faculties_present_img

BG051PO001-3.1.08-0023

Име на проекта: "Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет - София (ТУ-София)"

Начало на проекта: 05-02-2013

Срок за изплънение: 22 месеца (05.02.2013 – 05.12.2014 г.)

Общата цел на проектното предложение е усъвършенстване на системата за управление на ТУ - София за устойчиво подобряване на качеството на дейността на университета, която се декомпозира на следните специфични цели:

1. Усъвършенстване и прилагане на съвременни подходи за стратегическо управление на ТУ-София, гарантиращи устойчиво развитие.
2. Усъвършенстване на системата за управление на качеството на обучение и научните изследвания (СОПКОНИ), насочени към активно участие в изграждането на единно европейско образователно и научно пространство.
3. Създаване на система за управление на трудовите постижения за подобряване на университетската ефективност и професионалното израстване на персонала.
4. Създаване на условия за устойчиво взаимодействие с възпитаници на университета и с бизнеса.
5. Подобряване качеството на управление и предлаганите образователни услуги чрез създаване на интегрирана информационна система ("е-ТУС").

Ръководител: проф. д-р инж. Марин Христов

Уеб страница: http://tusmanagement.tu-sofia.bg/site_BG051PO001/home/