Международни научни проекти

Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ е финансов инструмент за насърчаване и иницииране на проектни идеи свързани с преодоляване на общите предизвикателства и нужди в специфични направления, които да постигнат реална полза за хората и да изградят ефективни връзки между властите и органи...

Още...
Проект: - DA-Space Отворени иновации за повишаване на предприемаческите умения и публично-частното партньорство в региона на река Дунав
Номер на проекта:
Продължителност:
Финансирано от:
Координатор на проекта:
Координатор на проекта за ТУ - София:
Дунавският регион е силно фрагментиран  и има  големи различия между регионите. Тук са едни от най-развитите и едни от най-бедните региони в ЕС. В много дунавски страни малките и средни предприятия (МСП) са двигател на растежа. Например те допринасят за 70% от БВП само в Румъния. Едновременно с това, те трябва да се борят с недобросъвестна бизнес среда и липса на инфраструктура за подпом...

Още...
Проект: - EDU-LAB - Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда
Номер на проекта:
Продължителност:
Финансирано от:
Координатор на проекта:
Координатор на проекта за ТУ - София:
Технически Университет – София заедно с Министерството на образованието и науката, Българската Стопанска Камара, Институтът за изследвания на обществата и знанието при БАН,  община Враца и община Видин, участва в международния INTERREG проект “EDU-LAB – New Danubian Governance in Labour Market Relevance of Higher Education (Ново дунавско управление за постигане на съответств...

Още...