faculties_present_img

Специалност "Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници"

За специалността

Двадесет и първи век определено е век, в който ще доминират два основни фактора – задоволяване на енергийните нужди на човечеството и опазването на околната среда. Влиянието на тези фактори ще бъде съществено както в геополитически план, така и в ежедневието на хората. Усилията на човечеството са насочени към пестене на класическите енергийни ресурси чрез използване на алтернативни и рационални начини на производство и потребление на електрическата енергия.

Тази магистърска специалност е предназначена за обучение на  студентите в модерните направления на производство, проектиране, присъединяване, съхранение, управление и рационално използване на електрическата енергия. Специалността предлага високо ниво на образование, съгласувано с индустрията и енергетиката. Студентите ще получат възможността да научат как да се справят с различни проблеми на електрическата енергия - от прилагането на новите научни открития за генериране, транспортиране и използването на електрическа енергия, до създаването на нови архитектури на електрическите мрежи (вкл.”smart”), включващи класически и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Студентите ще придобият навици как да приложат знанията си  за решаването на проблемите по развитието на възобновяемите енергийни източници и енергетиката като цяло, а така също и за ефективното използване на електроенергията в инженерния, социалния и икономическия контекст на нашето и европейското развитие.

Продължителността на обучението е:

 • в редовна форма - 1,5 години: 2 семестъра с учебни занятия и 1 семестър за дипломно проектиране.
 • в задочна форма - 2 години: 3 семестъра с учебни занятия и 1 семестър за дипломно проектиране.
Защо да избера тази специалност?

Защото моят професионален живот ще се простира до 70-те години на 21-ви век.

Обучението по специалността „Електрическа енергия от ВЕИ“ подготвя магистри – инженери, които притежават солидни знания както в конкретната област на възобновяемите енергийни източници, така и по широк кръг от проблеми, свързани с рационалното производство, преобразуване и потребление на електрическа енергия и на техническите средства, необходими за това.

Тази подготовка ги прави водещи специалисти в изброените области и им дава възможност за многостранна реализация в български фирми, международни компании, научно-изследователски организации с много добри позиции и възможности за кариерно развитие. 

Какви са изискванията за прием?

За специалността „Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници” се приемат кандидати завършили ОКС „бакалавър” и/или „магистър” по всички специалности от професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”, което включва специалностите: “Електротехника”, “Електроенергетика и електрообзавеждане”, „Електроника”, „Автоматика, информационна и управляваща техника” и всички специалности от професионално направление  5.3.”Комуникационна и компютърна техника”.

За завършили други технически или нетехнически специалности се предлага изравнителен курс по специалностите “Електротехника” или “Електроенергетика и електрообзавеждане” в Електротехническия факултет на ТУ-София.

Документи за кандидатстване се подават в канцеларията на Учебния отдел на ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ, стая № 12210 (блок 12), тел. 02 965-23-69.

Какво ще уча?

В модерни, специално оборудвани за целта лаборатории, ще изучавам дисциплини, формиращи широка техническа култура в областта на електричеството и даващи възможност за многостранна реализация.

Обединяващото звено на обучението по специалността е производството, преобразуването и ефективното потребление на електрическа енергия от ВЕИ. Обучението е интердисциплинарно и засяга широк кръг от проблеми на рационалното производство и потребление на електроенергия. Студентите получават знания в следните области:

 • Възобновяеми енергийни източници и електрически генератори
 • Силови електронни преобразуватели, използвани при преобразуване на енергията от ВЕИ
 • Съхранение и повторно използване на енергия от ВЕИ
 • Оптимизация на възобновяеми енергийни системи
 • Електрическа част на електрически централи, използващи ВЕИ
 • Рационално използване и качество на електрическата енергия
 • Електрически мрежи и системи при децентрализирано производство на електрическа енергия
 • Системи за релейна защита и автоматизация в областта на енергетиката, електроснабдяването  и електрообзавеждането
 • Електрозадвижвания с повишена енергийна ефективност чрез използване на съвременни електронни преобразуватели, контролери и алгоритми за управление
 • Енергетична технология и екология
 • Управление на процеси по разход на енергия
 • Законова уредба и пазар на електрическата енергия в Република България и в страните от ЕС

 

Обучението по дисциплините се провежда както чрез използване на традиционни методи - аудиторни занятия под формата на лекции и упражнения, така и на електронни форми за дистанционно обучение чрез достъп до обучителната платформа през Internet.

В учебния план на специалността е предвидено индивидуално изработване и представяне от студентите на два курсови проекта и на две курсови работи.

Обучението по специалността „Електрическа енергия от ВЕИ“ завършва с изработване и защита на дипломна работа. По време на дипломното проектиране студентите се обучават в самостоятелно решаване на инженерни проблеми, поставени от практиката, или на такива с изследователска цел. Особено внимание се обръща на качественото изработване на дипломния проект и неговото атрактивно представяне пред държавната изпитна комисия по време на дипломната защита.

Възможности за студентска мобилност

Студентите от специалността „Електрическа енергия от ВЕИ“ имат възможност за студентска мобилност чрез образователната програма "Еразъм" в университети в чужбина – Германия, Испания, Франция, Гърция и други страни.

Моята реализация

Завършилите инженери от специалността „Електрическа енергия от ВЕИ“ имат възможност да работят в научно-изследователски, проектантски, инженерингови и консултантски фирми и организации, чиято дейност е свързана с:

 • производство, пренос, преобразуване и потребление на електрическа енергия;
 • развойна дейност, планиране и строителство на енергийни системи и обекти, използващи ВЕИ и/или традиционни източници на енергия;
 • развойна дейност и производство на елементи, оборудване и системи за получаване, преобразуване, съхранение и използване на електрическа енергия вкл. и тази от ВЕИ;
 • инженеринг в областта на енергийната ефективност, рационалното производство и потребление на енергията;
 • екологията и мерки за опазването на околната среда при производството и потреблението на електрическа енергия;
 • развой, производство и внедряване на системи за електрозадвижване с прилагане на технологии за енергийна ефективност;
 • прилагане и усъвършенстване на нормативната база, надзора и контрола в частните фирми и държавните органи в областта на енергетиката и енергийната ефективност;
 • управленски и изпълнителни звена в държавната администрация, индустрията, енергетиката, транспорта, строителството, селското стопанство и отраслите на непроизводствената сфера;

Освен това завършилите студенти могат успешно да продължат професионалното си развитие като докторанти и изследователи в научни и изследователски центрове, университети и др.

Код по ЕСТНК: Няма
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Електроинженер


Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 години
Задочно - 2 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPlan-EF-EEVEI-mag-zad.pdf
Студентска канцелария:

Пенка Широва
Email: ef-stud@tu-sofia.bg
Кабинет: 12210
Тел.:02 965-23 69

Петя Димитрова
Email: ef-stud@tu-sofia.bg
Кабинет: 12210
Тел.:02 965-23 69

Деканска канцелария:

Десислава Стоплийска
Email: ef-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 12222 (12427)
Тел.:02 965-2370 (2109)