faculties_present_img

BG051PO001-3.1.09-0006

Име на проекта: "Система за кариерно развитие на академичния състав на Технически университет - София (СиКРАС-ТУС)"

Срок за изплънение: 22 месеца/months

Създаване на единна система за квалификация, кариерно израстване и устойчиво развитие на академичния състав на ТУС за подобряване качеството на образование и обучение, насочено към хармонизиране с европейските измерения на висшето образование и потребностите на пазара на труда.

Специфични цели:

1. Създаване на единна система за квалификация, кариерно израстване и устойчиво развитие на академичния състав на ТУС.
2. Разработване на система за обучение и квалификация на академичния състав на ТУС, включваща специализирана езикова подготовка,  специализирано обучение съобразно идентифицираните потребности в областта на съвременните ИКТ в преподаването и научно-изследователската област и усъвършенстване на социалните и интеркултурни компетентности на академичния състав чрез използване на съвременни методи и инструментариум, ориентиран към потребностите на пазара на труда.
3. Провеждане на обучение на академичния състав в курсовете по разработената единна система за квалификация.
4. Апробиране и усъвършенстване на създадената единна „Система за  квалификация и кариерно развитие на  академичния състав на ТУС” с обучаемите от целевата група, с което да се насърчи и стимулира кариерното развитие на академичния състав на университета и да  послужи като пример, и мотивиращ модел за утвърждаване на практиката „учене през целия живот”.
5. Разкриване на „Център за квалификация и кариерно развитие на академичния състав”, който да продължи дейността по проекта и да осигури  предпоставки и условия за продължаващи обучения по чужди езици, умения за използване на ИКТ в преподаването, придобиване на специфични професионални знания и компетенции, свързани със съвременни програми за обучение, насочени към изискванията на пазара на труда.

Ръководител: проф. дтн Сашо Гергов

Уеб страница: http://eu-learn.tu-sofia.bg