Кандидатстване за ОКС "магистър" - Задочно обучение

Факултет: Стопански факултет
Специалност: Мениджмънт в електроенергетиката
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Задочно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

5. „Технически науки“, от професионални направления 3.7 „Администрация и управление“ и 3.8 „Икономика“, се провежда задочно платено изравнително обучение в продължение на два семестъра за една година, след завършването на което могат да кандидатстват за обучение за магистри


Прием на документи за задочно магистърско обучение – от 15.07.2019 г. до 24.09.2019 г. Класиране до 25.09.2019г. Записване на новоприети студенти до 27.09.2019г. вкл.

в кабинет 3233, бл. 3, Стопански факултет, ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 27 04. 

Първият семестър е от 30.09.2019 г.– 16.10.2019г. ...
Още...
Факултет: Стопански факултет
Специалност: Управление на проекти
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Задочно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:
  • Дипломирани бакалаври или магистри по специалности  „Индустриален  мениджмънт“, „Стопанско управление“ и професионално направление 3.8 „Икономика“ ;
  • Дипломирани бакалаври или магистри по други специалности, успешно   завършили изравнително обучение.

Прием на документи за задочно  магистърско обучение от  15.07.2019 г. – 25.10.2019 г.. Класиране до  28.10.2019г. Записване на новоприети студенти до 30.10.2019г. вкл.

в кабинет 3233 бл. 3, Стопански факултет, ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 27 04. 

Първи семестър за редовно магистърско обучение е от ...
Още...
Факултет: Машинно-технологичен Факултет
Специалност: Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето
Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Обучение: Задочно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

За завършили ОКС „Бакалавър” и/или „Магистър” в ТУ-София или в други университети в страната и в чужбина по специалности от област 5. Технически науки.


Завършилите програма “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” магистри могат да продължат обучението си в образователно научна степен „Доктор” в ТУ-София или в чужбина по подходящи научни направления. Отлични студенти от специалността могат да се изпращат по програма „Еразъм” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски унив...
Още...