Катедра "Електроенергетика"

През 1946 година е създадена катедра “Приложна електротехника” с ръководител проф. инж. Нанчо Стефанов Нанчев към отдела по електроинженерство на Машинно-електротехнологичния факултет на Висшето техническо училище- София. Две години по-късно катедрата е преименувана в катедра “Електрически централи, мрежи и системи” с ръководител проф. инж. Нанчо Стефанов Нанчев. През 1964 година, тази катедра се разделя на две катедри: “Електрически мрежи и системи” с ръководител проф. инж. Нанчо Нанчев и катедра “Електрически централи” с ръководител проф. инж. Коцо Аврамов Христов. През 1997 г. с решение на Академичния съвет на ТУ-София /протокол № 1/ 23.09.1997 год. катедрите “Електрически централи” и “Електрически мрежи и системи” се обединяват в катедра “Електроенергетика” с ръководител проф. д-р инж. Петко Петров Нотов.

Това е една от началните катедри на висшето електроинженерно образование в България. Катедрата разполага с официално одобрени и заверени, учебни планове (за степен “бакалавър” и за степен магистър) и учебни програми по всички дисциплини, водени от катедрата, както и конспекти по тях. Катедрата разполага с пълен комплект актуална учебна документация (включително списъци на студентите, дипломантите, специализантите), както и архив от такава документация за изминалите 20 години (включително, дипломни и дисертационни работи, защитени пред катедрата, оценки на положени изпити в катедрата и др.).

   Преподавателите от катедрата са признати и водещи специалисти в различните направления на електроенергетиката: перспективно планиране на развитието на ЕЕС; автоматизацията на ЕЕС; установените и преходните режими в ЕЕС; проектирането и експлоатацията на електрическите централи; електрически мрежи и системи; електротехнически материали и техниката на високите напрежения; техническа безопасност и инженерна екология в енергетиката; икономиката на енергетиката). Същите са и автори на учебници, справочници и други пособия, които се използуват от студентите по електроенергетика във всички ВТУЗ, както и от инженерите и техниците в системата на НЕК и от електроинженерите в индустрията и транспорта. Те са автори на методи, програмно осигуряване, проекти от национално значение и авторски свидетелства в областта на електроенергийната техника.

Интернет страница:http://elektroenergetika.tu-sofia.bg

 • Ръководител катедра

  Colov_2287.png
  Име: Ангел Цолов
  Научна степен: проф. д-р инж.
  Телефон: 02 965-2101; 2107
  Кабинет: 12416; 12425
  E-mail: abc@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  Dimo_314.png
  Име: Димо Стоилов
  Научна степен: проф. д-р инж.
  Телефон: 02 965-2103
  Кабинет: 12422
  E-mail: dstoilov@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Ангел Цолов
тел.:02 965-2101; 2107
каб.:12416; 12425
E-mail: abc@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Валентин Колев
тел.:02 965-2047
каб.:12438
E-mail: vkolev@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Димо Стоилов
тел.:02 965-2103
каб.:12422
E-mail: dstoilov@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Иван Иванов
тел.:02 965-2043
каб.:12440
E-mail: ivec@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Петко Нотов
тел.:02 965-2091
каб.:12402
проф. д-р инж. Петър Наков
тел.:02 965-2115
каб.:12436
E-mail: pnakov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Александър Овчаров
тел.:02 965-2093
каб.:12421
E-mail: aovcharov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Антоанета Тодорова
тел.:02 965-2443
каб.:12436
доц. д-р инж. Даниел Добрилов
тел.:02 965-2093
каб.:12412
E-mail: dobrilow@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Димитър Богданов
тел.:02 965-2099
каб.:12414
E-mail: dbogdanov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Константин Малчев
тел.:02 965-2099
каб.:12414
E-mail: kmalchev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Красимир Боев
тел.:02 965-2117
каб.:12515
E-mail: boevkr@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Мария Кънева
тел.:02 965-2097
каб.:12404
E-mail: mkaneva@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Рад Станев
тел.:02 965-2491, 2103
каб.:12424,12403
E-mail: rstanev@tu-sofia.bg
доц. д.т.н. Станимир Вичев
тел.:02 965-2099
каб.:12414
E-mail: svichev@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Ива Драганова-Златева
тел.:02 965-2115
каб.:12436
E-mail: ivadraganova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Никола Николов
тел.:02 965-2103
каб.:12422
E-mail: n_nikolov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Николай Витков
тел.:02 965-2119
каб.:12517
E-mail: nvitkov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Татяна Радева
тел.:02 965-2117
каб.:12515
E-mail: t_radeva@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Десислав Тодоров
тел.:02 965-2119
каб.:12517
E-mail: desislav_todorov@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

маг. инж. Десислава Стоплийска
тел.:02 965-2109
каб.:12427
E-mail:katedra-ee@tu-sofia.bg
маг. инж. Стефан Тенев

 • Автоматизация на електроенергийните системи (BEPP48.1)
  • Целта на изучаването на дисциплината е студентите да се запознаят с по-важните системи за автоматизация на енергийни обекти, да придобият практически умения за изследване на конкретни автоматични системи, да се запознаят с различните видове литературни източници. Постигането на тази цел ще позволи на студентите самостоятелно да разширяват съществуващите и усвояват нови знания в областта на автоматизацията на е.е.с.

   Изучават се теоретични въпроси, свързани с изискванията, принципните схеми, принципите на работа и изчисляването на настройките на типични устройства, използвани за автоматизация на процесите в е.е.с. Разглеждат се устройствата за противоаварийна автоматика. Изучават се принципите и средствата за автоматично регулиране на възбуждането, честотата и активната мощност на синхронните генератори, както и синхронизацията при включването им в паралелна работа. Чрез лабораторните упражнения се изграждат практически умения за изследване на автоматичните устройства, както и нагледно запознаване с тяхното действие.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Ангел Цолов

 • Вериги и сигнали (MEPP12.4)
  • Учебната дисциплина "Вериги и сигнали" има за цел да задълбочи и разшири познанията по електрически вериги и сигнали в областта на електрическите централи, мрежи и системи.

   Дисциплината обхваща раздели от теория на сигналите и теория на веригите. Изучават се съвременни проблеми от анализа на процеси в електрически вериги и системи при аналогови и цифрови въздействия. Отделено е специално внимание на конкретни алгоритми за анализ и тяхното практическо приложение.

   Лектори:

   гл. ас. д-р Николина Петкова

 • Електрическа част на електрически централи и подстанции (BEPP38)
  • Дисциплината е фундаментална за специалността и цели да създаде солидна теоретична и практическа база за усвояване на следващите специализирани учебни дисциплини.

   Дисциплината се занимава с теоретични и практически проблеми на електрообзавеждането в електрическите централи и подстанции. Тези проблеми включват технологически особености, избор на апаратура и тоководеши части, главни електрически схеми и схеми за собствени нужди, разпределителни уредби, системи за управление, компановки на електрическите централи и подстанции.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Александър Овчаров

 • Електрически мрежи в населените места (BEPP49.2)
  • Целта на обучението по дисциплината “Електрически мрежи в населените места” е студентите да придобият необходимите познания по структурата, конструктивното изпълнение, проектирането, развитието и експлоатацията на електрическите мрежи в населените места.

   Тя запознава студентите с основните проблеми на проектирането и експлоатацията на електрическите мрежи в населените места. Разглеждат се проблемите с определянето на максималните изчислителни електрически товари на селищата, превръщането на разпределителните мрежи в активни, схемите на разпределителните електрически мрежи, обособяването на микромрежи, оптималното разположение на местата на  трафопостовете за обществено-битовите потребители, методите за оразмеряването на кабелната електрическа мрежа и оценка на надеждността на разпределителните мрежи. 

   Лектори:

   доц. д-р инж. Васил Агапиев

 • Електрически мрежи и системи (BEPP33)
  • Целта на обучението по “Електрически мрежи и системи” е студентите да получат необходимите знания за конструктивното изпълнение, проектирането и експлоатацията на мрежи с различни номинални напрежения. Те получават и необходими умения за определяне на режимните параметри и за анализ на работата на електрическите мрежи.

   Разглежда се конструктивното изпълнение на електрическите мрежи. Отделено е внимание  на проектирането, определянето на изчислителните електрически товари, схемите  на електрическите мрежи и методите за електрическото им оразмеряване. Разглеждат се методите за определяне на разпределението на мощностите в различни по конфигурация и предназначение електрически мрежи и въпроси свързани с регулиране на напрежението и честотата и планиране на генерацията в електроенергийната система (ЕЕС). Представят се същността и тенденциите за развитие на интелигентните мрежи (Smart grids). 

   Лектори:

   проф. д-р инж. Димо Стоилов

 • Електрически мрежи и системи (BEPP33)
  • Целта на обучението по “Електрически мрежи и системи” е студентите да получат необходимите знания за конструктивното изпълнение, проектирането и експлоатацията на мрежи с различни номинални напрежения. Те получават и необходими умения за определяне на режимните параметри и за анализ на работата на електрическите мрежи.

   Разглежда се конструктивното изпълнение на електрическите мрежи. Отделено е внимание  на проектирането, определянето на изчислителните електрически товари, схемите  на електрическите мрежи и методите за електрическото им оразмеряване. Разглеждат се методите за определяне на разпределението на мощностите в различни по конфигурация и предназначение електрически мрежи и въпроси свързани с регулиране на напрежението и честотата и планиране на генерацията в електроенергийната система (ЕЕС). Представят се същността и тенденциите за развитие на интелигентните мрежи (Smart grids). 

   Лектори:

   проф. д-р инж. Димо Стоилов

 • Електронни системи за автоматизация в електроенергетиката (МЕРР04)
  • Целта на дисциплината е да предостави необходимите теоретични основи, с помощта на които да се съставят и изследват теоретични модели, както и да формира минимума практически умения при работа със съвременния софтуер за това.

   В дисциплината се дават теоретичните основи и се развиват основни практически умения за програмиране и разработване на вградени микропроцесорни системи и програмируеми логически контролери.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Ангел Цолов

 • Електротехнически материали (BEPP28)
  • С обучението си по дисциплината студентите ще получат необходимите теоретични познания за строежа и свойствата на различните видове материали, които познания обуславят приложимостта им в електротехниката. С лабораторните упражнения студентите ще придобият практически умения за измерване и определяне на основните характеристики на материалите, съобразно изискванията на действащите нормативни документи.

   В дисциплината Електротехнически материали се изяснява физическата същност на процесите, които настъпват в електротехническите материали под действие на електрическо и магнитно поле.

   Изучават се основните свойства и факторите, които влияят върху тези свойства в условията на експлоатация на различните материали, както и областта на приложението им в електротехниката.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Антоанета Тодорова

   проф. д-р инж. Петър Наков

 • Изпитвания на електрически съоръжения (BEPP51.1)
  • Целта на учебната дисциплина е завършващите следването си студенти от специалността " Електроенергетика" да получат заключителни познания и практически умения по технически и нормативни изисквания за изпитване на електрическите съоръжения в централи и подстанции при експлоатационни условия, както и апаратурата, използувана при тези изпитвания.

   В дисциплината “Изпитвания на електрически съоръжения” се разглеждат  изпитванията на силови трансформатори и автотрансформатори, комутационни апарати за високо напрежение, измервателни трансформатори, акумулаторни батерии, изолатори, заземителни съоръжения и др., а също така методите и техническата реализация на аналогова и цифрова измервателна апаратура за тези изпитвания. Изучават се специализирани апарати, методи и схеми за провеждане на изпитванията при първоначално пускане, експлоатация и профилактика на съоръженията.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Александър Овчаров

 • Икономика на електроенергетиката (МЕРР05.1)
  • Целта на дисциплината е да се изучат приложенията на икономическите механизми на пазарното стопанство в специфичните условия на електроенергетиката.

   В дисциплината се изучават конкретни и специфични  икономически въпроси по дейностите при производството, пренасянето и реализацията на електрическата енергия. Студентите придобиват знания за: икономическите показатели на електроенергийните предприятия; планиране на дейностите в електроенергетиката; балансите на електрическата енергия и на електрическите мощности; общия енергиен баланс на страната, пазара на електрическата енергия и др.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Валентин Колев

 • Инженерна екология (MEPP10.1)
  • Цели на дисциплината са придобиването от студентите на знания по националните и глобални екологични проблеми и по инженерните методи и средства за опазване на околната среда и управление на дейностите в това направление в енергетиката, които са необходими за бъдещата им  практика при проектирането и експлоатацията на електрическите централи, мрежи и системи, при електроснабдяването и електрообзавеждането на предприятия и обекти в различни отрасли на икономиката.

   В курса се разглеждат основните въпроси по националните и глобални екологични проблеми и по инженерните методи и средства за опазване на околната среда и управление на дейностите в това направление в енергетиката, проблемите по ефективност на използване на енергийните ресурси, оценка на въздействието върху околната среда, eкологичния риск при експлоатацията на електрическите централи, мониторинга, устойчивото развитие и др.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Иван Иванов

 • Координация и диагностика на електрическата изолация (МЕРР12.3)
  • Целта на дисциплината е да се запознаят студентите по-задълбочено с основите на теорията и проблемите свързани с координацията на изолацията на електрическите съоръжения в електрическите системи.

    

   Класифицирани са различните видове напрежения и пренапрежения, които се появяват и установяват в системите средно, високо и свръхвисоко напрежение. Подробно са разгледани видовете изпитвателни напрежения, както и уредбите за получаване на различни по форма в съответствие с нашите и международни стандарти напрежения. Специално внимание е обърнато на измерването и регистрирането на различните видове напрежения в експлоатационни условия. Разгледан е метод за изчисляване на комутационни пренапрежения на базата на метода с пространство на състоянията.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Валентин Колев

 • Къси съединения (BEPP37)
  • Целта на обучението по дисциплината “Токове на къси съединения” е студентите да усвоят инженерните методи за определяне на токовете на късо съединение, което ще им помогне в практиката при избора на схеми на електрически централи и подстанции, на комутационната апаратура, на токопроводи, на настройката на релейни защити и противоаварийна автоматика, при избора на заземителни уредби и др.

   В дисциплината се изучава физиката и моделирането на електромагнитните процеси в генераторите и другите елементи на електроенергийната система. Разглеждат се инженерни методи за определяне на токовете на късо съединение при симетрични, несиметрични, надлъжни и напречни повреди в преносните и разпределителните мрежи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Константин Малчев

 • Мениджмънт (BEPP46)
  • Инженерите в електроенергийната система са по правило мениджъри и поради това студентите се обучават да анализират, организират и управляват човешкото поведение на работното място с цел постигане на желани работни резултати, да идентифицират и решават проблеми, да разбират проблемите на управлението в съвременните условия на коренни промени на ЕЕС.

   Дисциплината се занимава с общия мениджмънт и неговото приложение в електроенергийната система, промишлените предприятия и електрическия транспорт. Изучават се основните мениджърски функции и принципи и се спецификите им при управлението на тази уникална система, отличаващи управлението й от това на другите отрасли, особеностите на нейната организация и функциониране. Разгледани са проблемите на дерегулирането в ЕЕС и съвременните тенденции като пазар за електрическата енергия, мениджмънт чрез потреблението и др. Създават се практически управленски умения чрез решаване на тестове, изследване на казуси, решаване на проблеми и подготовка на есета.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитър Богданов

   проф. д-р инж. Димо Стоилов

 • Механична част на електропроводи (BEPP50.2)
  • Целта на дисциплината е да се придобият теоретични и практически познания по проблемите свързани с проектирането на въздушните електропроводни линии. Това ще позволи на завършилите студенти да работят в проектантски, строителни и експлоатационни фирми, извършващи дейности по проектиране и строителство  на въздушни електропроводни линии.

   Разглеждат се въпроси по оразмеряването на проводниците и мълниезащитните въжета за въздушните електропроводни линии по механични показатели в междустълбието и в опъвателното поле. Дадени са сведения за условията, по който се определят основните размери на стълбовете и се избира арматура. Теоретичните познания се прилагат в семинарни упражнения и при разработването на курсова работа.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Васил Агапиев

 • Монтажн и експлоатация на електрически мрежи (BEPP52.2)
  • Целта на дисциплината е да се придобият теоретични и практически познания отнасящи се до строителството и експлоатацията на съвременни електрически мрежи. Това ще позволи на студентите да работят в строителни фирми и експлоатационни предприятия, занимаващи се с изграждане и поддръжка на електрически мрежи.

   В дисциплината се разглеждат въпроси по организацията, изпълнението на строително-монтажните работи и техническата експлоатация на въздушни и кабелни електрически мрежи. В допълнение към класическите практики се представят и измененията свързани с навлизането на технологиите Интелигентни мрежи (Smart grids). Въз основа на тези познания, чрез лабораторни упражнения се формират практически умения за строителство и експлоатация на електрически мрежи.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Димо Стоилов

 • Оптимизация в електроенергийните системи (MEPP11.2)
  • В новите условия на дерегулация на електроенергийните системи и като се имат предвид големите инвестиции и дългите срокове на строителство в електроенергетиката става очевидна необходимостта от приложението на различни оптимизационни  методи. Затова студентите от тази специалност трябва да познават принципите на оптимизацията, да могат да идентифицират целите, да знаят кой метод да приложат, как да анализират резултатите – да ги научи на това е целта на дисциплината.

   Дисциплината осигурява на бъдещите електроинженер познания за основните оптимизационни задачи на функционирането и развитието на електроенергийната система. Студентите се запознават с особеностите на тази уникална система, отличаващи оптималното й управление от това на всички други отрасли. Разгледани са използваните оптимизационни методи при прогнозиране и планиране на разпределението на генериращите мощности между електрическите централи и при развитието, осигуряващо хармонично функциониране на различните по тип и мощност централи. Показани са също оптимизационни задачи за разпределение на енергийните ресурси, за оптимизация на режимите, както и използването на мрежовите графици при строителството и ремонта в ЕЕС и тяхната оптимизация.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Мария Кънева

 • Основи на автоматизацията (BEPP32)
  • Целта на изучаването на дисциплината е студентите да научат основните принципи и понятия на теорията на автоматизацията, да придобият практически умения за изследване на реални автоматични системи, да се запознаят с различните видове литературни източници. Постигането на тези цели ще позволи на студентите самостоятелно да разширяват съществуващите и усвояват нови знания в областта на теорията на автоматизацията.

   Включените теми третират основните въпроси от теорията на автоматичното управление. Разглеждат се основните характеристики на типови звена и обектите за управление. Описват се основните закони на регулирането и реализацията на регулатори. Дават се основни познания по анализа на автоматичните системи. В достатъчен обем са разгледани въпросите за информационното обезпечаване на автоматичните системи. Студентите се запознават и със съвременните цифрови системи за управление. Придобитите познания са основа за изучаваните в следващите семестри на профилиращи дисциплини по автоматизация на съответните енергийни, промишлени и транспортни обекти.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Ангел Цолов

 • Преходни процеси в електроенергийните системи (МЕРР09.1)
  • Курсът има за цел да запознае студентите с методологията на пересмятане на преходните процеси в електроенергийната система ЕЕС, които се развиват при промяна на състоянието на системата.

   Разгледани са математическия апарат за изчисляване на параметрите по време на преходни процеси, особеностите при решаване на задачите в обекти с разпределени параметри и принципите на моделиране на елементи от електроенергийната система (ЕЕС). Разглеждат се основните начини на регулиране на параметрите на ЕЕС, честота и напрежение. Разгледани са и особеностите свързани с устойчивостта, статична и динамична.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Рад Станев

   проф. д-р инж. Петко Нотов

 • Проектиране и експлоатация на релейни защити (BEPP53.2)
  • Цел на дисциплината е задълбочаване и разширяване на познанията по проектиране и експлоатация на релейните защити на студентите от специалността "Електроенергетика и електрообзавеждане", преминали курса по „Къси съединения“ и “Релейна защита”.

   Включени са теми като: правилниците и нормите на релейните защити; специални режими на най-популярните дистанционни защити – повреда през дъга, люлеене и паралелни електропроводи; проектиране на защитите на електропроводи според нивото на напрежението и генератори и трансформатори според мощността им; резервиране на защитите; изпитване на защитите. Включени са теми свързани с най-новите типове микропроцесорни устройства за защита. Разглеждат се нови типове решения за системи за защита на обекти от електроенергийната система.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитър Богданов

 • Проектиране на електрически централи и подстанции (BEPP49.1)
  • Целта на учебната дисциплина е да запознава студентите с теоретичните въпроси и практичните проблеми по проектиране на ел. уредби на ел. централи и подстанции.

   Дисциплината обхваща основите на проектирането (общи принципи и методи), избор на ел. схеми (главни и за собствени нужди) на ел. централи и подстанции и проектиране на открити, закрити и комплектни разпределителни уредби, творческо прилагане на теоретичните и практичните умения за решаване на конкретните проектански проблеми;

   Лектори:

   доц. д-р инж. Александър Овчаров

 • Развитие на електроенергийните системи (MEPP06.1)
  • Учебната дисциплина “Развитие на електроенергийните системи” има за цел да даде на студентите основни понятия, познания и практическа подготовка по въпросите на развитието на състава на електропроизводствените мощности, перспективното проектиране на системообразуващите електрически мрежи и на електрическите мрежи с локално значение.

   Разглеждат се въпросите по подготовка на необходимата изходна информация и характеристиката на задачите за развитие на ЕЕС през различни временни етапи. Отделено е особено внимание на изграждане на математическите модели и методите за решаването им с цел формиране на оптимални варианти за развитие на производствените мощности и системообразуващите електрически мрежи. Засегнати са и въпросите от развитие на разпределителните електрически мрежи.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Димо Стоилов

 • Развитие на електроенергийните системи (MEPP06.1)
  • Учебната дисциплина “Развитие на електроенергийните системи” има за цел да даде на студентите основни понятия, познания и практическа подготовка по въпросите на развитието на състава на електропроизводствените мощности, перспективното проектиране на системообразуващите електрически мрежи и на електрическите мрежи с локално значение.

   Разглеждат се въпросите по подготовка на необходимата изходна информация и характеристиката на задачите за развитие на ЕЕС през различни временни етапи. Отделено е особено внимание на изграждане на математическите модели и методите за решаването им с цел формиране на оптимални варианти за развитие на производствените мощности и системообразуващите електрически мрежи. Засегнати са и въпросите от развитие на разпределителните електрически мрежи.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Димо Стоилов

 • Режими и експлоатация на електрически централи (BEPP53.1)
  • Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите от специализация "Електроенергетика" с режимите на работа и особеностите на експлоатация на синхронни генератори, силови трансформатори, двигатели за собствени нужди и електрически уредби в централите. Особено внимание се обръща на спомагателните системи на генераторите. Разглеждат се въпроси по управлението на двигателите за собствени нужди и системите за надеждно захранване. Засягат се проблеми по ликвидация на аварии в електрическата част.

   Учебната дисциплина запознава студента подробно електрическите съоръжения в централите, техните режими на работа и експлоатационни особености. Чрез лабораторните упражнения се изграждат практически умения за изследване на различните режими на работа на синхронните генератори и на системите за собствени нужди.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Александър Овчаров

 • Режими на електроенергийните системи (BEPP51.2)
  • Да даде на студентите теоретични и практическа познания по характерни режими на работа на електроенергийните системи (ЕЕС), по методите за предварителното им планиране, а така също по принципите и технологията на управлението им. Да се запознаят с изискванията към обединените ЕЕС и режимите им на работа. Да добият представа за изследванията на характерни режими при планиране развитието на ЕЕС.

   Тя запознава студентите с оперативното планиране и управлението на режимите на ЕЕС. Представят се основните модели и методите на математическото програмиране за решение на режимните задачи – прогнозиране на товарите, изчисляване и оптимизация на установените режими на ЕЕС, икономичен диспечинг, избор на състава и разпределение на натоварването между работещите в паралел агрегати, хидро-термична координация, оптимизация на режимите по напрежение и реактивна мощност, оценка на състоянието на ЕЕС. Разглеждат се и въпроси свързани с паралелната работа и развитието на ЕЕС.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Димо Стоилов

 • Релейна защита (BEPP42)
  • Целта на обучението по "Релейна защита" е студентите да се запознаят с принципите, действието, характеристиките и настройките на релейните защити на основните електрически съоръжения в енергийната система: електропроводи, трансформатори, генератори, шини и двигатели.

   Основните видове защити - максимално-токови, максималнотокови посочни, дистанционни и диференциални се изучават при прилагането им за защита на разпределителни и преносни електрически мрежи. Защитите на генератори, трансформатори, електродвигатели и шини се разглеждат в зависимост от типичните им повреди и ненормални режими. Използуваните в експлоатацията конкретни релета, релейни комплекти и системи за оперативно захранване се засягат частично в лекциите, а се изучават по-подробно в упражненията. В тези лабораторни упражнения студентите получават знания и придобиват умения за изпитване и настройване на релейните защити, използувани в нашата електроенергийна система.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Константин Малчев

 • Системи за диспечерско управление (МEPP11.1)
  • Целта на изучаването на дисциплината е:

   •          Студентите да се запознаят със:     проблемите на управлението на ЕЕС като цяло; Съвременни технически средства за събиране, пренасяне и изобразяване на информация за целите на диспечерското управление на ЕЕС; Съвременни програмни продукти за проектиране на елементи от и изследване на диспечерски системи, като се изградят трайни умения за творческото им прилагане;

   •          Да се предостави информация за особеностите на съвременните цифрови автоматични системи за управление и комуникация при използването им в системите за диспечерско управление на ЕЕС.

   •          да се изгради подход за съвместно използване на знания и средства от различни теоретични дисциплини при решаването на инженерни задачи; студентите да се научат да прилагат информация от специфични литературни източници.

   Дисциплината има за цел да даде основни познания на студентите по въпросите на структурата на диспечерското управление на електроенергийните системи. и техническите средства за реализиране на това управление. Дават се основни сведения от теорията на информацията. Разглеждат се принципите за събиране и пренасяне на информацията. Изучават се системите за обработка на оперативна информация. Обхванати са и средствата за визуализация на информацията, обработвана в диспечерските пунктове. Разглеждат се и системите за управление на потребители на енергия с комунално-битов характер. Изучават се теоретични въпроси, свързани с изискванията, принципните схеми, принципите на работа на различни интерфейси и линии за връзка използвани за управление на процесите в е.е.с.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Ангел Цолов

 • Специални електротехнически материали (MEPP12.2)
  • След обучението си по дисциплината, студентите ще имат необходимите теоритични познания и съответните практичeски умения за изследване и използване на различни специални електротехнически материали.

   Разглеждат се характеристиките на основните електрически съоръжения – двигатели, защитна и комутационна апаратура, системи за управление, елементи на електроенергийната система. В курса по дисциплината се изучава строежа и основните свойства на т. нар. управляеми диелектрици, като сегнетоматериали, пиезо и пиродиелектрици, течни кристали и други. Специално внимание се обръща на основните електрически характеристики на материалите и методите за тяхното определяне и изследване.

    

   Лектори:

   проф. д-р инж. Валентин Колев

 • Техника на високите напрежения (BEPP34)
  • Целта на курса е да се запознаят студентите с физиката на разряда и пробива в изолационните конструкции за високо напрежение, оценката на електрическата якост при въздействие на обявени напрежения и пренапрежения, принципите на координация на изолацията и изпитвателните методи и процедури.

   Курсът е обособен в три раздела: електрическа якост на изолационни конструкции, пренапрежения в електроенергийната система и изпитване на изолационни конструкции. В първата част се разглеждат механизмът и закономерностите, на които се подчинява разрядът в газови и течни диелектрици и пробивът в твърди и комбинирани изолации. Принципите на координация на изолацията се дават при изучаването на волт-секундните характеристики на съоръженията. Във втората част се разгреждат теорията на възникване и методите за моделиране, изследване и измерване на трайните и комутационните пренапрежения. Разглежда се физиката на възникване и развитие на мълнията и формирането на атмосферните пренапрежения. Дават се основните методи на оразмеряване на мълниезащитата. Описват се принципите на защита от пренапрежения, като основно внимание е отделено на конструкцията и характеристиките на вентилните отводи и начина на избор. В третата част на курса се дават методите на провеждане на изпитвания на изолациите конструкции.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Валентин Колев

   проф. д-р инж. Петър Наков

 • Техническа безопасност (FBЕЕ19)
  • С дисциплината се цели общо запознаване на студентите с основните въпроси по  инженерните   методи   и   средства   за  осигуряване безопасност на  труда,  които са необходими  за  бъдещата  им практика като специалисти  по проектиране и експлоатация на електрически централи, мрежи и системи, при електроснабдяване и електрообзавеждането на предприятия, при конструиране на електрически машини, апарати и други електротехнически изделия.

   В курса се разглеждат опасните и вредни фактори на работната среда, анализът и предпоставките за електротравматизъм, техническите методи и средства за осигуряване на електробезопасност. Електромагнитните  излъчвания  се характеризират като фактори на работната и околната среда. Засягат  се  също  така  въпросите  по статично   и   атмосферно   електричество, микроклимат, осветление, шум, вибрации и вредни вещества в работната и околната среда, нормативната уредба и законодателството по техническа безопасност и др.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Иван Иванов

 • Управление на електрически разпределителни уредби (BEPP50.1)
  • Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с проблемите на управлението на електрическите разпределителни уредби като цяло, със съвременни и въведени в експлоатация технически средства за изграждане на системите за вторична комутация, с особеностите на първо ниво на SCADA, със съвременни програмни продукти за проектиране, като се изградят трайни умения за творческото им прилагане при изграждане на вторичните схеми, да се изгради подход за съвместно използване на знания и средства от различни теоретични дисциплини при решаването на инженерни задачи;

   Учебната дисциплина запознава студентите с основните принципи, общите методи, техническите средства и електрическите схеми за управление на разпределителни уредби. За целта се разглеждат основите на управлението, функционалните подсистеми за управление, дистанционното управление на комутационни апарати и изпълнението на вторичните схеми. Изучават се системите за получаване и средствата за визуализация на оперативна информация пряко до обекта и в командните зали.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Александър Овчаров

 • Устойчивост на електроенергийните системи (ВEPP47.1)
  • Целта на курса е да се усвоят аналитичните методи за оценка на статичната и динамичната устойчивост на електроенергийната система и локалните подсиситеми. Курсът се базира върху дисциплините: математика, техническа механика, електрически машини, електрически мрежи, основи на автоматиката и токове на къси съединения.
   В уводната част на курса се разглеждат параметрите на елементите на електроенергийната система и характеристиките им в установен и динамичен режим на работа. Основата на курса се изгражда като се представят методите за моделиране и изследване на статичната и динамична устойчивост на електроенергийната система. Базовите знания се илюстрират за конкретни варианти на възможните схеми и режими на работа на генериращите източници. Последователно в курса се показва влиянието на регулаторите на синхронните източници и противоаварийната системна автоматика върху устойчивостта на електроенергийната система.
   Върху познаването и оценката на устойчивостта се развиват принципите на структуриране на перспективния план за развитие на ЕЕС, управлението на текущите режими на ЕЕС, изборът и настройката на противоаварийната системна автоматика и обслужването на междусистемните връзки.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Рад Станев

 • Устройства за релейна защита и автоматизация (BЕРР52.1)
  • Целта на обучението по дисциплината “Устройства за релейна защита и автоматизация” е студентите да задълбочат и разширят познанията си за принципите и особеностите на изграждането на различните видове устройствата за защита и автоматизация. Тези знания ще им позволят бързо и компетентно да решават въпроси свързани с избора и целесъобразността от използуването на устройствата за защита и автоматизация в практиката, в зависимост не само от техническите им характеристики, но и от неговата функционалност и структура.

   Разглеждат се теми, свързани със структурното и функционалното описание на елементите изграждащи устройствата за защита и автоматизация. Изследват се начините на получаване и преобразуване на входната информация, изграждането на измервателните органи за различните устройства за защита и автоматизация и др. Специално внимание се отделя на използуването на цифровата техника за реализиране на устройства за защита и автоматизация, като се разглеждат въпроси свързани с особеностите на обработка на цифровата информация и алгоритмизацията.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Константин Малчев

 • Цифрова и микропроцесорна техника (BEPP27)
  • Целта на дисциплината е да осигури необходимата теоретична подготовка и практически схемотехнически знания, които да позволят на обучаваните да анализират работата на цифрови схеми и устройства, да осигуряват тяхната експлоатация и самостоятелно да синтезират цифрови модули. Дисциплината трябва да предостави необходимите знания за хардуерните основи на цифровата техника, които да позволят бързо надграждане в следващи курсове, ориентирани към микропроцесорни средства за управление и автоматизация.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Ангел Цолов

 • Цифрови релейни защити (МЕРР 06.2)
  • Целта на обучението по "Цифрови релейни защити" е студентите-магистри да се запознаят с функциите, действието, характеристиките и настройките на цифровите релейни защити на основните електрически съоръжения в електроенергийната система.

   В курса се разглеждат общите елементи на всички цифрови защити като входни трансформатори за ток и напрежение, нулеви индикатори, прагови елементи, филтри, АЦП и съвместната работа с измервателни трансформатори. Дистанционните и диференциалните цифрови защити се изучават при прилагането им за защита на преносни електрически мрежи. Защитите на генератори, трансформатори, електродвигатели и шини се разглеждат в зависимост от типичните им повреди и ненормални режими. Използуваните в експлоатацията конкретни цифрови з-ти и системи за оперативно захранване се засягат частично в лекциите, а се изучават по-подробно в упражненията. В тези лабораторни упражнения студентите получават знания и придобиват умения за изпитване и настройване на цифрови защити. Курсовият проект предвижда изчисляване на токовете на товара и на късо съединение, избор на защити за разпределителни мрежи и изчисляване на техните настройки.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитър Богданов