Специалност "Инженерна логистика"

За специалността

Логистиката представлява интердисциплинарна област, която обединява съответно техника, информатика и икономика и осигурява  движението, складирането и обработката на материали, стоки, услуги, както и на принадлежащата информация във веригите за доставки, снабдяване, производство и дистрибуцията в производствени, търговски и транспортни фирми.

Основната задача на инженерната логистика се изразява във физическата реализация и управление на процесите по доставката на необходимите стоки и/или материали на точното място и време при нужното количество и качество с минимални усилия и разходи. Инженерната логистика се базира на принципите на фундаменталните инженерни науки, и то най-вече на принципите за изграждане и управление на системи и процеси за транспортиране, складиране, комисиониране и доставка на стоки и услуги до крайни потребители в национален и международен мащаб.  Инженерите-логистици могат да намерят реализация в някои от най-важните за съвременното общество области – напр., производство, търговия, строителство, урбанистика, транспорт, съобщения, енергетика, екология, минна промишленост, военно дело, медицина, и др.

Защо да избера тази специалност?

Обучението по специалност „Инженерна логистика” има за цел да предостави знания и изгради умения, отговарящи на изискванията на съвременната логистика както на национално ниво, така и в конкурентните условия на европейския и световен пазар. Универсалната широкопрофилна подготовка дава възможност на инженерите-логистици за по-голяма гъвкавост и адаптация към бързо променящите се условия и изисквания на пазара на труда. Съществен елемент, разширяващ значително възможността за успешна кариера е и възможността за продължаване на образованието по различни програми, както в страната, така и в чужбина.

Какви са изискванията за прием?

Съгласно правилата за прием на ТУ – София - http://priem.tu-sofia.bg/

Какво ще уча?

Обучението по специалност ИЛ обхваща и специализиращи дисциплини, с помощта на които се реализират  компетентности и в областта на:

  • производствената, логистичната, транспортната и строителната техника;
  • структурата, елементите и възлите на машини и системи от машини;
  • логистичните процеси, методите за тяхното оразмеряване, изграждането на логистични системи и управление,
  • логистичните информационни системи на идентификационно, оперативно и административно ниво.
  • икономическото оценяване  и стопанското управление на логистичните дейности, както и за правните рамки, в които те се реализират.
  • основите на Европейското техническо законодателство и стандартизация в областта на логистиката, организацията и управлението на проекти, както и методите и изискванията за разработване на техническа документация.

Обликът на специалността се профилира чрез обучение в обособени специализирани модули от избираеми дисциплини, засягащи различни перспективни области на съвременната логистика.

Овладяването на фундаменталните и специализираните дисциплини дава достатъчно знания и умения за успешна работа като инженер-логистик в областта на проектирането, производството, експлоатацията, администрирането и мениджмънта на логистични и индустриални системи.

Възможности за студентска мобилност

За програмен период 2014-2020 г. ТУ получи университетска харта Еразъм (ERASMUS UNIVERSITY CHARTER (EUC)), която осигурява общата рамка за реализиране на европейското сътрудничество във висшето образование.
„Еразъм +” финансира студентската мобилност с цел обучение и/ или практика в чуждестранен университет/предприятие, както и  дейности, свързани с транснационалната мобилност на академичния и административния персонал и  разнообразни проекти.

За информация - http://tu-sofia.bg/university/317

Моята реализация

Инженерът, завършил специалност „Инженерна логистика” притежава фундаментални знания и практически умения в областта на математиката, физиката, химията, информатиката, механиката, машинните елементи, инженерната графика електротехниката и електрониката, икономиката и др. Интердисциплинарният фундамент на специалността се осигурява с разширено изучаване на информационни технологии и хуманитарни науки, техническо законодателство и право, мениджмънт, чужди езици и др.

Код по ЕСТНК: EL
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър-инженер


Професионално направление:

5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 1 годинаОбучението се провежда на: Български;

Студентска канцелария:

маг. инж. Радостина Чамова-Арнаудова
Email: radar@tu-sofia.bg
Кабинет: 4201-А
Тел.:3737

Силвия Миладинова
Email: shm@tu-sofia.bg
Кабинет: 4201-А
Тел.:02 965-3737

Деканска канцелария:

маг. инж. Олга Милева
Email: omileva@tu-sofia.bg
Кабинет: 3242
Тел.:2288

маг. инж. Севинч Мехмед
Email: sesame@tu-sofia.bg
Кабинет: 3242
Тел.:02 965-2288