Кандидатстване за ОКС "магистър" - Редовно обучение

Факултет: Факултет приложна математика и информатика
Специалност: Анализ на големи масиви и потоци данни
Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Специалността “Анализ на големи масиви и потоци данни” за ОКС магистър е насочена към студенти завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” и/или магистър по специалности от професионални направления 4.1. Физически науки, 4.5. Математика, 4.6 Информатика и компютърни науки и 5.3. Комуникационна и компютърна техника. Специалността е с преобладаваща приложна насоченост, като учебният план е изготвен съобразно изискванията за осигуряване на адекватно на пазара на труда и качествено обучение на специалисти, заложени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация по отношение на  увеличаване броя на обучаващите се софтуерни специалисти в направление 4.6: “Информатика и компютърни науки”.


В магистърската специалност се поставя акцент върху подготовката свързана с разработката на софтуер за анализ на големи данни в социалните мрежи, сигурност на екосистемата на големите данни, дигитални големи данни и компютърна криминалистика и интелигентни системи за персонализирана медицина. Специализиращите дисциплини са свързани с най-съвременните области на софтуерната наука и информатиката...
Още...