране на съвременни научни изследвания чрез създаване на научно-иновативна среда за насърчаване на млади изследователи

Бенифициент: Технически университет – София

Начало на проекта: 11-04-2017

Срок за изплънение: 22 месеца

Главната цел на проекта е да се преодолеят кадровите проблеми в научноизследователската и развойна дейност в областта на инженерно-техническите науки, свързани с ниска мотивация и заплащане, непривлекателност на инженерната професия в България през последните 27 години по време на Прехода, неадекватни критерии за професионално и кариерно развитие именно в инженерните науки и практико-приложните дейности като единна съвкупност, чрез привличане на младите хора към реализация в сферата на инженерно-техническото образование, наука и научни изследвания. Да се концентрират публични ресурси и инвестиции в научни организации със съществуващ капацитет в приоритетни научни области и потенциал за тяхното по-нататъшно модернизиране, какъвто доказано е Технически университет-София.

I.Организиране и провеждане на курсове за продължаващо обучение

Организирани и проведени са курсове за продължаващо обучение, квалификация и кариерно развитие на младите изследователи в сферата на планиране, структуриране и обслужване на научните експерименти (Дейност 2). Занятията са разпределени в 4 базови тематични направления, представляващи пресечна точка между различните научноизследователски интереси и решаването на сложни инженерни задачи. Групирани са по тематики, както следва:

 • Основи на научното експериментиране
 • Експериментални данни и Инженерен експеримент
 • Информационни и комуникационни технологии
 • Моделиране и програмиране

Към всеки курс е заложено вътрешно структуриране в 2 относително самостоятелни обучителни модула, като обучението по всеки от тях е проведено от отделен обучител (изтъкнат учен/водещ учен).

 Организирани и проведени са обучения на млади учени, постдокторанти и докторанти, основани на принципите на иновативното докторантско обучение в областта на инженерно-техническите науки (Дейност 1). Занятията са разпределени в 5 базови тематични направления, представляващи пресечна точка между различните научноизследователски интереси и решаването на сложни инженерни задачи. Групирани са тематично, както следва:

 • Мехатроника
 • Вибродиагностика
 • Иновативни технически системи за управление
 • Иновации в електрониката
 • Енергийни екосистеми от ново поколение

II .Участия в международни изложения и научни конференции в чужбина

 • В периода 13 - 18.07.2017 г. беше осъществено участие на 8 представители по проекта в 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), организирана от Institute for NAtural Sciences and Engineering (INASE) - Heraklion, Крит, Гърция. Командированите са участвали общо с 6 научни доклада, преминали през процедура на оценяване и одобряване, които са публикувани в индексирани списания (Web of Science, Scopus ,Google Scholar, CAS, Compendex, Inspec, DOAJ и др.).
 • В специализираното международно изложение International B2B Exhibition for Professional and Industrial electronics, electrotechnics, components, проведено в гр. Любляна, Словения, в периода 13 - 15 февруари 2018 г. са селектирани и взеха участие 7 лица от целевите групи.
 • В специализираното международно изложение е Light&Building, проведено в периода 18 - 23.03.2018 г. в гр. Франкфурт, Германия са селектирани и взеха участие 7 лица, които успешно направиха свои проучвания на място за най-съвременните достижения в сферата на електротехниката, климатични и вентилационни системи, кабели, проводници и системи за осветление (включително LED осветителни системи), за автоматизация, електрическо инженерство, енергийната ефективност, енергиен мениджмънт и приложение на енергоспестяващи технологии.
 • Престижно участие имаха 8 представители на ЦГ по проекта в 5th International Conference on Road and Rail Infrastructure (CETRA 2018), организирана от университета в Загреб, Хърватия, проведена в гр. Задар, в периода 16 - 20.05.2018 г. Разработени, оценени, одобрени, изнесени и публикувани бяха общо 7 бр.научни доклади в реномирания Сборник научни доклади на CETRA 2018 (публикуван в индексирани бази данни).
 • Осъществено е успешно участие в научна конференция - 41th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2018) – в гр. Златибор, Сърбия, 16 – 20 май 2018. Международната научна конференция ISSE има 41-годишна история и традиции. По решение на международния управляващ комитет (International Steering Committee), в който членуват и няколко изтъкнати български учени, тя се провежда всяка година в различна европейска държава (първата конференция е през 1977г. в Weissig, Germany, а тази година решението е било тя да бъде с локален организатор университета в гр. Нови Сад). Командировани са 6 лица от ЦГ, участвали общо с 8 научни доклада (публикувани в IEEE Explore Digital Library и реферирани в индексирани бази данни).

Повече информация за проекта може да прочетете тук.
Образец на заявка за участие в проекта вижте тук.

Ръководител: проф. дтн инж. Ненчо Ненов