faculties_present_img

Специалности

Електротехническият факултет обучава студенти за придобиване на образователно-квалификационните степени магистър и бакалавър по специалносттите: 

1. Електротехника

2. Електроенергетика и електрообзавеждане 

3. Електрическа енергия от възобновяеми източници на енергия

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 12 Етаж: 2 Кабинет: 12222 

Студентска канцелария:

Пенка Широва
Email: ef-stud@tu-sofia.bg
Кабинет: 12210
Тел.:02 965-23 69

Снежинка Иванова
Email: ef-stud@tu-sofia.bg
Кабинет: 12210
Тел.:02 965-23 69

Деканска канцелария:

маг. инж. Недка Иванова
Email: ef-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 12222
Тел.:02 965-2370

Уеб страница:

http://ef.tu-sofia.bg