faculties_present_img

Специалност "Проектиране на иновативни инженерни продукти"

За специалността

През 2013 г. към катедра „Машинни елементи и неметални конструкции” бе разкрита магистърска специалност „Проектиране на иновативни инженерни продукти“. Тя предлага съвместно обучение с катедра „Инженерен дизайн“ като целта е да се подготвят специалисти, които да съчетават точността и прецизността на науката, технологиите и инженеринга с вдъхновението и креативността на дизайна, за да постигат пазарен успех чрез иновации.

Защо да избера тази специалност?

Подготовката на инженери, които да имат и дизайнерски познания е световна тенденция в инженерното образование. В тази магистратура се подготвят специалисти, които обосновано и компетентно да прилагат съвременни материали и технологии за иновативни продукти с високи технически възможности, рационалност, ергономичност и привлекателен външен вид.

Какви са изискванията за прием?

Тази магистратура е предназначена за широк кръг специалисти и за нея могат да кандидатстват завършили ОКС „бакалавър“ и/или „магистър“ по всички специалности от област 5. „Технически науки“.

Какво ще уча?

Студентите се обучават по художествено, ергономично и компютърно проектиране, моделиране и анализ на конкретни изделия (изделия за бита, транспортни средства, опаковки и др.) и инструментална екипировка за получаването им. Именно тези изделия са избрани като обекти за проектиране, защото това са инженерните продукти, които са непосредствено ориентирани към масовия потребител, и защото това са изделията, които най-вече изискват дизайн-мислене и концептуално проектиране. На магистрите се предоставя възможност да овладеят съвременните методи и технологии за моделиране на обекти, както в техния приложен аспект за софтуерна реализация чрез използване на CAD система от висок клас (Siemens NX), така и за усвояването на нови методи в проектирането, дизайна и анализа на нови продукти и усъвършенстването на познати изделия.

Възможности за студентска мобилност

Чрез програма „Еразъм+” могат да се разработват дипломни работи и в компании като „Даймлер-Крайслер”, „Брабус” и пр. или да се участва в международни проекти.

Моята реализация

Завършилите специалност „Проектиране на иновативни инженерни продукти” могат да имат различна творческа кариера: като дизайн-проектанти, консултанти, предприемачи, хора със свободни професии, както и в рамките на фирми и корпорации във всички отрасли на икономиката, науката и образованието. И тази магистратура дава възможност за продължаване на обучението за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”.

Код по ЕСТНК: PIEP
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър - инженер


Професионално направление:

5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UP-PIIP-mag.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Радостина Чамова-Арнаудова
Email: radar@tu-sofia.bg
Кабинет: 4201-А
Тел.:3737

Силвия Миладинова
Email: shm@tu-sofia.bg
Кабинет: 4201-А
Тел.:02 965-3737

Деканска канцелария:

маг. инж. Олга Милева
Email: omileva@tu-sofia.bg
Кабинет: 3242
Тел.:2288

маг. инж. Севинч Мехмед
Email: sesame@tu-sofia.bg
Кабинет: 3242
Тел.:02 965-2288