faculties_present_img

Кандидатстване за магистър

Обучението в степен "магистър" осигурява задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност. Всичките 17 факултета на ТУ предлагат магистърски програми за обучение по държавна поръчка и платено, в редовна и задочна форма. Задочното обучение е само платено. Право да кандидатстват ползват лицата, които имат успех от дипломата за ОКС „бакалавър” не по-малък от „добър”, независимо от вида и формата на избраното обучение. Студентите се приемат с конкурс по документи. Конкурсът се извършва по низходящ ред на състезателния бал. При преминаване от една в друга ОКС се допуска признаване на вече изучавани дисциплини.

 Преминаване от ОКС „бакалавър” в ОКС „магистър” по същата или сродна, посочена в учебния план, специалност

 Документите се приемат във факултетната канцелария на съответната специалност, в срок до една седмица преди началото на учебната година. Максималният състезателният бал е 100 точки и се образува от:

– средния успех от дипломата за ОКС „бакалавър”, умножен по 10. Максимално 60 точки;

– оценката от дипломната работа, умножена по 2. Максимално 12 точки;

– сумата от оценките на 3 предмета, изучавани в курса на обучение, едни и същи за всяка специалност, определени от съответния факултетен съвет. Максимално 18 точки;

– за всяка специалност, по преценка на факултетния съвет, се дават до 10 точки за участие в научна конференция, публикувана статия, изучавана определена дисциплина или група дисциплини, завършен определен университет и др.

Кандидатите за места по държавна поръчка и платено обучение се състезават помежду си в отделни групи. Продължителността на обучението е 1,5 години (3 семестъра).

Преминаване от ОКС „бакалавър” и/или „магистър” в ОКС „магистър”, по специалност или направление, различни от тези, които кандидатът е завършил

Възможността е чрез изравнително обучение. Изравнителното обучение е платено, с минимален срок един семестър (минимум 6 дисциплини).  Записването се извършва чрез конкурс по документи.

След успешно завършване на изравнителното обучение кандидатът може да продължи обучението си в магистърска степен срещу заплащане, заедно със студентите, обучаващи се за магистри.

Кандидат, който не притежава диплома за ОКС „магистър”, може да кандидатства за свободните (незаети) места по държавна поръчка в съответната магистърска специалност.

Състезателният бал е средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на изравнителното обучение, и средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа на вече завършената ОКС. Минималният успех на кандидатите, формиран по описания начин, трябва да бъде „добър“.

Документи за кандидатстване се приемат във факултетната канцелария на съответната специалност в срок до две седмици преди началото на учебната година, а класирането и записването е не по-късно от началото на учебната година.

Преминаване от ОКС „професионален бакалавър” в ОКС „магистър” от същото професионално направление

Завършилите ОКС „професионален бакалавър” могат да продължат образованието си директно в ОКС „магистър” с двугодишно обучение - само за същото професионално направление и само платено.

Обучението  започва с допълващо обучение за изучаване на основни дисциплини, формиращи специалността. Срокът на допълващото обучение е една година (два семестъра). В съответствие с учебния план се осигуряват 60 кредита по ЕСНТК.  Записването се извършва чрез конкурс по документи. Кандидатите трябва да имат успех не по-малко „добър“ от диплома за завършена ОКС „професионален бакалавър”.

След успешно завършване на допълващото обучение студентите продължават обучението си в магистърска степен заедно със студентите, обучаващи се за магистри.