Кандидатстване за ОКС "магистър" - Редовно обучение

Факултет: Стопански факултет
Специалност: Индустриален мениджмънт
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:
  • За магистърско обучение по специалност “Индустриален мениджмънт” мо­гат да кандидатстват дипломирани бакалаври по същата специалност, по специалност „Стопанско управление“ и по специалности от професионални направления: 3.8. Икономика, 5.9 Металургия, 5.10 Химични технологии, 5.11 Биотехнологии, 5.12 Хранителни технологии и 5.13 Общо инженерство, а така също и бакалаври и магистри по други специалности, успешно завършили изравнително обучение, което е двусеместриално в рамките на една година.

Прием на документи за редовно магистърско обучение – от 15.07.2019 г. до 08.10.2019 г. Класиране до 09.10.2019г. Записване на новоприети студенти до 11.10.2019г. вкл.

 

в кабинет 3233 бл. 3, Стопански факултет, ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 27 04. 

Първи семестър за редовно магистърско обучение е от 14.1...
Още...
Факултет: Машиностроителен факултет
Специалност: Инженерна логистика
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Професионално направление 5.13 “Общо инженерство”


Магистърските програми в специалност “Инженерна логистика” имат за цел да доразвият познанията получени при обучението в образователната степен “бакалавър” в следните направления:

ТЕХНИЧЕСКА ЛОГИСТИКА ИНФОРМАЦИОННА ЛОГИСТИКА

Магистър инженер-логистикът  по "Инженерна логистика" могат...
Още...

Факултет: Машиностроителен факултет
Специалност: Проектиране на иновативни инженерни продукти
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

5. “Технически науки”


Специалността е предназначена за широк кръг специалисти и за нея могат да кандидатстват завършили ОКС „Бакалавър“ и/или „Магистър“ от всички специалности на област 5. „Технически науки“ без изравнително обучение, а от други специалности с изравнително обучение.

ПРЕДЛАГАMЕ:

Подготовка на...
Още...