faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Метрология и измервателна техника

Факултет: Машиностроителен факултет

Специалност: Метрология и измервателна техника

Професионално направление: 5.13. Общо инженерство

Обучение: Редовно

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

Професионално направление 5.1 “Машинно инженерство”

Описание:

Основна цел на обучението по специалност "Метрология и измервателна техника” е да подготви високо квалифицирани и широко профилни специалисти със солидна обща инженерна подготовка и задълбочени знания по метрология и измервателна техника, способни да извършват дейности по метрологично осигуряване, контрол, калибриране на средства за измерване и тяхното приложение във всички клонове на науката и промишлеността.

Специалистите, завършили специалността "Метрология и измервателна техника”, ще изпълняват управленски и оперативни дейности, които се изискват за успешното участие на Република България в Единния Европейски Пазар - осигуряване на европейските и световни изисквания към безопасността и качеството на продуктите, проектирани и/или произвеждани от българските предприятия.

Магистрите по МИТ ще са водещи в страната по разработване и прилагане принципи, методи и средства за метрологично осигуряване, сертификация, изпитване и оценяване на безопасност и качество на продукти и процеси определени с международната, европейска и национална нормативна база - законодателни актове и стандарти. Завършилите магистри ще имат реализация във фирми и организации от всички отрасли, както и в специализирани организации като Държавна агенция по метрология и технически надзор, Български институт по метрология, Българска служба по акредитация, Лаборатории за изпитване, калибриране, контрол на продукти, процеси и системи.

Необходими документи:

Документи за кандидатстване:

 • диплома за завършена образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”/оригинал/ или академична справка;
 • молба - декларация по образец ;
 • документи за статии, награди, участия в конференции и др.- прилага се копие на заглавната страница на списанието или сборника, самата статия и съдържанието на списанието или сборника,  копие от документа за награда;
 • квитанция за платена такса за кандидатстване.

Документи за записване:

 • диплома за завършена образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”
 • студентска книжка
 • студентска лична карта
 • студентски картон
 • 4 снимки
 • квитанция за платена семестриална такса
 • лична карта, която след проверка се връща

Краен срок: 2019-12-15

Допълнителна информация:

Технически университет - София, бл.4, канцелария на МФ - студенти, стая 4201а, тел. (02) 9653737

Срок за подаване на документи: 30.09.2019 г. - 08.10.2019 г.
Обявяване на резултатите от класирането: 09.10.2019 г.

Записване: 10.10.2019 г. – 14.10.2019 г.

Начало на семестъра: 14.10.2019 г.