Международни научни проекти

Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ е финансов инструмент за насърчаване и иницииране на проектни идеи свързани с преодоляване на общите предизвикателства и нужди в специфични направления, които да постигнат реална полза за хората и да изградят ефективни връзки между властите и организа...

Още...
Проект: DA-Space - Отворени иновации за повишаване на предприемаческите умения и публично-частното партньорство в региона на река Дунав
Номер на проекта:
Продължителност: 01.01.2017- 30.06.2019
Финансирано от: Interreg – Danube Transnational Programme
Координатор на проекта: City of Ulm, Германия
Координатор на проекта за ТУ - София: проф. д-р инж. Любомир Димитров
Дунавският регион е силно фрагментиран  и има  големи различия между регионите. Тук са едни от най-развитите и едни от най-бедните региони в ЕС. В много дунавски страни малките и средни предприятия (МСП) са двигател на растежа. Например те допринасят за 70% от БВП само в Румъния. Едновременно с това, те трябва да се борят с недобросъвестна бизнес среда и липса на инфраструктура за подпом...

Още...
Проект: EDU-LAB - Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда
Номер на проекта:
Продължителност: 01.01.2017- 30.06.2019
Финансирано от: Interreg – Danube Transnational Programme
Координатор на проекта: European Foundation for Education – Германия
Координатор на проекта за ТУ - София: проф. д-р юр. инж. Стефан Стефанов
Технически Университет – София заедно с Министерството на образованието и науката, Българската Стопанска Камара, Институтът за изследвания на обществата и знанието при БАН,  община Враца и община Видин, участва в международния INTERREG проект “EDU-LAB – New Danubian Governance in Labour Market Relevance of Higher Education (Ново дунавско управление за постигане на съответств...

Още...