ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЪКАЧЕСТВО

10_.jpg

Тъкачната лаборатория в катедра „Текстилна техника” подпомага създаването в студентите на нужната професионална основа за тъкачните процеси, машини, технологии и изделия. В лабораторията се провеждат лабораторни упражнения по „Тъкачество”, „Компютърно проектиране на прежди и тъкани”, „Дизайн на тъкани и плетива”, „Проектиране на сложни тъкачни структури”. В лабораторията са изложени мостри на различните нишковидни и площни структури, чрез които студентите получават професионален поглед върху естетиката и свойствата на текстилните изделия. Заедно с това лабораторията разполага с интерактивни софтуерни продукти за проектиране и симулиране на тъкачни структури и десенирането им.
Лабораторията е оборудвана с микроскоп с включена дигитална камера и софтуер за обработка на
изображения, на който могат да се наблюдават и анализират текстилни мостри.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет:  

Ръководител:

доц. д.т.н. Радостина Ангелова
Имейл: radost@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2904
Кабинет: 3501-А