ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРЕДАЧЕСТВО

8_.jpg

В лабораторията се провеждат лабораторни упражнения по „Предачество”, „Компютърно проектиране на прежди и тъкани”, „Дизайн на тъкани и плетива”, „Съвременни методи на предене”. Лабораторията е оборудвана със стендове, демонстриращи принципа на работа на основните машини от технологията за получаване на памучни прежди, и представящи три от петте предачни методи с реално индустриално приложение.
Лабораторията е оборудвана с машини, свързани с преработката на вълнени и вълнен тип влакна. Те дават възможност да се разгледа взаимодействието между преработвания материал и механизмите.
Студентите получават практически познания по управление и контрол на процесите в предачното
производство и се създава цялостна професионална основа, свързана с познанието на нишковидните продукти, които представляват градивна единица за всички площни и конфекционни изделия.
Катедрата разполага с интерактивни софтуерни продукти за теоретично проектиране и симулиране
на прежди. Разработени са и електронни каталози с практически примери за решаване на технологични задачи.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет:  

Ръководител:

доц. д.т.н. Радостина Ангелова
Имейл: radost@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2904
Кабинет: 3501-А