Кандидатстване за ОКС "магистър" - Редовно обучение

Факултет: Енергомашиностроителен Факултет
Специалност: Инженерна безопасност и охрана на труда
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ


Основната цел на предлаганата магистърска програма „Инженерна безопасност и охрана на труда“ е подготовката на висококвалифицирани специалисти с висше инженерно образование с ОКС “магистър“ давайки им необходимите задълбочени знания относно създаване на безопасни условия на труд в сложната система „човек-машина-работна среда“.

Придобиване на възможн...
Още...

Факултет: Енергомашиностроителен Факултет
Специалност: Дизайн и технологии за облекло и текстил
Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ


Обучението се извършва по избор в един от следните три модула: ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБЛЕКЛО ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ТЕКСТИЛ

...
Още...
Факултет: Енергомашиностроителен Факултет
Специалност: Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти
Професионално направление: 5.4. Енергетика
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Технически науки; Професионално направление 5.4 Енергетика


Катедра „Топлинна и хладилна техника“  приема студенти:

За кандидатстване в ОКС "магистър" на завършили ОКС „бакалавър“ по специалност „Топлотехника“ или „Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти“ в ТУ - София и аналогични специалности завършени в други университети.

Сро...
Още...