faculties_present_img

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛНО МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ И ИЗПИТВАНИЯ

9_.jpg

Лабораторията по „Текстилно материалознание и изпитвания” е оборудвана с уреди и апарати за изследване на свойствата на текстилните материали – микроскопи (монокулярни и стерео) с различна степен на увеличение, дигитални камери и софтуерни продукти за заснемане, обработка и измерване на изследваните обекти; влагомер с автоматизиран пренос на данни към компютър и приложен софтуер; уреди за измерване на геометричните, структурни и масови характеристики на влакна, прежди и площни изделия. Лабораторията разполага със съвременни уреди за изследване на преноса на течности в текстилни структури, определяне на дебелината и степента на компресия на площни изделия, коефициента на триене на нишки, устойчивостта на претриване, склонността към пилингообразуване и др. Значителна част от уредите са свързани към компютри, на които е инсталиран специализиран софтуер за обработка и визуализация на резултатите. Лабораторията разполага също така със софтуерни продукти за статистическа обработка на данните, за моделиране и симулиране на обекти и процеси. Изградена е Wi-Fi мрежа. Студентите добиват практически познания за работа в изпитателна лаборатория, за обработка и анализ на получените резултати. Уредите и апаратите се използват в учебната работа, за дипломно проектиране и за научни изследвания на преподаватели и докторанти.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет:  

Ръководител:

проф. д-р инж. Диана Германова-Кръстева
Имейл: dianakra@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-3629
Кабинет: 3416