faculties_present_img

Професионален бакалавър

Изборът за обучение в колеж предоставя най-добрата форма за съчетаване на обучение и работа, при което в по-кратки срокове се придобиват необходимите инженерни и научни познания за успешната професионална реализация.

Двата колежа на университета Колеж по енергетика и електроника и Висш университетски колеж – Сливен са в системата на висшето образование.  В тях се провежда 3-годишно обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър". Учебният процес е организиран  в адаптивна форма на редовно обучение. При определени условия професионалните бакалаври могат да продължат обучението си и да получат образователно-квалификационна степен "бакалавър" и „магистър“ в съответното научно направление, независимо от висшето училище.