faculties_present_img

Иновации

Иновационните решения в Технически университет – София покриват широкия спектър от експертиза на неговите изследователи. Иновациите са в няколко направления: 

  • Прилагане и адаптиране на съществуващи технологии в нови области и отрасли и конкретни инженерни решения 
  • Създаване, изследване или тестване на нови материали, технологии и конструктивни решения в почти всички области на техниката
  • Оптимизиране на технологични процеси и снижаване цената на производство 
  • Внедряване на  съществуващи международни високотехнологични производства и разработки в българската индустрия
  • Подобряване на качеството и екологичните показатели на произвежданата продукция чрез въвеждане на съвременни технологии за оценка на тяхната функционалност, екологичност и адекватно пазарно проучване
  • Внедряване на нови методи за обучение, както и фирмена национална и международна практика на студентите с цел осигуряване на съвременни познания и умения