Специалност "Компютърно и софтуерно инженерство"

За специалността

Магистърската програма по „Компютърно и софтуерно инженерство“ има за цел да даде възможност на студентите, които вече са получили бакалавърска степен в професионалното направление „Комуникационна и компютърна техника“ да разширят и задълбочат знанията и уменията си при формулиране и решаване на разнообразни съвременни проблеми в широк кръг области на приложение на информационните технологии като по този начин са по-ефективни в работата си и са успешни на IT пазара на труда. Студентите придобиват знания в разнообразни аспекти на съвременните тенденции на развитие на компютърното и софтуерно инженерство и усъвършенствани умения, изисквани от днешния конкурентен пазар на труа, при прилагането им в разнообразни области. Обучението има за цел да задълбочи и разшири познанията и уменията на студентите, получени в бакалавърската степен на обучение.

Защо да избера тази специалност?

Компютърните системи и информационните технологии са най-бързо развиващата се и променяща се в наши дни сфера, която има огромна роля в съвременното общество и е дълбоко навлязла във всички аспекти на живота ни. Огромен е недостигът на кадри, които да осигурят успешното развитие на софтуерната индустрия в България: според специално проучване на БАСКОМ (Българска асоциация на софтуерните компании) необходими са три пъти повече специалисти за успешното развитие на софтуерната индустрия в България.

Кадрите, подготвени от ФКСУ, са търсени в широк спектър фирми, предприятия и институции в и извън ИКТ индустрията, както в страната, така и в чужбина. Над 98% от завършилите студенти намират успешна реализация в изучаваната професионална област с много висок осигурителен доход (по данни на Агенцията по заетостта и НОИ).

Какви са изискванията за прием?

Право да кандидатстват ползват лицата, които имат успех от дипломата за ОКС „бакалавър” не по-малък от „добър”, независимо от вида и формата на избраното обучение. Студентите се приемат с конкурс по документи. Конкурсът се извършва по низходящ ред на състезателния бал. Документите се приемат във факултетната канцелария на съответната специалност, в срок до една седмица преди началото на учебната година. Максималният състезателният бал е 100 точки и се образува от: средния успех от дипломата за ОКС „бакалавър”, умножен по 10; оценката от дипломната работа, умножена по 2; сумата от оценките по 3 предмета, изучавани в курса на обучение, едни и същи за всяка специалност, определени от съответния факултетен съвет; за всяка специалност, по преценка на факултетния съвет, се дават до 10 точки за участие в научна конференция, публикувана статия, изучавана определена дисциплина или група дисциплини, завършен определен университет и др. Кандидатите за места по държавна поръчка и платено обучение се състезават помежду си в отделни групи.

За завършилите ОКС бакалавър с различна специалност се предлага едногодишно обучение по изравнителен учебен план в рамките на 2 семестъра (1 учебна година). Изравнителното обучение е платено.  След успешно завършване на изравнителното обучение автоматично се продължава обучение в магистърската степен срещу заплащане.

Какво ще уча?

Образователното развитие на магистър-инженера по „Компютърно и софтуерно инженерство” е надстройка на бакалавърска образователна степен. Общотеоретичната подготовка в основни фундаментални области следва да е получена по време на обучението в бакалавърската степен. Специалната подготовка включва изучаването на задължителни и избираеми дисциплини, даващи възможност за задълбочено изучаване на разнообразна професионална проблематика. Изучаваните в магистърската образователна програма дисциплини се базират на придобитите преди това знания и умения, като ги надграждат с усвояване на общи умения за предлагане на собствени решения на проблеми в областта на информационните технологии с ефикасен анализ и избор на използвани средства и технологии, както и творческо приложение в практиката на придобитите умения чрез съвременни методи и средства за решаване на поставените задачи.

Възможности за студентска мобилност

ФКСУ има интензивни международни контакти с редица европейски университети. Студентите, обучаващи по специалности във ФКСУ, имат участват в студентска мобилност на базата на двустранни Еразъм споразумения с партньори от Англия, Германия, Швеция, Италия, Испания, Португалия, Дания, Холандия, Малта. Многобройни са международните и национални научни проекти, в които участват преподаватели, докторанти и студенти от ФКСУ.

Моята реализация

Магистърската програма по специалността „ Компютърно и софтуерно инженерство” предлага възможност за получаване на необходимите знания и умения за успешна професионална изява и реализация във всички области на приложение на компютърните системи и информационни технологии. Обучението по специалността предоставя възможност на завършващите студенти да бъдат конкурентноспособни на българския и европейски трудови пазари. Завършващите магистър-инженери ще придобият и притежават професионални компетенции за проектиране, разработване и поддържане на компютърни системи; проектиране, разработване, тестване на съвременни технологични решения в различни области на бизнес-приложения, индустриални проблеми, а също и в сферата на научните изследвания.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър- инженер


Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Форма на обучение:Обучението се провежда на: Български;
Учебен план: FKSU_UPlan_MCSE_2017.pdf
Студентска канцелария:

маг. фил. Антоанета Ал-Хусари
Email: al-husari@tu-sofia.bg
Кабинет: 1322-A
Тел.:02 965-2054

маг. инж. Даниела Бочева-Янчева
Email: dbocheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 1327
Тел.:02 965-3139

ик. Десислава Спасова
Email: d.spasova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1327
Тел.:02 965-3139

Самира Алиман
Email: samira@tu-sofia.bg
Кабинет: 1322A
Тел.:02 965-2054

маг. ик. Ралица Пейчева
Email: rpeycheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 1441

Деканска канцелария:

маг. инж. Таня Георгиева
Email: fksu-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 1443-А

бак. инж. Елеонора Иванова
Email: el_ivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1441A
Тел.:02 965-2513