faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Проектиране на иновативни инженерни продукти

Факултет: Машиностроителен факултет

Специалност: Проектиране на иновативни инженерни продукти

Професионално направление: 5.13. Общо инженерство

Обучение: Редовно

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

5. “Технически науки”

Описание:

Специалността е предназначена за широк кръг специалисти и за нея могат да кандидатстват завършили ОКС „Бакалавър“ и/или „Магистър“ от всички специалности на област 5. „Технически науки“ без изравнително обучение, а от други специалности с изравнително обучение.

ПРЕДЛАГАMЕ:

 • Подготовка на инженери с дизайнерски познания, което е световна тенденция в инженерното образование;
 • Съвременни методи и технологии за проектиране, моделиране, анализ, дигитално прототипиране и управление на жизнения цикъл на иновативни инженерни продукти;
 • Изучаване на CAD системи: от висок клас (Siemens NX); Autodesk Inventor;
 • Развиване на новаторско мислене чрез реализиране на идеята за иновативен продукт от концептуален стадий до завършено изделие;
 • Съчетаване на точността и прецизността на науката, технологиите и инженеринга с вдъхновението и креативността на дизайна за постигане на пазарен успех чрез иновации;
 • Млад и амбициозен преподавателски колектив и аудиторна заетост, съобразена със свободното време на студентите.

Допълнителна информация за специалността и правила за прием:

Необходими документи:

Документи за кандидатстване:

 • диплома за завършена образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”/оригинал/ или академична справка;
 • молба - декларация по образец ;
 • документи за статии, награди, участия в конференции и др.- прилага се копие на заглавната страница на списанието или сборника, самата статия и съдържанието на списанието или сборника,  копие от документа за награда;
 • квитанция за платена такса за кандидатстване.

Документи за записване:

 • диплома за завършена образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”
 • студентска книжка
 • студентска лична карта
 • студентски картон
 • 4 снимки
 • квитанция за платена семестриална такса
 • лична карта, която след проверка се връща

Краен срок: 2019-12-15

Допълнителна информация:

Технически университет - София, бл.4, канцелария на МФ - студенти, стая 4201а, тел. (02) 9653737

Срок за подаване на документи: 30.09.2019 г. - 08.10.2019 г.
Обявяване на резултатите от класирането: 09.10.2019 г.

Записване: 10.10.2019 г. – 14.10.2019 г.

Начало на семестъра: 14.10.2019 г.