Кандидатстване за ОКС "магистър" - Задочно обучение

Факултет: Стопански факултет
Специалност: Мениджмънт в електроенергетиката
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Задочно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

5. „Технически науки“, от професионални направления 3.7 „Администрация и управление“ и 3.8 „Икономика“, се провежда задочно платено изравнително обучение в продължение на два семестъра за една година, след завършването на което могат да кандидатстват за обучение за магистри


Прием на документи за задочно магистърско обучение – от 15.07.2019 г. до 24.09.2019 г. Класиране до 25.09.2019г. Записване на новоприети студенти до 27.09.2019г. вкл.

в кабинет 3233, бл. 3, Стопански факултет, ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 27 04. 

Първият семестър е от 30.09.2019 г.– 16.10.2019г. ...
Още...
Факултет: Стопански факултет
Специалност: Стопанско управление
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Обучение: Задочно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:
 
  • Дипломирани бакалаври или магистри по други специалности, успешно   завършили изравнително обучени (с изключение на специалност „Индустриален мениджмънт” и специалности от професионални направления 3.7. „Администрация и управление”, 3.8 „Икономика“ и 3.9. „Туризъм”), се провежда задочно платено изравнително обучение впродължение на два семестъра за една година, след завършването на което могат да кандидатстват за обучение за магистри. 

Прием на документи за задочно обучение – от 15.07.2019 г. до 24.09.2019 г.. Класиране до 25.09.2019г. Записване на новоприети студенти до 27.09.2019г. вкл.

в кабинет 3235 бл. 3, Стопански факултет, ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 37 04. 

Първият семестър е от 30.09.2019г.– 16.10.2019г. ...
Още...
Факултет: Факултет Електронна техника и технологии
Специалност: Електроника
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Задочно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

“Електроника” от професионално направление 5.2.Електротехника, електроника и автоматика
Обучението е съобразено с най-новите постижения в областта на електрониката, както и с 
образователните и изследователските програми на водещи европейски университети.


Специалността дава на студентите необходимите умения за успешно решаване на широк спектър от инженерни задачи. Обучението е съобразено с най-новите постижения в областта на електрониката, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети. Заложените дисциплини са актуализирани след проведен анализ на съвременните тенденции на пазара на труда и са изцяло съ...
Още...