Анотация: „Хоризонт 2020“ е нова програма, която обединява досегашните програми и инструменти, финансиращи научни изследвания и разработване на нови технологии - Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, дейностите, свързани с иновациите, от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации и Европейския институт за иновации и технологии.
С бюджет от 80 млрд. евро (в предложението на ЕК) за периода 2014 - 2020 г. програмата е част от усилието за създаване на растеж и нови работни места в ЕС. Тя свързва научните изследвания и иновациите – от научното изследване до продажбата, всички форми на иновации, като предлага опростен достъп до финансиране за фирми, университети, институти от всички страни в ЕС и трети страни.

Допълнителна информация:

Програмата има три приоритета:

  • Наука на най-високо ниво – укрепване на позицията на ЕС като световен лидер в научните постижения

  • Конкурентни индустрии – укрепване на индустриалното лидерство чрез иновации, целящи да върнат Европа по пътя на растежа и създаването на работни места

  • По-добро общество – въвеждане на нови методи за справяне със социалните предизвикателства по отношение на шест ключови области – здравеопазване, демографски промени и благосъстояние; безопасност на храните, устойчиво земеделие, морско дело и био-икономика; сигурна, чиста и ефективна енергия; развитие на устойчив транспорт; борба с климатичните промени и ресурсна ефективност и създаване на обединени, иновативни и сигурни общества.

„Хоризонт 2020“ ще отговори на обществените предизвикателства като помогне да се хвърли мост над пропастта между науката и пазара. Например, подкрепяйки иновативни предприятия да направят своя технологичен пробив чрез приложими продукти с реален търговски потенциал. Този пазарно ориентиран подход ще включва създаването на партньорства с частния сектор и правителствата, за да бъдат събрани необходимите ресурси.

Бенефициенти:
Научноизследователски институти, университети, иновативни частни компании, малки и средни предприятия. Ще могат да се финансират дейности във всички сектори на икономиката: селско стопанство, рибарство, хранителна промишленост, транспорт, енергетика (по-специално използването на възобновяеми енергийни източници), информационни и комуникационни технологии.


За допълнителна информация: