faculties_present_img

Оперативни програми

ОП "Развитие на човешките ресурси"
Име на проект Ръководител

BG051PO001-4.3.04-0040 
"Развитие на дистанционен център за електронно обучение на инжeнерно

педагогически кадри"
 

проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков
BG051PO001-4.3.04-0042
"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"

проф. дтн Иван Ячев (ЕФ)

BG051PO001-4.3.04-0044 
"Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по "Компютърни науки"

проф. д-р Огнян Наков (ФКСУ)

BG051PO001-4.3.04-0045 
"Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния процес на Машинно-технологичен факултет (МТФ) при Технически университет – София (ТУ – София)"
проф. д-р инж. Георги Тодоров (МТФ)
BG051PO001-4.3.04-0048 
"Център за електронно дистанционно обучение и услуги за придобиване на академични и професионални езикови умения и компетенции към ДЧЕОПЛ на ТУ–София"
Весела Димитрова Френгова (ДЧЕОПЛ)
BG051PO001-4.3.04-0053 
"ПРОГРЕС-ФТК: Платформа за персонализиране на обучението с гаранция за растежи ефективно самоусъвършенстване във Факултета по Телекомуникации"
проф. д-р Вл. Пулков(ФТК)
BG051PO001-4.3.04-0058 
"Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети"
проф. д-р Ташо Ташев(ФАИО)
BG051PO001-3.1.07.-0015 
"Актуализиране на учебни програми/ планове и създаване на нов учебен план/ програми за обвързване на инженерното и бизнес обучението в съответствие с изискванията на пазара на труда"
проф. д-р Младен Велев
BG051PO001-3.1.07-0018 
"Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София по измервателна техника и управление на качеството (ИТУК)"
проф. Любомир Димитров (МФ-ФА)
BG051PO001-3.1.07-0022 
"Създаване и актуализиране на учебни програми за обучение на студенти в областта на управление на ресурси в предприятията"
доц. д-р Милена Лазарова (ФАИО)
BG051PO001-3.1.07-0023 
"Актуализиране на образователни програми за бакалавър, магистъри и магистър-изравнително обучение след професионален бакалавър и други професионални направления в областта на Компютърното и софтуерното инженерство."
проф. д-р Пламенка Боровска (ФКСУ)
BG051PO001-3.1.07-0048 
"Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ-София и създаване на нова съвместна магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда"
доц. д-р инж. Емил Манолов (ФЕТТ)
BG051PO001-3.1.07-0063 
"Актуализиране на учебни програми по електротехнически специалности в ТУ-София в съответствие с изискванията на бизнеса"
проф. д-р Иван Ячев (ЕФ)
BG051PO001-3.1.08-0023 
"Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет - София (ТУ-София)"
проф. д-р инж. Марин Христов
BG051PO001-3.1.09-0006 
"Система за кариерно развитие на академичния състав на Технически университет - София (СиКРАС-ТУС)"
проф. дтн Сашо Гергов
BG051PO001-3.3.06-0046 
"Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии"
проф. д-р инж. Георги Тодоров (МТФ)

BG051PO001-3.3.07-0002 
"Студентски практики",   Правила,   Срокове

проф. д-р инж. Валери Младенов (ФА)

ОП "Конкурентоспособност"

Име на проект Ръководител