faculties_present_img

Структура и управление

Техническият университет (ТУ) - София е с автономно управление.

Управлението на ТУ - София и на звената му се осъществява от изборни академични органи за управление и назначавани административни ръководители. Ректорът, деканите и другите академични ръководители на звената, заместниците им и членовете на Академичния съвет и факултетните съвети се избират чрез тайно гласуване за срок от 4 години.

Органите на управление на ТУ - София са:

Общото събрание (ОС), което е Висшият орган за управление. В ОС се включват всички щатни хабилитирани работници, представители на нехабилитираните научни работници, на студентите, на редовните аспиранти, на служителите, както и представители на външни организации и изтъкнати специалисти от практиката.

Академичният съвет (АС) е колективен орган за управление на ТУ - София. АС формира насоките на учебната, научната и кадровата дейност и развитието на материалната база.

Ректорът на ТУ-София ръководи, организира, контролира и координира цялостната дейност на университета.

Зам. ректор