Катедра "Електрически апарати"

Катедра Електрически апарати е част от Електротехническия факултет, създаден на пети април 1945 г. Под названието отдел "Електроинженерство" към Машиннотехнологичния факултет на Държавната политехника. Една от катедрите е "Конструкция на електрически машини" (1949 г.), с която се поставя началото на учебната и научноизследователската работа в областта на електрическите апарати. В началото на 1950 г. Петър Пенчев е назначен за асистент към катедра "Конструкция на електрическите машини".

Той подготвя едни от първите курсове лекции и семинарни занятия по електрически апарати. Наред с това развива и стратегия за обучението на електроинженери - специалисти по електроапаратостроене и полага началото на системна научно-изследователска работа. Благодарение на неговата изключителна настойчивост, в рамките на катедра "Електрически машини и апарати" е формирана секция "Електрически апарати" с обособен учебен процес. През 1956 г. П. Пенчев издадава първия учебник по "Електрически апарати" в 3 части. През 1959 г. под ръководството на Ангел Писарев е изградена първата лаборатория за електрически апарати. През периода 1950-1964 г. успешно се формират условията за прерастване на секция "Електрически апарати" в самостоятелна катедра - на 15 май 1964 г., съгласно заповед №1661 на Министъра на народната просвета. Оттогава в катедрата са се дипломирали над 1400 студента по електротехника, като ежегодно се дипломират по 20-25 студента с бакалавърска степен и 12-15 с магистърска. Понастоящем катедра Електрически апарати реализира редовна и задочна форма на тристепенно обучение на бакалаври, магистри и докторанти

Интернет страница:http://elap.tu-sofia.bg/

 • Ръководител катедра

  1183475765_277.jpg
  Лична страница
  Име: Илиана Маринова
  Научна степен: проф. дтн инж.
  Телефон: 02 965-3639, 3873
  Кабинет: 12226; 12205
  E-mail: iliana@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител


  Име: Валентин Матеев
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-2257
  Кабинет: 12221
  E-mail: vmateev@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. дтн инж. Иван Ячев
тел.:02 965-3873
каб.:12205
E-mail: yatchev@tu-sofia.bg
проф. дтн инж. Илиана Маринова
тел.:02 965-3639, 3873
каб.:12226; 12205
E-mail: iliana@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Райна Ценева
тел.:02 965-2614
каб.:12217
E-mail: tzeneva@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Валентин Матеев
тел.:02 965-2257
каб.:12221
E-mail: vmateev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Диляна Господинова
тел.:02 965-3965
каб.:12104
E-mail: dilianang@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Кръстьо Хинов
тел.:02 965-2614
каб.:12217
E-mail: k_hinov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Йоско Балабозов
тел.:02 965-2805
каб.:12218
E-mail: i.balabozov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Костадин Миланов
тел.:02 965-3965
каб.:12104
E-mail: kmilanow@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Миглена Тодорова
тел.:02 965-2966
каб.:12204
E-mail: mtodorova@tu-sofia.bg
ас. д-р инж. Михаела Славкова
тел.:02 965-2805
каб.:12218
E-mail: michaela_ds@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

маг. инж. Михаил Дечев
тел.:02 965-3869
каб.:12101
E-mail:detchev@tu-sofia.bg
техн.изпълнител Мая Кютинска
тел.:02 965-3753
каб.:12224
E-mail:ea-k@tu-sofia.bg
Теодор Тодоров
тел.:02 965-2804
каб.:4031
E-mail:todorov@tu-sofia.bg

 • CAD/CAM системи (МЕЕ 05.1)
  • Избираема дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност: “Електротехника” на Електротехнически факултет на ТУ-София за образователно-квалификационна степен “магистър”.
   Учебната дисциплина е предназначена да запознае студентите с прилагането на CAD/CAM системите в инженерната практика, като даде базови познания за следващо обучение по специализиращи дисциплини в тази област.
   Студентите се запознават с общите принципи, методи и подходи при автоматизацията на проектирането на изделия и процеси. Акцентира се върху съвременни технологии, включващи автоматизираното конструктивно проектиране с използване на 2D и 3D модели и автоматизирано генериране на технологични процеси за ЦПУ машини.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Илиана Маринова

 • Electrical Engineering II (BIE24)
  • ~~Дисциплината е задължителен основен курс от бакалавърската програма на специалността “Индустриално инженерство” във Факултета за английско инженерно обучение (ФАИО). Целта на дисциплината е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите, методите и техническите средства за анализ, моделиране, проектирането, конструирането и приложението на електромеханичните устройства за преобразуване на енергия и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област. Основно курсът се отнася до: Въведение в електропреносните мрежи, преходни процеси в променливотокови и постояннотокови електрически вериги, защита и комутиращи устройства - предпазители, електромагнитни контактори, автоматични прекъсвачи. Трансформатори - принцип на действие, еквивалентна схема и параметри, основни характеристики, измервателни трансформатори. Постояннотокови въртящи се машини - двигатели и генератори, схеми и параметри, управление на скоростта. Променливотокови въртящи се машини - принцип на действие, заместваща схема, параметри и характеристики.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Илиана Маринова

 • Безконтактни апарати и преобразователи (BEE48.2)
  • Учебната дисциплина “Безконтактни апарати и преобразуватели” е задължително избираема дисциплина,  включена в учебния план на специалност “Електротехника” – списък 3.
   Дисциплината запознава студентите с безконтактните (статични) апарати и преобразователи. Разглеждат се  характеристиките на елементите и възлите които ги изграждат, правилният им избор и основните съотношения за проектиране. Разглеждат се и схемните особености и характерните приложения.
   Целта на обучението по дисциплина е студентите да получат знания свързани с:
   - избор на силови полупроводникови прибори;
   - избор и проектиране на електромагнитни елементи, които са характерни за разглежданите приложения и имат особени режими на работа (дросели линейни, насищащи се и др.при различни честоти, трансформатори силови, измервателни и информационни при симетрични и несимитрични режими );
   - пректиране на безконтактни прекъсвачи и базови схеми на преобразователи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Кръстьо Хинов

 • Безконтактни апарати и преобразователи (BEEE46.2)
  • Учебната дисциплина “Безконтактни апарати и преобразуватели” е свободно избираема дисциплина,  включена в учебния план на специалност “Електротехника”, с обучение на английски език – списък 1.
   Дисциплината запознава студентите с безконтактните (статични) апарати и преобразователи. Разглеждат се  характеристиките на елементите и възлите които ги изграждат, правилният им избор и основните съотношения за проектиране. Разглеждат се и схемните особености и характерните приложения.
   Целта на обучението по дисциплина е студентите да получат знания свързани с:
   - избор на силови полупроводникови прибори;
   - избор и проектиране на електромагнитни елементи, които са характерни за разглежданите приложения и имат особени режими на работа (дросели линейни, насищащи се и др.при различни честоти, трансформатори силови, измервателни и информационни при симетрични и несимитрични режими );
   - пректиране на безконтактни прекъсвачи и базови схеми на преобразователи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Кръстьо Хинов

 • Безконтактни апарати и преобразуватели (CEE06)
  • Учебната дисциплина “Безконтактни апарати и преобразуватели” е задължителна учебна дисциплина за студентите от специалност “Електротехника” от Електротехнически факултет за професионални бакалаври, завършили специалности от професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика.
   Дисциплината запознава студентите с безконтактните (статични) апарати и преобразователи. Разглеждат се  характеристиките на елементите и възлите които ги изграждат, правилният им избор и основните съотношения за проектиране. Разглеждат се и схемните особености и характерните приложения.
   Целта на обучението по дисциплина е студентите да получат знания свързани с:
   - избор на силови полупроводникови прибори;
   - -избор и проектиране на електромагнитни елементи, които са характерни за разглежданите приложения и имат особени режими на работа (дросели линейни, насищащи се и др.при различни честоти, трансформатори силови, измервателни и информационни при симетрични и несимитрични режими );
   - пректиране на безконтактни прекъсвачи и базови схеми на преобразователи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Кръстьо Хинов

 • Битова електротехника (BEEE50.11)
  • Учебната дисциплина “Битова електротехника” е свободно избираема дисциплина,  включена в учебния план на специалност “Електротехника” – списък 5.
   Разглеждат се принципите на действие, конструктивните и технологични особености, съставните елементи и схемите за управление на битовите електроуреди, а така също и основните им параметри и характеристики. Дава се информация за правилната им експлоатация и поддържане. Особено внимание е отделено на енергоспестяването и на правилата за оптималното им използуване при спазване на изискванията за безопасност. Дават се и основни познания по ремонта на битовите електроуреди.
   Целта е да даде на студентите основ¬ни знания и подготовка в областта на битовите електротехнически уреди. По-конкретно за принципите на действие, действието на схемите за управление, основните параметри, характеристиките и някои технически данни на битовите електроуреди.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Кръстьо Хинов

 • Електрически апарати (BEPP31)
  • Задължителна дисциплина за всички студенти редовно обучение по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане” на Електротехническия факултет на Технически университет-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
   Целта на курса е запознаване с основните конструкции, системи и явления в електрическите апарати с цел избор, поддържане и екплоатация, както и с възможностите на методите за избор, проектиране, конструиране и изпитване на електрически апарати.
   Запознава студентите с основните принципи на действие, функции и конструкции на отделните видове електрически апарати; Основните функционални видове електрически апарати за НН (за управление, за разпределение и защита, електромагнитни задвижващи механизми), за ВН (комутационни, защитни и ограничаващи, измервателни трансформатори), а така също и фабрично произвежданите комплектни разпределителни устройства.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Илиана Маринова

 • Електрически апарати I (BEE31)
  • Задължителна дисциплина за всички студенти редовно обучение по специалност “Електротехника” на Електротехническия факултет  на Технически университет-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   Целта на курса е запознаване с основните конструкции, системи и явления в електрическите апарати с цел избор, поддържане и експлоатация, както и с възможностите на методите за проектиране, конструиране и изпитване на електрически апарати.

   Основни теми: Топлинни процеси, електродинамични сили, магнитни вериги, електромагнитни системи, теоретични модели за анализ и изследване на електромагнитни системи. Принципи на действие, функции и конструкции на отделните видове електрически апарати. Запознаване с възможностите на методите за проектиране, конструиране и изпитване. Електрически апарати за управление, за разпределение и защита, електромагнитни изпълнителни устройства и др.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Иван Ячев

   проф. дтн инж. Илиана Маринова

 • Електрически апарати I (BEEЕ31)
  • Задължителна дисциплина за всички студенти редовно обучение по специалност “Електротехника” на английски език на Електротехническия факултет за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
   Целта на курса е запознаване с основните конструкции, системи и явления в електрическите апарати с цел избор, поддържане и експлоатация, както и с възможностите на методите за проектиране, конструиране и изпитване на електрически апарати.
   Основни теми: Топлинни процеси, електродинамични сили, магнитни вериги, електромагнитни системи, теоретични модели за анализ и изследване на електромагнитни системи. Принципи на действие, функции и конструкции на отделните видове електрически апарати. Запознаване с възможностите на методите за проектиране, конструиране и изпитване. Електрически апарати за управление, за разпределение и защита, електромагнитни изпълнителни устройства и др.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Иван Ячев

   проф. дтн инж. Илиана Маринова

 • Електрически апарати II (ВЕЕ37)
  • Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалността “Електротехника” на Електротехнически Факултет на Технически университет-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   Тя дава насоченост към усвояване на инженерни знания и умения у специалистите в създаването на проектни разработки с използването на електрически апарати, като ръководители в производствени, ремонтни търговски и експлоатационни организации с обекти на дейности, свързани с електрическите апарати. На основата на това тези специалисти изучават специфичната терминология, същността на определящите параметри, показатели и характеристиките на електрическите апарати, придобиват знания и умения при избиране, предлагане на пазара, произвеждане и ремонт на същите.

   Разглежданията  в “Електрически апарати II” са насочени към: изолационни системи, електрически разряд и електрическа дъга, комутации в електрическите контури, контакти и контактни системи.  Изучават се процеси и режими на апаратите, от които се определят параметрите, показателите и характеристиките на апаратите, техните възможности при експлоатация и изискванията им към защитите срещу опасни за тях и за електротехническите съоръжения претоварвания.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Иван Ячев

   проф. дтн инж. Илиана Маринова

 • Електрически апарати II (ВЕЕE37)
  • Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалността “Електротехника” на английски език на Електротехнически Факултет на Технически университет-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
   Тя дава насоченост към усвояване на инженерни знания и умения у специалистите в създаването на проектни разработки с използването на електрически апарати, като ръководители в производствени, ремонтни търговски и експлоатационни организации с обекти на дейности, свързани с електрическите апарати. На основата на това тези специалисти изучават специфичната терминология, същността на определящите параметри, показатели и характеристиките на електрическите апарати, придобиват знания и умения при избиране, предлагане на пазара, произвеждане и ремонт на същите.
   Разглежданията  в “Електрически апарати II” са насочени към: изолационни системи, електрически разряд и електрическа дъга, комутации в електрическите контури, контакти и контактни системи.  Изучават се процеси и режими на апаратите, от които се определят параметрите, показателите и характеристиките на апаратите, техните възможности при експлоатация и изискванията им към защитите срещу опасни за тях и за електротехническите съоръжения претоварвания.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Иван Ячев

   проф. дтн инж. Илиана Маринова

 • Електрически апарати за автоматиката (BEE47.2)
  • Учебната дисциплина “ Електрически апарати за автоматиката” е избираема дисциплина,  включена в учебния план на специалност “Електротехника” – списък 2.
   Разглеждат се въпроси от общата теория на апаратите за автоматиката, в качеството им на преобразуватели на сигнали: статични и динамични характеристики и параметри, унификация, стабилност на характеристиките и др. Засягат се апарати за получаване на информация  (сензори); за обработка на сигнали – релета, преобразуватели на сигнали, прости регулиращи електромеханични устройства; изпълнителни апарати и механизми; пребразуватели на токови аналогови сигнали в пневматични (хидравлични) и др.
   Целта е да се получат знания за принципите на действие, характеристиките и експлоатацията на основните електрически, електромеханични и хибридни апарати, които намират приложение в системи за автоматично управление и регулиране.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Кръстьо Хинов

 • Електрически апарати за автоматиката (BEEE47.2)
  • Учебната дисциплина “ Електрически апарати за автоматиката” е избираема дисциплина,  включена в учебния план на специалност “Електротехника” – списък 2.
   Разглеждат се въпроси от общата теория на апаратите за автоматиката, в качеството им на преобразуватели на сигнали: статични и динамични характеристики и параметри, унификация, стабилност на характеристиките и др. Засягат се апарати за получаване на информация  (сензори); за обработка на сигнали – релета, преобразуватели на сигнали, прости регулиращи електромеханични устройства; изпълнителни апарати и механизми; пребразуватели на токови аналогови сигнали в пневматични (хидравлични) и др.
   Целта е да се получат знания за принципите на действие, характеристиките и експлоатацията на основните електрически, електромеханични и хибридни апарати, които намират приложение в системи за автоматично управление и регулиране.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Кръстьо Хинов

 • Електрически апарати за автоматиката (CEE02)
  • Учебната дисциплина “ Електрически апарати за автоматиката” е задължителна учебна дисциплина за студентите от специалност “Електротехника” от Електротехнически факултет на Технически университет-София за професионални бакалаври, завършили специалности от професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика.
   Разглеждат се въпроси от общата теория на апаратите за автоматиката, в качеството им на преобразуватели на сигнали: статични и динамични характеристики и параметри, унификация, стабилност на характеристиките и др. Засягат се апарати за получаване на информация  (сензори); за обработка на сигнали – релета, преобразуватели на сигнали, прости регулиращи електромеханични устройства; изпълнителни апарати и механизми; пребразуватели на токови аналогови сигнали в пневматични (хидравлични) и др.
   Целта е да се получат знания за принципите на действие, характеристиките и експлоатацията на основните електрически, електромеханични и хибридни апарати, които намират приложение в системи за автоматично управление и регулиране.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Кръстьо Хинов

 • Електрически апарати за високо напрежение (ВЕЕ50.2)
  • Задължително избираема дисциплина за редовни студенти по специалност “Електротехника” на Електротехническия факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
   Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият знания за конструкциите и основните системи на електрическите апарати за високо напрежение и да развият умения за проектиране на някои от тези апарати, както и за възможностите им за приложение в електроенергийната система. Запознаването със съвременни конструкции на апарати ще им даде възможност да ги използват при евентуална бъдеща работа в тази област.
   Дисциплината запознава студентите с въпроси от теорията, изследванията и конструкциите на електрически апарати за високо напрежение като прекъсвачи, разединители, мощностни разединители, контактори, комплектни устройства, стъпални регулатори и др. Разгледани са основните въпроси от изолационните системи, тоководещия контур, механичните системи на тези апарати, като най-голямо внимание е отделено на комутационните проблеми и особено на съвременните елегазови и вакуумни прекъсвачи.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Иван Ячев

 • Електрически апарати за високо напрежение (ВЕЕE50.5)
  • Задължително избираема дисциплина за редовни студенти по специалност “Електротехника” на английски език в Електротехническия факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
   Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият знания за конструкциите и основните системи на електрическите апарати за високо напрежение и да развият умения за проектиране на някои от тези апарати, както и за възможностите им за приложение в електроенергийната система. Запознаването със съвременни конструкции на апарати ще им даде възможност да ги използват при евентуална бъдеща работа в тази област.
   Дисциплината запознава студентите с въпроси от теорията, изследванията и конструкциите на електрически апарати за високо напрежение като прекъсвачи, разединители, мощностни разединители, контактори, комплектни устройства, стъпални регулатори и др. Разгледани са основните въпроси от изолационните системи, тоководещия контур, механичните системи на тези апарати, като най-голямо внимание е отделено на комутационните проблеми и особено на съвременните елегазови и вакуумни прекъсвачи.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Иван Ячев

 • Електрически апарати за високо напрежение (СЕЕ04)
  • Задължителна дисциплина от учебния план за допълващо обучение по специалност “Електротехника” на Електротехническия факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.
   Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият знания за конструкциите и основните системи на електрическите апарати за високо напрежение и да развият умения за проектиране на някои от тези апарати, както и за възможностите им за приложение в електроенергийната система. Запознаването със съвременни конструкции на апарати ще им даде възможност да ги използват при евентуална бъдеща работа в тази област.
   Дисциплината запознава студентите с въпроси от теорията, изследванията и конструкциите на електрически апарати за високо напрежение като прекъсвачи, разединители, мощностни разединители, контактори, комплектни устройства, стъпални регулатори и др. Разгледани са основните въпроси от изолационните системи, тоководещия контур, механичните системи на тези апарати, като най-голямо внимание е отделено на комутационните проблеми и особено на съвременните елегазови и вакуумни прекъсвачи.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Иван Ячев

 • Електрически изолационни системи на електрически апарати (MEE11.2)
  • Избираема дисциплина за студентите от специалност „Електротехника” на Електротехническия факултет на Технически университет-София, образователно-квалификационна степен „магистър”.
   Основни теми: електрическите изолационни системи на електрически и електронни апарати; методи на изграждане на изолационните системи.
   Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат основни представи и знания, отнасящи се до съвременното развитие на електрическите изолационни системи на електрически и електронни апарати, в зависимост от разработването на нови или високоефективни електротехнически материали. Съсредоточените (локалните) изолационни системи изграждат по специфичен начин съвременните електротехнически устройства и изделия, а разпределените (географски) изолационни системи определят организирането и осъществяването на разпределителни и комуникационни структурирани електрически мрежи; представи и знания за съвкупността от технологии, определящи изработването на компоненти и модули за изграждането на електрическите изолационни системи. Да умеят да използват в практиката тези знания, за да решават инженерни задачи, и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Диляна Господинова

 • Електрически контакт (BEE51.3)
  • Избираема учебна дисциплина за редовни и задочни студенти от специалност “Електротехника” на Електротехническия факултет на Технически университет-София, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   Дисциплината има за цел придобиване на по-дълбоки познания по природата на електрическия контакт, математическите модели на контактното съпротивление, основните зависимости и явления в електрическия контакт, контактните материали, конструкцията, експлоатацията и изпитването на тези съединения. В края на курса студентите трябва да могат да проектират, изпитват и внедряват контактни системи в реални апарати.
   Дисциплината запознава студентите с контактната комутационна апаратура. Представена е основната теория на електрическия контакт, математическите модели на контактното съпротивление и основните зависимости. Описани са процесите на поява и гасене на електрическата дъга, износването на контактните тела и методите и средствата за изследване на ерозията. Дадена е класификация на видовете контактни системи.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Райна Ценева

 • Електрически контакт (BEEE50.9)
  • Избираема учебна дисциплина за редовни и задочни студенти от специалност “Електротехника” на Електротехническия факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   Дисциплината има за цел придобиване на по-дълбоки познания по природата на електрическия контакт, математическите модели на контактното съпротивление, основните зависимости и явления в електрическия контакт, контактните материали, конструкцията, експлоатацията и изпитването на тези съединения. В края на курса студентите трябва да могат да проектират, изпитват и внедряват контактни системи в реални апарати.
   Дисциплината запознава студентите с контактната комутационна апаратура. Представена е основната теория на електрическия контакт, математическите модели на контактното съпротивление и основните зависимости. Описани са процесите на поява и гасене на електрическата дъга, износването на контактните тела и методите и средствата за изследване на ерозията. Дадена е класификация на видовете контактни системи.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Райна Ценева

 • Електрически машини и апарати (PME05)
  • Задължителен учебен курс от програма на изравнителното обучение за ОКС Магистър по специалност “Мениджмънт в електроенергетиката”.
   Целта на курса е запознаване с основните системи и явления в електрическите машини и апарати и конструкциите им с цел избор, поддържане и експлоатация, както и с възможностите на методите за проектиране, конструиране и изпитване на електрически машини и апарати.
   Основни теми: теоретични модели за анализ и изследване на електромагнитни системи. Принципи на действие, функции и конструкции на отделните видове електрически машини и апарати. Запознаване с възможностите на методите за проектиране, конструиране и изпитване на електрически машини и апарати.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Илиана Маринова

 • Електрически машини и апарати (МEEАf1)
  • Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност “Електроинженерство”, специализация ЕЕА на Факултета за френско обучение по електроинженерство на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.
   Целта на курса е да запознае студентите с устройството, принципите на действие, характеристиките и приложението на основните и специалните електрически машини и електрически апарати за ниско и високо напрежение.
   Основни теми: Специални трансформатори, намотки, асинхронни генератори, универсални колекторни двигатели, безчеткови, стъпкови и синхронни двигатели, еднофазни асинхронни двигатели, серводвигатели,. Електрически апарати за ниско напрежение (за управление, за разпределение и защита, електромагнитни устройства), електрически апарати за високо напрежение (прекъсвачи, разеденители, за защита и ограничение, измервателни трансформатори).

   Лектори:

   проф. дтн инж. Илиана Маринова

 • Електрически сензори (BEE51.4)
  • Учебната дисциплина “Електрически сензори” е свободно избираема дисциплина,  включена в учебния план на специалност “Електротехника” – списък 6.
   Учебният материал обхваща основни въпроси, свързани с принципите на формиране на естествени сигнали, първичната им обработка (вкл. до унифицирани), пренасянето им на разстояние. Разглеждат се сензори за различни величини, като разширяване на съответния раздел от дисциплината “Ел. апарати за автоматиката”. Включени са също така и сензорни системи формиращи изходния сигнал чрез измерване на няколко първични неелектрични величини и др.
   Целта е да се разширят познанията на студентите в областта на получаването и първичната обработка на естествените сигнали, изграждането и използването на сензори и сензорни системи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Кръстьо Хинов

 • Електрически сензори (BEEE50.10)
  • Учебната дисциплина “Електрически сензори” е свободно избираема дисциплина,  включена в учебния план на специалност “Електротехника” – списък 5.
   Учебният материал обхваща основни въпроси, свързани с принципите на формиране на естествени сигнали, първичната им обработка (вкл. до унифицирани), пренасянето им на разстояние. Разглеждат се сензори за различни величини, като разширяване на съответния раздел от дисциплината “Ел. апарати за автоматиката”. Включени са също така и сензорни системи формиращи изходния сигнал чрез измерване на няколко първични неелектрични величини и др.
   Целта е да се разширят познанията на студентите в областта на получаването и първичната обработка на естествените сигнали, изграждането и използването на сензори и сензорни системи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Кръстьо Хинов

 • Електрически сензори (CEE09)
  • Учебната дисциплина “Електрически сензори” е задължителна учебна дисциплина за студентите от специалност “Електротехника” от Електротехнически факултет за професионални бакалаври, завършили специалности от професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика.
   Учебният материал обхваща основни въпроси, свързани с принципите на формиране на естествени сигнали, първичната им обработка (вкл. до унифицирани), пренасянето им на разстояние. Разглеждат се сензори за различни величини, като разширяване на съответния раздел от дисциплината “Ел. апарати за автоматиката”. Включени са също така и сензорни системи формиращи изходния сигнал чрез измерване на няколко първични неелектрични величини и др.
   Целта е да се разширят познанията на студентите в областта на получаването и първичната обработка на естествените сигнали, изграждането и използването на сензори и сензорни системи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Кръстьо Хинов

 • Електромагнитни и електромеханични системи (BEE51.2)
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Електротехника” на Електротехническия факултет за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
   Целта на учебната дисциплина е да задълбочи познанията и практическите умения на студентите в областта на теорията, моделирането и приложението на електромагнитните системи.
   Дисциплината разглежда проблеми, касаещи анализа, синтеза и изследването на електромагнитни системи като магнитни и електрически полета, вериги и параметри, системи с постоянни магнити и др. Прилагат се съвременни методи за анализ  и синтез чрез компютърно моделиране и симулиране на процесите на електромагнитните системи. Използват се информационни и технически средства както и програмни пакети за компютърна графика, моделиране и конструиране. Разглеждат се някои от многобройните приложения на електромагнитните системи като трансформатори, дросели, изпълнителни механизми, електромагнитни системи със специално предназначение (за силни магнитни полета, за електрооптични системи и др.)

   Лектори:

   проф. дтн инж. Илиана Маринова

   доц. д-р инж. Валентин Матеев

 • Електромагнитни и електромеханични системи (СEE11)
  • Електромагнитни и електромеханични системи е задължителен учебен курс от програмата за допълващо обучение по специалността “Електротехника” за ОКС „Магистър“.
   Целта на учебната дисциплина е да задълбочи познанията и практическите умения на студентите в областта на теорията, моделирането и приложението на електромагнитните системи.
   Дисциплината разглежда проблеми, касаещи анализа, синтеза и изследването на електромагнитни системи като магнитни и електрически полета, вериги и параметри, системи с постоянни магнити и др. Прилагат се съвременни методи за анализ  и синтез чрез компютърно моделиране и симулиране на процесите на електромагнитните системи. Използват се информационни и технически средства както и програмни пакети за компютърна графика, моделиране и конструиране. Разглеждат се някои от многобройните приложения на електромагнитните системи като трансформатори, дросели, изпълнителни механизми, електромагнитни системи със специално предназначение (за силни магнитни полета, за електрооптични системи и др.).

   Лектори:

   проф. дтн инж. Илиана Маринова

   доц. д-р инж. Валентин Матеев

 • Електромагнитни системи (BEEЕ50.8)
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Електротехника” на Електротехническия факултет за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
   Целта на учебната дисциплина е да задълбочи познанията и практическите умения на студентите в областта на теорията, моделирането и приложението на електромагнитните системи.
   Дисциплината разглежда проблеми, касаещи анализа, синтеза и изследването на електромагнитни системи като магнитни и електрически полета, вериги и параметри, системи с постоянни магнити и др. Прилагат се съвременни методи за анализ  и синтез чрез компютърно моделиране и симулиране на процесите на електромагнитните системи. Използват се информационни и технически средства както и програмни пакети за компютърна графика, моделиране и конструиране. Разглеждат се някои от многобройните приложения на електромагнитните системи като трансформатори, дросели, изпълнителни механизми, електромагнитни системи със специално предназначение (за силни магнитни полета, за електрооптични системи и др.)

   Лектори:

   проф. дтн инж. Илиана Маринова

   доц. д-р инж. Валентин Матеев

 • Електромеханични системи (МEEN37)
  • Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност “Електроинженерство” на Факултета за френско обучение по електроинженерство на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.
   Целта на курса е да запознае студентите с основните елементи и явления на електромеханичните системи, принципите на действие и приложението на трансформаторите и въртящите се електрически машини.
   Основни теми: Топлинни и електродинамични явления, електрически контакт, дъга и изолация, магнитни вериги и електромагнити, електрически апарати за ниско и високо напрежение; електроенергетика, трансформатори, машини за постоянен ток, синхронни и асинхронни машини.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Илиана Маринова

 • Електротехнически материали и технологии (MEE10.2)
  • Избираема дисциплина за студентите от специалност „Електротехника” на Електротехническия факултет на Технически университет-София, образователно-квалификационна степен „магистър”.
   Основни теми: високоефективни електротехнически материал; развитието на композиционните електротехнически материали, на технологиите за тяхното получаване и обработване; прахообразни материали и изработването на синтеровани детайли; материали и технологии за нанасяне на покрития; електрически и магнитно поляризираните среди
   Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат основни представи и знания, отнасящи се до съвременното развитие на технологиите в зависимост от разработването на нови и високоефективни електротехнически материали, които по специфичен начин изграждат съвременното електротехническо и електронно производство и определят организирането и осъществяването на ефективни индустриални процеси; отнасящи се още до развитието на композиционните електротехнически материали, на технологиите за тяхното получаване и обработване; представи и знания за съвкупността от технологии, определящи производството на композиционни прахообразни материали и изработването на синтеровани детайли и компоненти за електрическите и електронни изделия; представи и знания, отнасящи се до съвкупността от характерни съвременни материали и технологии за нанасяне на покрития; представи и знания, отнасящи се до електрически и магнитно поляризираните среди.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Диляна Господинова

 • Електротехнология (BEEE49.2)
  • Задължително избираема учебна дисциплина за редовни студенти от специалност “Електротехника” на Електротехническия факултет на Технически университет-София, професионална квалификация “бакалавър-електроинженер”.
   Основни теми: Електротехнологичен процес и електротехнологични методи. Формообразуване и работни среди. Електрическите разряди в електротехнологията  и технологична плазма. Термичната ерозия и размерното обработване на материалите. Ударна вълна и кумулативен ефект при електрическия разряд. Електроерозивни технологични процеси и методи на обработване. Светлинни и електроннолъчеви технологични процеси и методи. Плазмени технологични процеси и методи. Електрохимично размерно обработване и електромеханични процеси Съвременни повърхнинни технологии за модификация.
   Целите на учебната дисциплина са след завършване на курса на обучение студентите трябва да могат да прилагат получените знания, отнасящи се до теорията и практиката на съвременните индустриални електрофизични и електрохимични процеси и  методи и ги използват за решаване на инженерни задачи свързани с избора и целесъобразното приложение на новите електротехнологии.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Диляна Господинова

 • Електротехнология (BЕЕ49.2)
  • Задължително избираема учебна дисциплина за редовни студенти от специалност “Електротехника” на Електротехническия факултет на Технически университет-София, професионална квалификация “бакалавър-електроинженер”.
   Основни теми: Електротехнологичен процес и електротехнологични методи. Формообразуване и работни среди. Електрическите разряди в електротехнологията  и технологична плазма. Термичната ерозия и размерното обработване на материалите. Ударна вълна и кумулативен ефект при електрическия разряд. Електроерозивни технологични процеси и методи на обработване. Светлинни и електроннолъчеви технологични процеси и методи. Плазмени технологични процеси и методи. Електрохимично размерно обработване и електромеханични процеси Съвременни повърхнинни технологии за модификация.
   След завършване на курса на обучение студентите трябва да могат да прилагат получените знания, отнасящи се до теорията и практиката на съвременните индустриални електрофизични и електрохимични процеси и  методи и ги използват за решаване на инженерни задачи свързани с избора и целесъобразното приложение на новите електротехнологии.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Диляна Господинова

 • Изпитване и надеждност на електрически апарати (ВЕЕE50.6)
  • Свободно избираема дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Електротехника” на Електротехническия факултет на Техническия университет-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
   Целта на обучението по “Изпитване и надеждност на електрически апарати” е студентите да получат реална представа за изпитванията на електрическите апарати в процеса на тяхното проектиране, производство, експлоатация и ремонт.
   Дават се знания по подготовката и организацията на изпитванията; за специфичните особености при измерванията на електрическите, неелектрическите и магнитните величини и избор на средствата за измерване; за подбиране на  необходимите параметри на товарните вериги. Разглеждат се основните видове изпитвания, на които се подлагат електрическите апарати; организацията и обзавеждането на изпитвателните лаборатории; теорията и численото определяне на надеждността на електрическите апарати и обезпечаване на условия за постигането и поддържането й при експлоатация.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Райна Ценева

 • Индустриални технологии (BBA16)
  • Задължителна дисциплина за студентите от специалност “Стопанско управление” на Сто¬пан¬ски Факултет, ТУ-София, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   Целта на учебната дисциплина  “Индустриални технологии“ е, като се запознаят с основните индустриални технологии и съпътващите ги проблеми, студентите да осъзнаят значението на избраните технологии за качеството и конкурентната способност на произвежданите продукти. На тази база и като следят технологичния прогрес, ще могат да организират и участват в трансфера, използването и развитието на технологиите във фирмата.
   Учебната дисциплина “Индустриални технологии” запознава студентите с основните технологии, които се използват в съвременната индустрия – от преработката на суровините до крайните продукти и едновременно с това със съпътстващите индустриалното производство процеси, свързани с екологията, изчерпването на невъзстановимите ресурси и необходимостта от “дълбочинното” използване и рециклиране на суровини и материали. Дават се сведения за нови поколения технологии и възможностите, които предоставят за устойчиво икономическо развитие.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Кръстьо Хинов

 • Инженеринг на повърхността (BIEе69.4)
  • Дисциплината е избираема от бакалавърската програма на специалността “Индустриално инженерство” във Факултета за английско инженерно обучение (ФАИО).
   Целта на дисциплината е да запознае студентите с управление на качеството на повърхностите и създаването на декоративни, функционални и защитни слоеве и покрития за решаване на конкретни инженерни задачи.
   Знанията и уменията, придобити по дисциплината „Инженерство на повърхността” създават предпоставки за многостранна реализация на студените в традиционните области на индустриалното инженерство и в специализираните области на инженерството на повърхностите, т.е. дейностите по определяне на качеството на повърхностите, контрол и управление на замърсяването (физико-химично и биологично) и трибологичните им характеристики, устойчивостта на износване, корозия и агресивни среди, както и по създаването на защитни и декоративни покрития при използване на класически и авангардни технологии.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Диляна Господинова

 • Компютърни системи за изпитване на електромеханични устройства (MEE 12.2)
  • Изборна дисциплина от списък 5 за студентите от специалност “Електротехника” на Електротехническия факултет на ТУ-София за образователно-квалификационна степен “магистър”.
   Целта на обучението по дисциплина е студентите да получат знания свързани с: основните изисквания и структурни схеми на изграждане на системи за изпитване; елементи и блокове за изграждане на програмно управлявани източници на напрежения, токове и товари при постоянни и променливи режими; елементи и блокове за измервания и управление на процесите на изпитване.
   Дисциплината запознава студентите с основните проблеми при изпитване на комплектни устройства и отделни електротехнически съоръжения. Разглеждат се методите и принципите на изграждане на системи за компютърно подпомогнато изпитване. Разглеждат се основните блокове на системите и техните връзки.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Илиана Маринова

   доц. д-р инж. Валентин Матеев

 • Компютърно проектиране на електрически апарати (BEE46.2)
  • Задължителна дисциплина за всички студенти редовно обучение по специалност “Електротехника” на Електротехническия факултет на Технически университет-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
   Целта на курса е запознаване и развитие на практически умения за формулиране и решаване на задачи от областта на числените методи и моделиране на полета и вериги в електрическите апарати.
   Дисциплината запознава студентите със същността, основните методи и програмни продукти за компютърно проектиране на електрически апарати. Основните теми в курса са: основи на проектирането на електрически апарати, компютърно моделиране на електрически апарати (моделиране на вериги и полета), оптимално проектиране на електрически апарати, интегрирани системи за проектиране. Лабораторните упражнения се провеждат на компютри, където се проектират различни апарати и техни части с помощта на готови програмни продукти, разработени от преподаватели и студенти.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Илиана Маринова

 • Компютърно проектиране на електрически апарати (BEEE48.2)
  • Задължителна дисциплина за всички студенти редовно обучение по специалност “Електротехника” на английски език на Електротехническия факултет на Технически университет-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
   Целта на курса е запознаване и развитие на практически умения за формулиране и решаване на задачи от областта на числените методи и моделиране на полета и вериги в електрическите апарати.
   Дисциплината запознава студентите със същността, основните методи и програмни продукти за компютърно проектиране на електрически апарати. Основните теми в курса са: основи на проектирането на електрически апарати, компютърно моделиране на електрически апарати (моделиране на вериги и полета), оптимално проектиране на електрически апарати, интегрирани системи за проектиране. Лабораторните упражнения се провеждат на компютри, където се проектират различни апарати и техни части с помощта на готови програмни продукти, разработени от преподаватели и студенти.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Илиана Маринова

 • Компютърно проектиране на електрически апарати (CEE07)
  • Задължителна дисциплина за всички студенти редовно допълващо обучение по специалност “Електротехника” на Електротехническия факултет на Технически университет-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.
   Целта на курса е запознаване и развитие на практически умения за формулиране и решаване на задачи от областта на числените методи и моделиране на полета и вериги в електрическите апарати.
   Дисциплината запознава студентите със същността, основните методи и програмни продукти за компютърно проектиране на електрически апарати. Основните теми в курса са: основи на проектирането на електрически апарати, компютърно моделиране на електрически апарати (моделиране на вериги и полета), оптимално проектиране на електрически апарати, интегрирани системи за проектиране. Лабораторните упражнения се провеждат на компютри, където се проектират различни апарати и техни части с помощта на готови програмни продукти, разработени от преподаватели и студенти.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Илиана Маринова

 • Компютърно симулиране на електрически системи (MЕЕ08)
  • Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалността “Електротехника” на Електротехнически Факултет на Технически университет - София за образователно-квалификационната степен “магистър”.
   Целта на обучението по “Компютърно симулиране на електрически системи” е студентите да получат знания и практически умения за формулиране и решаване на задачи в областта на компютърното симулиране.
   В курса студентите изучават методите за компютърно симулиране на електрически системи (елементи и връзки между тях), формиращи функционалните и експлоатационни характеристики на електрически апарати и съоръжения. Представени са симулационни модели и са разгледани възможностите за компютърно симулиране на: електродинамични сили в  токови контури с различни конфигурации; статични характеристики на контактори с електромагнитни задвижващи системи, захранвани с различно по вид и стойности напрежение; динамика на електромагнитни системи на релета и контактори, включени в схеми за изменение времето на включване и изключване; движение на опорните точки на електрическа дъга по контактните повърхности на контактни системи; вибрации на контактните системи на електромагнитни контактори; дъгогасителна система на автоматичен прекъсвач; двунамотъчен трансформатор; преходни процеси при изключване с автоматичен прекъсвач на еднофазна (трифазна) вериги.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Илиана Маринова

   доц. д-р инж. Валентин Матеев

 • Комутационна техника (ВЕЕ43)
  • Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалността “Електротехника” на Електротехнически Факултет на Технически университет-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
   Целта на обучението по “Комутационна техника” е студентите да получат знания, отнасящи се до апаратите, съоръженията, методите и средствата за комутиране и защита при разпределение и използване на електрическа енергия във веригите за ниско и високо напрежение. Тези въпроси са свързани и с основните технико - икономически характеристики на различните комутационни апарати.
   Разглеждат се основни понятия, величини, характеристики и изисквания към комутационните апарати, режими на комутиране, комутиране на елементи в главни вериги, избор на апарати в зависимост от категорията на приложение, комутационната честота и електрическата износоустойчивост, различни видове защитни устройства, основни приложения на комутационни апарати в главни вериги, електронна съвместимост (интерфейс) между комутационни апарати и електронни съоръжения, конструктивни елементи и проектиране на комутационни апарати и комплектни комутационни устройства, основни електрически схеми за приложение, както и изпитване, монтиране, експлоатация и ремонт на комутационни апарати.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Райна Ценева

 • Комутационна техника (ВЕЕE43)
  • Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалността “Електротехника” на Електротехнически Факултет на Технически университет-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
   Целта на обучението по “Комутационна техника” е студентите да получат знания, отнасящи се до апаратите, съоръженията, методите и средствата за комутиране и защита при разпределение и използване на електрическа енергия във веригите за ниско и високо напрежение. Тези въпроси са свързани и с основните технико - икономически характеристики на различните комутационни апарати.
   Разглеждат се основни понятия, величини, характеристики и изисквания към комутационните апарати, режими на комутиране, комутиране на елементи в главни вериги, избор на апарати в зависимост от категорията на приложение, комутационната честота и електрическата износоустойчивост, различни видове защитни устройства, основни приложения на комутационни апарати в главни вериги, електронна съвместимост (интерфейс) между комутационни апарати и електронни съоръжения, конструктивни елементи и проектиране на комутационни апарати и комплектни комутационни устройства, основни електрически схеми за приложение, както и изпитване, монтиране, експлоатация и ремонт на комутационни апарати.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Райна Ценева

 • Мениджмънт на качеството (MEE04)
  • Задължителна учебна дисциплина за редовни и задочни студенти от специалност “Електротехника” на Електротехническия факултет, професионална квалификация “магистър-инженер”.
   Дисциплината формира професионално отношение към проблемите на качеството чрез най-съвременните схващания за удовлетворяване на потребителите на продукти и услуги, прилагайки методи и инструменти от световната практика, разработени от американски, европейски, и японски учени и специалисти. Търси се практическия подход при внедряването на различни системи по качеството.
   Дисциплината има за цел да представи теоретичните основи и методите за внедряване на системите за управление на качеството. В края на курса студентите трябва да могат да вземат решения при определянето и оценката на изходните данни и прилагането на съвременните концепции за управление на качеството в етапите на проектиране, производство, разпределение и продажба на продукти и услуги.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Райна Ценева

 • Моделиране на електромеханични устройства (МЕЕАf7)
  • Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалността "Електротехника, електроника и автоматика" на Факултета за френско обучение по електроинженерство на Технически университет - София за образователно-квалификационната степен “магистър”.
   Целта на обучението по дисциплина е да да¬де зна¬ния на сту¬ден¬ти¬те за математическите методи за моделиране на електромеханичните устройства, както и за подходите за създаване на компютърни модели, които използват изучените математически методи.
   Основни теми: Моделиране на полетата на електромеханични системи. Общи и частни модели на електромагнитно и топлинно поле. Метод с крайни разлики. Метод с крайни елементи - основни положения, видове крайни елементи и апроксимации, генериране на мрежа, формиране и решаване на системата уравнения, постпроцесорна обработка на резултатите. Метод с гранични елементи и с вторични източници. Числено моделиране на вериги - електрическа, магнитна, топлинна и механична подсистема на електромеханични устройства. Моделиране на трансформатори. Преходни процеси в трансформаторите. Моделиране на преходни процеси в генератори за постоянен ток. Обобщена теория на електрическите машини. Методи за анализ на преходните процеси в електрическите машини за променлив ток. Моделиране на синхронни машини. Преобразуване на координатите. Координатна система d, q. Моделиране на асинхронни (индукционни) машини. Уравнения на машината в координатни системи (d, q) и (, ). Приложение на теорията на изобразяващите вектори и преобразуването на координатите при векторното управление на електрически двигатели и генератори.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Иван Ячев

 • Наноструктури и нанотехнологии в електротехниката (MEE05.2)
  • Избираема дисциплина за студентите от специалност „Електротехника” на Електротехническия факултета, образователно-квалификационна степен „магистър”.
   Основни теми: наноструктури, нанотехнологиите и нови полимерни композитни материали на тяхна основа. Основните понятия, величини, показатели и зависимости, характеризиращи наноструктурите, нанотехнологиите и новите полимерни композитни материали на тяхна основа.
   Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат основни представи и знания, отнасящи се до съвременното развитие на наноструктурите, нанотехнологиите и новите полимерни композиционни материали на тяхна основа, предназначени за електротехниката и електрониката. Студентите да индивидуализират придобитите знания и да ги използват в своята практика, за да решават инженерни задачи, и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област на дейности. При изучаването на предложената проблематика да се обърне сериозно внимание на недопустимостта на грешки, свързани с охраната и хигиената на труда, с технологичния риск, катастрофите, производствените аварии и охраната на околната среда, с интелектуалната собственост, търговското право, националните и международните закони.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Диляна Господинова

 • Оптимизация на възобновяеми енергийни системи (MRЕS04)
  • Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалността “Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници” на Електротехнически Факултет на Технически университет - София за образователно-квалификационната степен “магистър”.
   Целта на учебната дисциплина “Оптимизация на възобновяеми енергийни системи” е придобиване и усвояването на конкретни знания и умения за съвременните методи, алгоритми и програмни продукти, приложими при оптимизация на възобновяеми енергийни системи.
   В курса студентите изучават оптимизационни методи, приложени за подобряване на работата на електрическите системи, използващи възобновяеми източници на енергия. Разглеждат се съвременни и класически методи за оптимизация. Прилагат се различни детерминистични, стохастични и хибридни методи за оптимизация при решаване на редица приложни задачи от областта на възобновяемите източници на енергия. Прави се сравнение на методите за оптимизация, анализ и оценка на получените резултати.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Илиана Маринова

 • Оптимизация на електрически апарати (MEE 06.2)
  • Избираем курс за студенти по специалност “Електротехника” на Електротехническия факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.
   Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият знания и практически умения за самостоятелно формулиране и решаване на задачи в областта на оптимизацията на  електрическите апарати.
   Изучават се съвременни методи за обратни електромагнитни задачи и оптимизация на електрически апарати. Разглеждат се обратни електромагнитни задачи за определяне на източниците на полето, за определяне на параметрите на средата и за проектиране и оптимизация.  Прилагат се различни детерминистични, стохастични и хибридни методи за оптимизация при решаване на редица приложни задачи от областта на електрическите апарати. Прави се сравнение на методите за оптимизация, анализ и оценка на получените резултати.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Илиана Маринова

 • Основи на проектирането и конструирането (МIЕе11)
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Индустриално инженерство” на Факултета за английско инженерно обучение, образователно-квалификационна степен “магистър”.
   В края на обучението си студентът ще може да: Познава същността на инженерното проектиране, основните цели и задачи, изходните предпоставки; определя основните етапи на инженерното проектиране – предварителен анализ, вариантни решения, сравнения и оценка на решенията както и икономическите фактори като част от проектния процес; прилага използването на модели и съвременните компютърни подходи и технологии; познава основните изисквания при документирането на инженерния проект.
   Основни теми: Същност на инженерното проектиране. Видове проекти. Основни цели и задачи на проектирането. Изходни предпоставки; Етапи на процеса “инженерно проектиране” – предварителен анализ, вариантни решения, сравнения и оценки на решенията; Методи за планиране и организация на проектния процес; Икономическите фактори като част от проектния процес – фиксирани и променливи съставки за стойността на проекта; Разработка и изследване на модели, като част от инженерния проект. Място и роля на съвременните компютърни подходи и технологии; Документиране на инженерния проект – основни изисквания на предварителния етап и при окончателно оформяне.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Райна Ценева

 • Плазмени технологии (BEE49.3)
  • Задължително избираема учебна дисциплина за редовни студенти от специалност “Електротехника” на Електротехническия факултет на Технически университет-София, професионална квалификация “бакалавър-електроинженер”.
   Дисциплината "Плазмени технологии" дава основни теоретични представи и знания, отнасящи се до: теорията и практиката на плазмените технологични процеси и методи на обработване на материалите; плазмените технологични източници на светлина; плазмените източници на движение и плазмените технологични системи в енергетиката. Съвременната плазмена среда е представена чрез понятията нискотемпературна технологична термична и студена плазма и електрическите разряди за получаването й. Отразено е влиянието на плазмените технологии върху развитието на съвременните индустриални технологии, на екотехнологиите за опазване и възпроизводство на околната среда.
   Целта на обучението по дисциплината “Плазмени технологии" е студентите да получат знания, отнасящи се до плазмените технологии като съществена част от съвременните индустриални технологии. Визуално-сетивните представи, навиците и уменията, придобити в курса на обучение, допълват усвоените теоретични знания. Те позволяват богатата информация бързо да се превърне в знание, което осигурява бързото и компетентното решаване на въпроси, отнасящи се до избора и целесъобразното приложение на новите технически решения и технологии.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Диляна Господинова

 • Плазмени технологии (BEEE49.3)
  • Задължително избираема учебна дисциплина за редовни студенти от специалност “Електротехника” на Електротехническия факултет на Технически университет-София, професионална квалификация “бакалавър-електроинженер”.
   Дисциплината "Плазмени технологии" дава основни теоретични представи и знания, отнасящи се до: теорията и практиката на плазмените технологични процеси и методи на обработване на материалите; плазмените технологични източници на светлина; плазмените източници на движение и плазмените технологични системи в енергетиката. Съвременната плазмена среда е представена чрез понятията нискотемпературна технологична термична и студена плазма и електрическите разряди за получаването й. Отразено е влиянието на плазмените технологии върху развитието на съвременните индустриални технологии, на екотехнологиите за опазване и възпроизводство на околната среда.
   Целта на обучението по дисциплината “Плазмени технологии" е студентите да получат знания, отнасящи се до плазмените технологии като съществена част от съвременните индустриални технологии. Визуално-сетивните представи, навиците и уменията, придобити в курса на обучение, допълват усвоените теоретични знания. Те позволяват богатата информация бързо да се превърне в знание, което осигурява бързото и компетентното решаване на въпроси, отнасящи се до избора и целесъобразното приложение на новите технически решения и технологии.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Диляна Господинова

 • Преобразувателна техника (ВЕЕ38)
  • Задължителна дисциплина за редовни студенти по бакалавърска специалност “Електротехника” на Електротехническия факултет на Технически университет - София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   Целта на обучението по дисциплина е да запознае студентите с принципите на работа на електронните преобразователи и тяхното приложение в практиката.

   Лекционният курс запознава студентите с  основните структурни схеми на електронните преобразователи за преобразуване на променливо напрежение в постоянно (AC-DC) или променливо (AC-AC) със зададени параметри, а също за преобразуване на постоянно напрежение в променливо (DC-AC) или постоянно (DC-DC) със зададени параметри. Изучава се също принципите на работа на утвърдени в практиката схемни решения на електронни преобразователи, както и тенденциите в развитието и приложенията на преобразователите.

   Лабораторните упражнения създават практически умения на студентите свързани с: експериментално изследване на лабораторни образци на електронни преобразователи, моделирането им и изследване на характеристиките им.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Кръстьо Хинов

 • Производствени технологии II (Технологии в електротехниката и електрониката) (BIDE43)
  • Задължителна учебна дисциплина за редовни и задочни студенти от специалност “Инженерен дизайн” на Машиностроителен факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   Целта е да се получат знания за базови техноло-гии, в това число технологии за бързо създаване на прототипи и висши технологии в електро-техническата и електронна индустрия, възможностите за техния трансфер в други области, икономическите аспекти при избора им.
   Учебният материал обхваща основни въпроси, свър-зани с производството на изделия на електротехническата и електронната промишленост и на техните основни елементи – магнитопроводи, намотки, изолационни конструкции, електрон-ни блокове (печатни платки), микроелектронни изделия (транзистори, интегрални схеми и др.). Акцентира се на икономическите проблеми при избора на съответните технологии.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Кръстьо Хинов

 • Производствени технологии II (Технологии в електротехниката и електрониката) (BIM 34)
  • Задължителна учебна дисциплина за редовни и задочни студенти от специалност “Индустриален мениджмънт”, катедра “ИИИМ” на Стопанския факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   Целта е да се получат знания за базови техноло-гии, в това число технологии за бързо създаване на прототипи и висши технологии в електро-техническата и електронна индустрия, възможностите за техния трансфер в други области, икономическите аспекти при избора им.
   Учебният материал обхваща основни въпроси, свър-зани с производството на изделия на електротехническата и електронната промишленост и на техните основни елементи – магнитопроводи, намотки, изолационни конструкции, електрон-ни блокове (печатни платки), микроелектронни изделия (транзистори, интегрални схеми и др.). Акцентира се на икономическите проблеми при избора на съответните технологии.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Кръстьо Хинов

 • Системи за сигурност (MEE05.3)
  • Избираема дисциплина за студентите от специалност „Електротехника” на Електротехническия факултета, образователно-квалификационна степен „магистър”.
   Основни теми: технологиите и техническите средства, имащи отношение към сигурността на лица; наблюдение, сигнализиране и регистрация на достъпа на лица; проверка на лица и предмети; откриване и разпознаването на взривни (ВВ); известяване на пожари; техническо поддържане на техническите системи за сигурност; охрана и хигиена на труда.
   Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат основни представи и знания, отнасящи се до усвояването на знания и умения, отнасящи се до съвременното развитие на технологиите и техническите средства (инсталации), имащи отношение към сигурността на лица, места за събиране на множество хора (концертни зали, дискотеки, ресторанти, театри, кина), частни и обществени сгради, превозни средства, открито пространство: наблюдението (контрола), сигнализирането и регистрацията (записа) на достъпа на лица; огледа и регистрирането на състоянието на лица; неутрализирането, контрола на поведението и задържането на лица; проверката на лица и предмети (багажа); откриването и разпознаването на взривни (ВВ) и особено опасни вещества; откриването (детекцията) и известяването на пожари, и пожарогасителни системи, ограничаващи разпространяването на пожара; представи и знания, отнасящи се до техническото поддържане на техническите системи за сигурност.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Диляна Господинова

 • Съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници (MRES03)
  • Задължителна учебна дисциплина за редовни и задочни студенти от специалност “Съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници” на  Електротехническия факултет на Технически университет-София, професионална квалификация “магистър-електроинженер”.
   Курсът разкрива основните видове технологии и системи за съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници. Разглеждат се основните принципи на изграждане и процесите на създаване на технологични системи за съхраняване на енергия и приложението им с възобновяеми енергийни източници. Изучават се технологичните системи за съхранение и събиране на енергия за възобновяеми  енергийни източници, техните елементи и приложения.
   Основната цел на курса е студентите да придобият знания в областта на технологичните устройства и системи за съхранение на  енергия  и  техните  елементи.  Анализират  се  качествата  им  при   статични  и динамични процеси. Целта е студентите да могат да вземат решение, да анализират и систематизират тези енергийни технологии и устройства.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Диляна Господинова

 • Техническа безопасност (BEEE19)
  • Задължителна дисциплина за студентите по специалност “Електротехника” на Електротехническия факултет (ЕФ) на Технически Университет – София за образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   Учебната дисциплина "Техническа безопасност" има за цел придобиване на знания от студентите по основните изисквания, методи и средства за осигуряване на безопасността на труда при условията на съвременните технологични процеси в индустрията.
   В курса се разглеждат опасните и вредни фактори на работната среда, анализът и предпоставките за електротравматизъм, техническите методи и средства за осигуряване на електробезопасност. Засягат се също така въпросите по статично и атмосферно електричество, микроклимат, осветление, шум, вибрации и вредни вещества в работната и околната среда, нормативната уредба и законодателството по техническа безопасност и др.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Иван Ячев

 • Технологии в електротехниката и електрониката (BEE44)
  • Задължителна учебна дисциплина за редовни студенти от специалност “Електротехника” на Електротехническия факултет на Технически университет-София, професионална квалификация “бакалавър-електроинженер”.
   Знанията и уменията по „Технологии в електротехниката и електрониката“ създават предпоставки за многостранна реализация на студените в традиционните области на електротехниката: електрическите машини и апарати, в специализираните области на електротехнологиите, в кабелната техника и изолационните материали.
   Целите на учебната дисциплина са студентите да изучат и да могат да прилагат представи и знания от теорията и практиката на технологичните процеси, които изграждат по специфичен начин съвременното електротехническо и електронно производство чрез характерните технологични методи, определящи организирането и осъществяването на ефективни индустриални процеси; служебно предназначение и качество на продукцията, методи и инструменти за контрол, подобряване и управление на качеството, сертификация и стандартизация.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Диляна Господинова

 • Технологии в електротехниката и електрониката (BEEЕ44)
  • Задължителна учебна дисциплина за редовни студенти от специалност “Електротехника” на Електротехническия факултет на Технически университет-София , професионална квалификация “бакалавър-електроинженер”.
   Знанията и уменията по Технологии в електротехниката и електрониката създават предпоставки за многостранна реализация на студените в традиционните области на електротехниката: електрическите машини и апарати, в специализираните области на електротехнологиите, в кабелната техника и изолационните материали.
   Целите на учебната дисциплина са студентите да изучат и да могат да прилагат представи и знания от теорията и практиката на технологичните процеси, които изграждат по специфичен начин съвременното електротехническо и електронно производство чрез характерните технологични методи, определящи организирането и осъществяването на ефективни индустриални процеси; служебно предназначение и качество на продукцията, методи и инструменти за контрол, подобряване и управление на качеството, сертификация и стандартизация.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Диляна Господинова

 • Технологичен практикум (BEEE14)
  • Задължителна учебна дисциплина за редовни студенти от специалностите “Електротехника” и „Електроенергетика и електрообзавеждане“ на Електротехническия факултет, професионална квалификация “бакалавър-електроинженер”.
   Дисциплината „Технологичен практикум” дава на студентите основни знания и умения в практическото прилагане на съществуващите технологии и устройства за производство и създаване на прототипи. Представени са принципи, организация и инструменти за монтаж и демонтаж на електронен хардуер. Специално внимание се отделя на специфичните особености на конструкцията на хардуера.
   Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият знания и практически умения за продуктови и индустриални технологии на електротехниката, производството на енергия, разпределението и потреблението, автоматиката, информационната и управляваща техника.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Диляна Господинова

 • Технологичен практикум (FBEE14)
  • Задължителна учебна дисциплина за редовни студенти от специалностите “Електротехника” и „Електроенергетика и електрообзавеждане“ на Електротехническия факултет на Технически университет-София, професионална квалификация “бакалавър-електроинженер”.
   Дисциплината „Технологичен практикум” дава на студентите основни знания и умения в практическото прилагане на съществуващите технологии и устройства за производство и създаване на прототипи. Представени са принципи, организация и инструменти за монтаж и демонтаж на електронен хардуер. Специално внимание се отделя на специфичните особености на конструкцията на хардуера.
   Целите на учебната дисциплина са студентите да придобият знания и практически умения за продуктови и индустриални технологии на електротехниката, производството на енергия, разпределението и потреблението, автоматиката, информационната и управляваща техника.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Диляна Господинова

 • Технологичен практикум (FBEE14)
  • Задължителна учебна дисциплина за редовни студенти от специалностите “Електротехника” и „Електроенергетика и електрообзавеждане“ на Електротехническия факултет на Технически университет-София, професионална квалификация “бакалавър-електроинженер”.
   Дисциплината „Технологичен практикум” дава на студентите основни знания и умения в практическото прилагане на съществуващите технологии и устройства за производство и създаване на прототипи. Представени са принципи, организация и инструменти за монтаж и демонтаж на електронен хардуер. Специално внимание се отделя на специфичните особености на конструкцията на хардуера.
   Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият знания и практически умения за продуктови и индустриални технологии на електротехниката, производството на енергия, разпределението и потреблението, автоматиката, информационната и управляваща техника

   Лектори:

   доц. д-р инж. Диляна Господинова

 • Управление на качеството (BEE51.1)
  • Избираема учебна дисциплина за редовни студенти от специалност “Електротехника” на Електротехническия факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   Дисциплината представя теоретичните основи и методите за внедряване на системите за управление на качеството. Тя формира начин на мислене по отношение на качеството и подготвя младите специалисти за вземане на решения при определянето и оценката на изходните данни и прилагането на съвременните концепции за управление на качеството при проектиране, производство, разпределение и продажба на продукти и услуги.
   Основни теми: общи принципи и съществуваща стандартизационна база по управление на качеството; икономически въпроси на качеството; съвременни тенденции за тотално управление на качеството; основни термини и определения; паралел между до сега действащата серия стандарти ISO 9000:2000 и новата версия ISO 9000:2005; основни насоки при разработката на документация за система за управление на качеството.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Райна Ценева

 • Управление на качеството (BEEE50.7)
  • Избираема учебна дисциплина за редовни студенти от специалност “Електротехника” на Електротехническия факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   Дисциплината представя теоретичните основи и методите за внедряване на системите за управление на качеството. Тя формира начин на мислене по отношение на качеството и подготвя младите специалисти за вземане на решения при определянето и оценката на изходните данни и прилагането на съвременните концепции за управление на качеството при проектиране, производство, разпределение и продажба на продукти и услуги.
   Основни теми: общи принципи и съществуваща стандартизационна база по управление на качеството; икономически въпроси на качеството; съвременни тенденции за тотално управление на качеството; основни термини и определения; паралел между до сега действащата серия стандарти ISO 9000:2000 и новата версия ISO 9000:2005; основни насоки при разработката на документация за система за управление на качеството.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Райна Ценева

 • Числени методи и моделиране на вериги и полета І (MEE 02)
  • Задължителна дисциплина за студенти по специалност “Електротехника” на Електротехническия факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.
   Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият знания и практически умения за самостоятелно формулиране и решаване на задачи в областта на числените методи и моделирането на вериги и полета в електрическите апарати.
   Изучават се съвременни числени методи за моделиране на електромагнитни и топлинни полета и електрически вериги в електрически апарати. Разглеждат се методите с крайни и гранични елементи за анализ на двумерни и тримерни стационарни и нестационарни полета: решавано уравнение, описание и дискретизация на областта, физически характеристики, формиране и решаване на система линейни и нелинейни уравнения, определяне на диференциални и интегрални величини и параметри. Разгледани са и смесени задачи, включително изследване на динамични характеристики на електромагнитни механизми. Представени са и съвременни методи за решаване на обратни задачи.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Иван Ячев

 • Числено моделиране на полета и процеси (BEEE47.1)
  • Задължително избираема дисциплина за студенти по специалност “Електротехника” на Електротехническия факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
   Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият знания и практически умения за самостоятелно формулиране и решаване на задачи в областта на моделирането на вериги и полета в електрическите апарати.
   Изучават се съвременни методи за моделиране на електромагнитни и топлинни полета и електрически вериги в електрически апарати. Разглеждат се методите с крайни и гранични елементи за анализ на двумерни и тримерни стационарни и нестационарни полета: решавано уравнение, описание и дискретизация на областта, физически характеристики, формиране и решаване на система линейни и нелинейни уравнения, определяне на диференциални и интегрални величини и параметри. Разгледани са и смесени задачи, включително изследване на динамични характеристики на електромагнитни механизми.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Иван Ячев