Доктор

Образователна и научна степен "доктор" се придобива след успешно защитен научен труд - дисертация. Подготовката става чрез обучение в докторантура,  под научното ръководство на водещи специалисти в научната област. Дисертационният труд се защитава пред Научно жури, състоящо се от известни  учени и трябва да съдържа съществени научно-приложни  и приложни  приноси.

В ТУ - София се предлагат 3 форми на обучение: редовна, с продължителност 3 години, задочна - 4 години и свободна - на самостоятелна подготовка – 2 години.

Кандидатстването за редовен и задочен докторант е с конкурс по научната специалност и чужд език. За зачисляване в свободна докторантура е необходима предварителна подготовка на основната част на дисертационния труд и частично извършена изследователска работа по темата на докторантурата, разгледана и одобрена от първично научно звено.

В зависимост от научната област по време на докторантурата докторантът извършва специфичната изследователска работа, заложена в неговия индивидуален план, подготвя се теоретично в областите, включени в същия план, явява се на докторантски изпит по научната специалност и разработва дисертационния си труд.

За тази най-висока образователна степен са необходими повече качества – задълбоченост на знанията, общ успех от следването, изследователски дух, , амбиция, иновативност и най-вече творчески потенциал.

Кандидат-докторанти по държавна поръчка могат да бъдат български граждани и граждани на държави-членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство. Чуждестранни докторанти, платеното обучение, може да се обучават и на чужд език.

Докторантурата в Университета предлага възможности за специализирано надграждане на знанията и провеждане на задълбочени научни изследвания по 112 акредитирани докторски програми по професионалните  направления: администрация и управление, математика, машинно инженерство, електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника, енергетика, транспорт, корабоплаване и авиация и общо инженерство. В избраната област, освен обучение, има възможност докторантите да участват в научноизследователски проекти, обмяна на опит с български и чуждестранни фирми и университети, участия в национални и международни семинари, конференции, реализиране на допълнителни доходи, което допринася за получаване на добър практически опит и по-добро кариерно развитие.

Докторантите имат всички студентски права: месечна стипендия при редовно обучение, общежитие, предсрочно завършване на  обучението, ползване на цялата материална база, да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Университета, участие по програма „Еразъм“ - обучение, стаж и разработване на части от дисертационния труд в университети от над 30 страни-членки на ЕС и др.

Обучение на докторанти се провежда във всички факултети и в две докторантски училища: на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт и Факултета за френско обучение по електроинженерство.

Докторантското училище на ФаГИОПМ е основано през 2012 г. с решение на Академичния съвет за стимулиране на научноизследователската дейност и осигуряване на преподавателски кадри за факултета. В него се обучават докторанти на немски и английски език, които могат да намерят поприще както в научната и преподавателска сфера така и в индустрията. Докторантите се стимулират от DAAD и се ръководят от български и германски професори.

 Правилник на докторантското училище към ФаГИОПМ (на български език).

 Правилник на докторантското училище към ФаГИОПМ (на немски език).

 Докторантско училище на ФФОЕ е създадено през 2004 г. То е първото в страната, което  въвежда Европейския модел на обучение в докторантура. През 2008 г. училището получи международна акредитация от смесена българо-румънска комисия  по две научни специалности: "Микроелектроника" и "Компютърни системи комплекси и мрежи".

 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 3 Кабинет: 2312 

Лице за контакти:

маг. инж. Мадлен Левкова
Email: madlen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2312
Тел.:2592

Уеб страница:

http://phd.tu-sofia.bg