faculties_present_img

Кандидатстване - бакалавър

Бакалавър е образователна степен, която се присъжда след 4-годишно следване в университет. Обучението в бакалавърските програми има за цел да осигури на студентите необходимите знания, умения и компетенции за надграждане и по-специализирано обучение в магистърската степен, както и широки възможности за професионална реализация.

В ТУ може да се кандидатства в 29 бакалавърски специалности, от които 4 с преподаване на немски, френски и английски език. Само за френски език курсът на обучение е 5-годишен, защото завършва със степен „магистър“.

За инженерни специалности се кандидатства по желание с една от възможностите:

  • държавен зрелостен изпит по български език и литература;
  • държавен зрелостен изпит по математика;
  • държавен зрелостен изпит по физика;
  • тест по математика (на предварителна или на редовна сесия).

За специалност „Приложна математика“ не се допуска кандидатстване с държавен зрелостен изпит по български език и литература.

За специалност „Инженерен дизайн“ се кандидатства само с изпити по рисуване и композиция.

За специалностите „Стопанско управление“ и „Публична администрация” се кандидатства и с държавен зрелостен изпит по география.

Условията за  образуване на състезателния бал са описани в Справочника за кандидат-студенти.

За чуждоезиковите специалности се изисква тест (с оценка „да“/“не“) по съответния езика. Възможно е признаване на алтернативни на теста резултати по условия описани в Справочника за кандидат-студенти.

Документите за кандидатстване са:

  •  Заявление – приложено в Справочника за кандидат-студенти или в интернет сайта - прием;
  • оригинал на дипломата за завършено средно образование и копие;
  •  такса.

Документите се подават в:

  • ТУ – София (таксата се плаща на място); 
  • центровете и бюрата за приемане на кандидатстудентски документи в страната (такста се заплаща по банков път); 
  • онлайн в интернет (такста се заплаща по банков път).

Резултатите от конкурсните изпитите и класирането се публикуват в интернет.

По време на кандидатстудентска кампания подробна и актуална информация своевременно се предоставя на адрес : http://priem.tu-sofia.bg/

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 3 Кабинет: 2301 

Лице за контакти:

маг. мат. Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.:2638

Уеб страница:

http://priem.tu-sofia.bg/