faculties_present_img

Специалност "Eлектроенергетика и електрообзавеждане"

За специалността

Учебният план за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане“ има за цел да доразвие и обогати знанията, получени при обучението в образователна степен “Бакалавър” в следните направления: „Електрически централи“, „Електрически мрежи и системи“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Електрически транспорт“ и „Осветителна техника“.

Тази магистърска специалност е предназначена за обучение на  студентите в модерните направления на производство, резпределение и потребление на електрическа енергия, като предлага високо ниво на образование, съгласувано с индустрията и енергетиката. Студентите ще получат възможността да разберат и да се справят с различни проблеми на производството и потреблението на електрическата енергия - от прилагането на научните методи, включително и на способността да се адаптират новите научни открития за генериране, присъединяване и използването на електрическа енергия до създаването на нови архитектури на електрически мрежи, включващи класически и алтернативни източници на енергия. Програмата дава възможност на студентите да приложат знанията си по фундаментални дисциплини при решаването на проблеми свързани с развитието на електроенергетиката, икономията и ефективното използване на електрическата енергия в глобалния социален и икономически контекст. По време на дипломното проектиране студентите се обучават в решаването на  инженерни проблеми, поставени от практиката.

Обучението по специалността се извършва в редовна и задочна форма.

Защо да избера тази специалност?

Магистър-електроинженерът по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” получава подготовка за изследване, проектиране, изграждане и експлоатация на:

 • електрическата част на електрически централи, подстанции и електрически мрежи;
 • електроенергийната система и междусистемните й връзки;
 • електроснабдителните системи на населените места, промишлени, транспортни и др. уредби, предприятия и фирми;
 • електронни и компютърни системи за контрол и управление на механизми, агрегати и технологични процеси в енергетиката, промишлеността и транспорта;
 • осветителни, отоплителни и др. уредби.
Какви са изискванията за прием?

За образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане“ редовно или задочно обучение, могат да кандидатстват завършили ОКС “Бакалавър“ от специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане” или от други специалности преминали допълнително обучение по специалността. Срока за обучение за редовна форма е 1,5 години, а за задочна - 2 години, включително разработване на дипломна работа. Средният успех от дипломата за ОКС „Бакалавър” и от защитата на дипломната работа на кандидатите трябва да бъде не по-нисък от "Добър".

 

Приемането на студенти в ОКС „Магистър“  става с конкурс по документи. Класирането се извършва по  низходящ ред на състезателния бал. Състезателният бал се образува от средния успех за ОКС „Бакалавър“, сумата от оценките по определени специални предмети и точки за завършили същата специалност, за научни публикации, за препоръки от Държавната изпитна комисия. Изчислява се по точкова система, като  максималният брой точки е 100.

 

Завършилите ОКС “Бакалавър” или ОКС „Магистър” по други специалности от професионална област  5. Технически науки, както и нетехнически специалности, могат да кандидатстват за „Магистър“ по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” след изравнително обучение, което се провежда в три семестъра в една учебна година. Обучението е в задочна форма и е платено (475 лв. за семестър).

 

Завършилите ОКС “Професионален бакалавър” от професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика могат да кандидатстват за „Магистър“ по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” след допълващо обучение. Обучението се провежда в два семестъра и е платено (850 лв. за семестър).

Какво ще уча?

Изучават се общо 12 дисциплини. Шест от дисциплините са задължителни, изучават от всички студенти и дават фундаменталната подготовка по математика, информационни технологии и системи за проектиране, електронни преобразуватели в електроенергийни системи, електронни системи за автоматизация в електроенергетиката, диагностика на електрически системи и надеждност на електроенергийни системи. Останалите шест дисциплини са задължително избираеми и са свързани с избраното направление: „Електрически централи“, „Електрически мрежи и системи“, „Автоматизация на електроенергийните системи“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Електрически транспорт“, „Осветителна техника“. Дипломната работа се разработва през третия семестър.

Възможности за студентска мобилност

Студенти с висок успех и добро владеене на език могат да се изпращат по програма „Еразъм” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети.

Моята реализация

Магистър-електроинженерът е подготвен да работи на всички длъжности, изискващи висше магистърско образование по специалността “Електроенергетика и електрообзавеждане” в електрически централи, електроенергийната система, всички производствени предприятия, електрическия транспорт, научно-изследователски, проекто-конструкторски, търговски фирми, институти, бюра и др.

Завършилите специалността ще могат да работят в различни фирми и организации в областта на:

 • развойната дейност, планирането  и строителството на енергийни мощности, електропреносни и електроразпределителни системи;
 • управлението, експлоатацията и поддържането на индустриални производства и енергийни мощности;
 • производството, продажбата, разпределението и потреблението на електрическата енергия;
 • повишаване на ефективността на производството, разпределението и потреблението на електрическата енергия;
 • проектиране, изграждане, експлоатация и управление на електрически съоръжения;
 • проектиране, експлоатация и управление на вътрешни и външни осветителни инсталации;
 • нормативната база, надзора и контрола в частни фирми и държавни органи;
 • в изследователски и научни центрове, университети и др.

Магистър-електроинженерът може да продължат обучението си в докторантска програма за придобиване на ОНС „Доктор“.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Електроинженер


Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Форма на обучение:

Редовно - 1,5 година
Задочно - 2 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPlan-EF-MAG_R_EEEO-AO.pdf
Студентска канцелария:

Пенка Широва
Email: ef-stud@tu-sofia.bg
Кабинет: 12210
Тел.:02 965-23 69

Петя Димитрова
Email: ef-stud@tu-sofia.bg
Кабинет: 12210
Тел.:02 965-23 69

Деканска канцелария:

Десислава Стоплийска
Email: ef-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 12222 (12427)
Тел.:02 965-2370 (2109)