ЛАБОРАТОРИЯ ПО ШЕВНО ПРОИЗВОДСТВО

12_.jpg

Лабораторията по „Шевно производство” е предназначена за обучение на студенти от ОКС „бакалавър”
по дисциплините „Мода и дизайн на облеклото”, „Конструиране на облекла”, „Моделиране на облекла”, „Технология на облеклото” и ОКС „магистър” – „Технологични системи за облекла”, „Моделиращи системи за облекла”, „Графичен дизайн на облеклото”.
Лабораторията разполага с необходимите академични, информационни и материални ресурси за обуче-
ние на докторанти и специализанти и за провеждане на научни изследвания в областта на проектирането и технологията за изработване на облекла.
Лабораторията е оборудвана с 15 работни места за обучение по технология на облеклото, с 15 студентски места за традиционния начин за конструиране, моделиране и градиране на различни по вид и предназначение облекла и с 5 интегрирани места за работа със специализирана CAD система на фирмата Gerber Technology.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет:  

Ръководител:

доц. д-р инж. Радка Атанасова
Имейл: ratanasova@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2902
Кабинет: 3421