Кандидатстване за ОКС "магистър" - Редовно обучение

Факултет: Факултет Автоматика
Специалност: Автоматика, информационна и управляваща техника
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

За завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” специалност Автоматика, информационна и управляваща техника от професионално направление 5.2.Електротехника, електроника и автоматика

 

 


Факултет „Автоматика“ (ФА) е водещ център за научни изследвания и обучение в България в областта на автоматичното управление. Научната дейност на академичния състав е призната в цял свят чрез участие в престижни конференции и публикационна дейност в реномирани списания.

Във ФА работят млади преподаватели, които съчетава...
Още...

Факултет: Факултет Автоматика
Специалност: Системи за енергоефективно управление
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

за завършили  ОКС “бакалавър” и/или ОКС “магистър” по специалности от професионални направления 5.2. ЕЕА и 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“ (с изключение на специалност АИУТ от професионално направление 5.2. ЕЕА)

 


Ограниченията в съвременните енергийни източници налагат необходимостта от енергоефективно използване, трансформиране, транспортиране, консумация и управление на процеси, обекти, технологии и производствени системи в материалната и нематериалната сфера на индустрията. Значителна част от актуалните проблеми, свързани при едни и същи други условия с: минимизиране на кон...
Още...

Факултет: Енергомашиностроителен Факултет
Специалност: Хидравлична и пневматична техника
Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

5. Технически науки

 


Обучението включва подготовка по следните три специални направления:

Хидравлични и пневматични системи за задвижване и управление ; Хидравлични и пневматични турбомашини ; Приложна изчислителна хидроаеродинамика ; ...
Още...