faculties_present_img

Наука и образование за интелигентен растеж

Проект: BG05M2OP001-1.002-0023-С01
Начало на проекта: 30-03-2018
Срок за изпълнение: 30.11.2023
Продължителност: от 30 март 2018 г. - до 30 ноември 2023 г. Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" (ЦК ИМЕЕСТ) чрез обединяване усилията на седем водещи научни организации и университети в България за повишаване нивото на провежданите от тях научни изследвания и успешната комерсиализация на получ...

Още...