Кандидатстване за ОКС "магистър" - Редовно обучение

Факултет: Факултет по транспорта
Специалност: Авиационна техника и технологии
Професионално направление: 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Магистърското обучение се провежда по следните специализации:

  • ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВАСЪС СЪОТВЕТНА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ICAO
  • ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННО-ПРИБОРНАТА АВИАЦИОННА ТЕХНИКАСЪС СЪОТВЕТНА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ICAO

Продължителността на редовното обучение е 1,5 учебна година, включително разработване на дипломна работа. Завършилите ОКС „Магистър“ в специалността  А виационна  Т ехника и Технологии получават необходимите занания и умения за професионална реализация в областта на авиационния транспорт.

За ОКС „Магистър“ по ...
Още...

Факултет: Енергомашиностроителен Факултет
Специалност: Хидравлична и пневматична техника
Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

5. Технически науки

 


Обучението включва подготовка по следните три специални направления:

Хидравлични и пневматични системи за задвижване и управление ; Хидравлични и пневматични турбомашини ; Приложна изчислителна хидроаеродинамика ; ...
Още...
Факултет: Енергомашиностроителен Факултет
Специалност: Инженерна безопасност и охрана на труда
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ


Основната цел на предлаганата магистърска програма „Инженерна безопасност и охрана на труда“ е подготовката на висококвалифицирани специалисти с висше инженерно образование с ОКС “магистър“ давайки им необходимите задълбочени знания относно създаване на безопасни условия на труд в сложната система „човек-машина-работна среда“.

Придобиване на възможн...
Още...