Кандидатстване за ОКС "магистър" - Редовно обучение

Факултет: Електротехнически Факултет
Специалност: Eлeктротехника
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Да са завършили ОКС „Бакалавър” по специалности от направления 5.2 Електротехника, електроника и автоматика” или 5.3 Комуникационна техника и компютърна техника”, а за завършилите други технически или нетехнически специалности да са завършили съответно изравнително или допълващо обучение в ЕФ.


Продължителността на редовното обучение е 1,5 учебни години, включително разработване на дипломна работа. Средният успех от дипломата и дипломната защита (ОКС „Бакалавър”) на кандидатите трябва да бъде не по-малък от Добър.

...
Още...
Факултет: Стопански факултет
Специалност: Стопанско управление
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:
  • Дипломирани бакалаври или магистри по специалности  „Индустриален  мениджмънт“, „Стопанско управление“ и от професионални направления 3.7 „Администрация и управление“,  3.8  „Икономика“ и 3.9 „Туризъм“ ;

Прием на документи за редовно магистърско обучение – от 15.07.2019 г. – 08.10.2019 г.. Класиране до 09.10.2019 г. Записване на новоприети студенти до 11.10.2019г. вкл.

в кабинет 3233 бл. 3, Стопански факултет, ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 27 04. 

Първи семестър за редовно магистърско обучение е от 14.10.2019г.– 31.01.2020г. ...
Още...
Факултет: Стопански факултет
Специалност: Индустриален мениджмънт
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:
  • За магистърско обучение по специалност “Индустриален мениджмънт” мо­гат да кандидатстват дипломирани бакалаври по същата специалност, по специалност „Стопанско управление“ и по специалности от професионални направления: 3.8. Икономика, 5.9 Металургия, 5.10 Химични технологии, 5.11 Биотехнологии, 5.12 Хранителни технологии и 5.13 Общо инженерство, а така също и бакалаври и магистри по други специалности, успешно завършили изравнително обучение, което е двусеместриално в рамките на една година.

Прием на документи за редовно магистърско обучение – от 15.07.2019 г. до 08.10.2019 г. Класиране до 09.10.2019г. Записване на новоприети студенти до 11.10.2019г. вкл.

 

в кабинет 3233 бл. 3, Стопански факултет, ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 27 04. 

Първи семестър за редовно магистърско обучение е от 14.1...
Още...