Кандидатстване за ОКС "магистър" - Редовно обучение

Факултет: Машиностроителен факултет
Специалност: Метрология и измервателна техника
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Професионално направление 5.1 “Машинно инженерство”


Основна цел на обучението по специалност "Метрология и измервателна техника” е да подготви високо квалифицирани и широко профилни специалисти със солидна обща инженерна подготовка и задълбочени знания по метрология и измервателна техника, способни да извършват дейности по метрологично осигуряване, контрол, калибриране на средства за измерване и тяхното прил...
Още...

Факултет: Машиностроителен факултет
Специалност: Техническо законодателство и управление на качеството
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Професионално направление 5.13 “Общо инженерство”


Единствена специалност в България и една от малкото специалности в Европейския съюз, придобили международно признание.  Посветена е на актуалната за Европейския съюз проблематика на свободно движение и конкурентоспособност на продуктите в единния европейски пазар, която синтезира опита и добрата практика на водещите фирми у нас и в ЕС. Свободното движение на п...
Още...

Факултет: Електротехнически Факултет
Специалност: Eлектроенергетика и електрообзавеждане
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Да са завършили ОКС „Бакалавър” по специалността, а за завършилите други технически или нетехнически специалности да са завършили съответно изравнително или допълващо обучение в ЕФ.


Продължителността на обучението е 1,5 учебни години, включително разработване на дипломна работа. Средният успех от дипломата и дипломната защита (ОКС „Бакалавър”) на кандидатите трябва да бъде не по-малък от Добър

...
Още...